EPA-402-F-96-005C
 HAY BAO VE CHO CHINH BAN VA CIA OINH KHOI Bj NGO &QC THAN KHf
   (PROTECT YOUR FAMILY AND YOURSELF FROM CARBON MONOXIDE POISONING)
  Produced by Environmental Protection Agency (EPA) and Translated by Association of Asian Pacific Organizations (AAPCHO), 2/1997.
ITHAN KHi CO THE GAY CHET NGL/GJj:
 Ban khong the nhin thay hay ngiii mui than khi,
 nhimg khi than khi d miic d6 cao thl n6 co the lam
 diet ngtfdi trong vai phut. Than khi sinh ra khi bat
 cii loai nhien lieu nao nhu1 xang, dau, d&u hia, g6
 hoac than bi dot chay. Neu dung cu tieu thu nhien
 lieu dtfdc gifl gin va sii dung mot each thich hdp, so
 luting thn khi ma n6 thai ra thirdng khong gay d6c
 hai. Tuy nhien, neu dung cu tieu thu nhiSn lieu
 khong chay dung miic hoac ban khdng bit sut dung
 thi miic than khi sinh ra c6 the len den miic nguy
 hie*m. Hang nam, co hang tram ngtfdi chet vi ngo
 doc than khi do suf true trac cua cac may moc dung
 cu chay bang nhien lieu hoac do su1 dung may moc
 khong dung each. Va con nhieu ngtfdi chet hdn nfla
 do de may xe hdi no ma khong chay. Thai nhi, hai
 nhi, ngufcfi l(5n tuoi, ngtfdi bi thieu mdu hoSc c6 ti
 sii benh tim hay benh ve ho hap, dac biet dl bi
 nhiim doc hdn. De diidc an toan, ban hay lam
 nhfing dieu NfiN LAM va KHONG NfiN LAM
 day ve chat than khi.
     TRIEU CHlfNG NG6 O6CTHAN KHI:
Ban can biet nhthig trieu chiing ng6 ddc thin khi khi
than khi d rmic do vita phai, ban hoac gia dinh c6 the
bi nhiic dku nang, ch6ng mat, ngd ngan, bubn non
hoac bi xiu. Ban c6 the bi mt mang neu d trong
miJc d6 thdn khi nay keo dai. Cf miic do thap, than
khi gay kho thd (thieu hdi thd - thd gap), bubn non
nhe, hdi'chong mat va c6 the gay nhflng anh hiidng
lau dM hdn ddi vdi siic khoe. Tuy nhien, nhflng trifu
chiing tren co the bi lam tutdng la c6 lien quan den
benh cum, ngo doc thtic an hoac nhfing benh khac
ma ban se khdng nghl la co the bi ng6 doc than khi.
 Neu thay nhflng trieu chiing ma ban nghl la minh bi
 ngo doc than khi, thi ban:
 S NfiN Di ra ch6 thoang khi ngay tiic thl. Md cac
 ciia Idn, ciia s6, tat cic dung cu dang dot chay va di
 ra khoi nha.
S NfiN Di thang den phong cp ciiu cua bfnh vien
va noi cho Bac si biet la ban nghi minh bi ngo doc
than khi. Neu qua that bi ngo doc thufdng co the
chuan benh bang each thu1 mau ngay sau khi ban viia
bi nhilm than khi.
v' NfiN Sufa soan tra Idi nhfing cau hoi sau cua Bac si:
  NhiJng trieu chiing nay co phai chi xay ra trong
  nha hay khong?
  Khi ban rdi khoi nha thi nhflng trieu chiing nay
  co bien mat hoac giam di khong? va khi ban ve
  nha, no co xuat hien trd lai khong?
  Trong nha co ai khac bi nhflng trieu chiing tutdng
  tu kh6ng? Trieu chiing cua moi ngildi c6 xay ra
  cung mot luc khong?
  Trong nha ban co sii dung bat cii loai my m6c
  nao dot bang cac loai nhien lieu khong?
  Gan day co ai kiem tra cac may m6c thiet bi
  trong nha ban khong? Ban co biet chac la may
  moc chay dung khong?

