OCR error (C:\Conversion\JobRoot\00000DB2\tiff\20017ES8.tif): Unspecified error

-------
I
I
I
I
I
I
I
I
Kisa ou Kapab Fe pou Kontwole

ak Diminye Danje Polisyon nan

Anviwonnman-w

Konsey pou sevi avek pestisid anndan kay:

 Li etiket la. Etiket ki sou pestisid yo, se pi bon kote
 pou-w jwenn enfdmasyon sou jan ou kapab sevi avek
 pestisid yo san danje, epi avek efikasite. Si-w pa we
 byen, mande yon moun ede-w.

 Toujou kenbe pestisid yo nan bwat oswa mamit yo vann
 yo. Pa janm sevi avek yon bwat oswa yon mamit ki te
 gen pestisid, pou fe yon I6t bagay.

 Sevi avek pwogram pou jete deche a, si gen sa nan
 katye-w. Kontakte biwo ki responsab tretman deche solid
 nan zon ou an, oswa depatman sante a pou mande si
 gen yon pwogram nan kominote-w la pou jete deche ki
 gen danje yo. Si pa gen pwogram konsa, swiv direktiv ki
 sou etiket la byen.

 Pa janm sevi anndan kay avek pestisid ki fet pou
 sevi dey6.

 Fe moun ak bet ou gade nan kay la rete Iwen kote yo
 vaporize avek pestisid, ak kote ki gen vape sa yo. Li etiket
 la pou-w konnen kile pa gen danje ankd pou moun ak
 bet ou gade nan kay la retounen nan kote sa yo.

 Eseye pa vaporize kote ou sere oswa kwit manje, epi
 eseye pa mete pwodwi chimik sou tout planche yo, ni sou
 tout miray yo, ni sou tout plafon an.

 Limte aplikasyon pestisid yo nan kote ki gen vemin yo, epi
 sevi selman avek kantite yo rekdmande sou etiket la.

 Eseye pa sevi avek pestisid yo deyo le gen van. Anvan ou
 vaporize deyd, femen pot ak fenet kay ou.

 Le ou fin sevi avek yon pestisid, lave tout kote nan ko-w
 oswa nan rad ou ki te kapab pran kontak avek pestisid la.
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
Sevi avek yon Sistem Entegre
pou Eliminen Vemin (IPM)
- Eseye pa Sevi avek Pestisid
si-w Kapab
US EPA bay konsey sevi avek yon
estrateji jeneral pou eliminen vemin,
ki konn rele souvan "sistem entegre
pou eliminen vemin" (IPM) pou
kontwole vemin ki nan kay oswa nan
bilding ki gen apatman. IPM se yon
sistem pou eliminen vemin, ki sevi an
menm tan avek yon estrateji kontwol
san pwodwi chimik, epi avek mwens
pestisid toksik, sa ki pemet diminye
danje pou sante moun ak pou
anviwonnman an.
Pa egzanp, ou kapab sevi avek
pelen, avek pyej, oswa avek gonm
lakol, pase pou-w vaporize pwodwi
pou eliminen vemin yo. IPM
diminye danje pou sante, pou
popilasyon ki sansib yo, tankou
moun ki gen anpil laj.

Aprann plis sou Inisyativ EPA
pou Moun ki Gen Anpil Laj la

Inisyativ EPA pou Moun ki Gen Anpil
Laj la ap travay sou prekosyon nan
anviwonnman an pou pwoteje sante
moun ki gen anpil laj; pou rive fe sa, lap
fe kowodinasyon ant rechech, estrateji
prevansyon, ak edikasyon piblik la. Ale
nan adres http://wvwv.epa.gov/agmg

Pou plis enfomasyon sou pestisid,
rele nimewo 703-305-5017, oswa
ale nan sit entenet nou an, nan
adres http://www.epa.gov/pesticides.
                                AGING
                                  Initiative
                EPA 100-F-05-034

-------