Phong ngufa la diem mau chot de tranh nhilm doc
than khi:
S NEN Nhd ngadi chuyen nghiep kiem tra m6i dau
mua dong cac do dung may moc chay bang nhien lieu
gbm 16 stfdi ga, may ga nude nong, bep va 16 ga, 16
sUcfi va 16 ntfdng dot bang cui de cha^c chan la ciia 16
sufdi, va ong kh6i 16 sUdi con tot, va khong bi nghet.
S NEN Chon cac loai may m6c thiet bi thoat kh6i ra
ngoai di dang, rap dat dung cdch va bao tri chiing
dung nhif nha san xuat chi din.
S NEN Doc ky va tuin theo cac chi din cua tat ca
cac loai dung cu co sii dung bang nhien lieu. Neu
kh6ng c6n each nao khac, phai dung loai my sutcfi
xach tay chay ga hoac dau hoi khong co dfldng thoat
khi thi nen cn than tuan theo cac lol nhac nhd co
ghi kem theo mdy. Dung dung loai nhien lieu va cac
ciia khac trong nha phai md. Md he m6t ciia so de
kh6ng khi lilu thong va nhien lifiu difdc tieu thu dung
each.
S NEN Goi EPAs Clearing House (so dif n thoai miSn
phi: 1-800-438-4318) hoac Uy Ban San Pham Tieu
Thu An Toan (Consumer Product Safety Commission)
(so dien thoai miin phi: 1-800-638-2772) de biet
them chi tiet ve vi|c giam thieu sii ngo doc than khi
hoac cac khi va phan tii dot chay khac.

-------
   |G .....
 ea-ra'!m
ig ga-rt
     N ...... Nd
     Kh<>i
               ga-ra, ....... ngavjca khi
          c6 tjbg Ian tran ,rat nhanh
BEiS3iS
       trong khu vijfc nha d cua nha ban.
      Dung bep 16 ga de siidi Sim dti chi
     gian ngan.
  . _; BAO GICJ Dung 16 niidng bang than trong
   ,   ,    	,	 	 		*	 
.ngayca khi de1 n6 trong 16 stfdi.
    NCJ NfiN Ngii trong phong c6 dung loai may
   tal cKfl chay bang ga ho|c dlu hia m5' k^ng c6
   ig_ thodtkhl
   ll""""' 3|4Cr |N|BN|| SuJ ..... dung bit ci! mly_ m6c n|o chay
   Ing (may cat co, xdn co, may thai tuyit, mdy
 Illlillllllllllilllllllll111!!"11111 Siiiiiiiiiiii iLii Li i  i null in ii i iiiiiiiiiiiiiiiipiii^^     i -J
 Ii, cac may nho va may phat difin) trong m6t ch6
 I iiiiiii i ii Jill 1 1 iiiiiii in 1 1 11 in i iii^
      NfiN B6 qua cic"
    nfiu trSn, nMt la kb', c<5
                     khdc
     img trieu chiing ay. Ban c6 the bi b^t tinh
    h?u lian iify c<5 nhfing trifu chiing trgn m^
   lip, gl ca.
MOT $6 Dllu BAN CAN BI^T vl MAY D6 TlM
CHXTTHANKHl

Loff mdy n&y c6 bay ban khp cdc ciia tifm va c6
tfil ban"c3ng'hh suy hgbTild mua m6t cfii de diing
IbiK rflgt phtfdng tiSn h6 trd chii KH6NG PHAI D
5|^ THJl c|ip yic sii dung bao trl dung each cac
dung cy, c6 si5 dung nhiSn lifiu. Tuy nhign ban clln
nln BMt ring ky thu|t ch tao mdy d6 tim thdn khi
vin c6n flpig phdt triln va c6 nhftu loai tren thi
  ^liRutagrhi|itii"riay chlng ySn chuta dUdc xem
la loai cltog tin c|y dl dung trong nha. C6 nhflng
lo|i may cK'tim cfilt thdn khii da difdc rhi5 nghilm
"ISI!.,,*','Uuu "I	i'=	:1^"',,Ll. ^^^u- , ,_,L ,,.._,.,,, , , J , .^ _L^U , . UJ .. J. _. ._, J ' _ .  . , ._*-'.!, 1, ,.,.,.
nhutng k^t qua tW khdc nhau. C6 loai boat dong
tolt, ci Ipfi thl khdng chiu bdo <16ng ngay ca khi
nllf c thin fehl ISn rt cao, va c6 loai lai b^o d6ng
ngay ca klii miic thdn khi ra^t thap kh6ng giy nguy
KHm tiic lidi nao cho stic Idhioe ca. Kh6ng gitfng
jffijfi rrily do tim kh6i la loai ban c6 thi xdc dinh
  "';.ftil. -., ".-.t'lr.	 -'..	;,':,fc , - -.,;re.M	r	:3?;,s:.'fi,?; " -
    <||kng nguySn nh&n gfiy ra bdo ddng. Chat
       ho'p khln ca'p that su*.
                           ngu"di tiu thu can phai lam gi?
                         Trti
-------