EPA 305-B-06-006

               (Tagalog/Filipino)
Protect Yourself from Pesticides -
Guide for Agricultural Workers
Pangalagaan Ang Sarili sa "Pesticides"
Pamatnubay sa Mga Manggagawa sa Bukid

-------
The Environmental Protection Agency revised the Worker Protection Standard tor agricultural
pesticides in August 1992. The revised Worker Protection Standard requires that agricultural workers be
given training in basic pesticide safety.

Protect Yourself from Pesticides: Guide for Agricultural Workers was developed by the Environmental
Protection Agency; it presents all of the information required for training under the Worker Protection
Standard. Some States and Tribes have additional requirements for pesticide safety training for
agricultural workers. Contact the State or Tribal agency responsible for pesticide enforcement in your
area to obtain information needed to comply with all State or Tribal training requirements.

There are other materials about the Worker Protection Standard that are being developed by EPA. They
include a safety poster, a handbook on pesticide safety for pesticide handlers, and a manual for
agricultural employers. For more information about safety training and about the revised Worker
Protection Standard, contact

Occupational Safety Branch (H7506C)
Office of Pesticide Programs
U.S. Environmental Protection Agenq'
401 M Street S.W.
Washington, D.C. 20460
(703) 305-7666

Noong Agosto 1992 ay binago ng EPA ang "Worker Protection Standard" para sa paggamit ng
"pesticides" ng mga manggagawa sa bukid. Sa bagong "Worker Protection Standard" ay kinakailangang
ang bawat manggagawa sa bukid ay maturuan ng maingat at wastong paggamit ng "pesticides".

Pangalagaan Ang Sarili sa "Pesticides": .Ang Pamatnubay sa Mga Manggagawa sa Bukid ay itinatag
ng EPA; nasasaad dito ang kaalaman sa pagsasanay na kailangan sa "Worker Protection Standard".
Ibat-ibang "States" at Tribo ay may dagdag na pangangailangan sa "pesticides safety training" para sa
manggagawa sa bukid. Sulatan o kaya tawagan ang "States" o Tribong namamahala sa pagpapasunod
ng alituntunin sa "pesticides" upang makakuha ng kaalaman sa pagsasanay.

Ibat-ibang babasahin tungkol sa "Worker Protection Standard" ang inihanda ng EPA. Ang mga ito
ay "safely poster", aklat sa pangangalaga sa "pesticides" para sa tagapangasiwa rig "pesticides", at
manuwal para sa mga may ari ng bukid. Upang makakuha ng kaalaman sa "safety training" at tungkol
sa bagong "Worker Protection Standard", sumulat o kaya tawagan ang OSHA...
Occupational Safety Branch (H7506C)         Project Coordinator
Office of Pesticide Programs            Coordinador del Proyecto
U.S. Environmental Protection Agency         John Leahy, EPA
401 M Street, S.W.
Washington, D.C. 20460              Editin* ^'^ Mwtalton
(703) 305-7666                  Redaceidn, Desena, llustracion
                       Walcoff & Associates

-------
 Pesticide Safety
 Pangangalaga sa "Pesticides"
                           • Pesticides help
                             control pests,
                             but they can
                             also hurt—even
                             kill—people.

                             Pesticides control pests
                             such as insects and
                             weeds. Pesticides can
                             also hurt—even kill—
                             people. The law helps
                             protect you from
                             pesticide poisoning.
                             You can also help
                             protect yourself.


                           Q Ang "pesticides"
                             ay tumutulong
                             sapagpawing
                             mga saiot sa
                             halaman, subalit
                             ito ay nakasasama
                             rin at maaaring
                             makamatay ng
                             tao.

                             Ang "pesticides" ay
                             mahusay na pamatay ng
                             mga insekto at masukal
                             na damo. Ang pesticides
                             ay maaari.ding maka-
                             matay ng tao. May faatas
                             na makatutulong upang
                             hindi makalason ang
                             "pesticides." Tldungang
                             mapangalagaan ang
                             sarilL
11 ///• -r" /cs  • &
 fJi /H  %.1

-------
 1
      Pesticide Safety
Pangangalaga sa "Pesticides"
• Learn how to
  protect yourself.
  If you don't
  understand, ask
  for help.

  If pesticides are used
  where you work, your
  boss must make sure
  you are trained in
  pesticide safety.

  This book has facts
  about pesticide safety. If
  you do not understand
  this book or your safety
  training, ask for help.


a Matutong
 pangalagaan ang
 sarili. Humingi ng
 tulong kung Hindi
 maintin dihan ang
 dapat sundin sa
 paggamit ng
 "pesticides"

 Ang sinumang gagamit ng
 "pesticides" sa trabaho ay
 kinakailangang maturuan
 nang wasto at maingat
 na pagamit nito. Dapat
 siguraduhin ng bawat amo
 na ang kanyahg manggagawa
 ay nakapagsanay sa
 pangangalaga sa pesticides."

 Ang lahat ng mga dapat
 malaman tungkol sa "pesti-
 cides" ay nasaaklatnaito.
 Humingi ng tulong, kung
 hindi maunawaan ang
 nilalaman ng aklat o kaya
 ng "safety training".

-------
HowCan You Protect Yourself From Pesticides?
Papaano Mapapangalagaan ang Sarili sa "Pesticides"?
                           •Wear clothes
                            that cover
                            your skin,

                            You should wear clean
                            work clothes each day
                            that will cover your
                            skin:

                            • Long pants.

                            • A long-sleeved
                             shirt.

                            • Shoes and socks.


                           a Magsuot ng
                            damit na
                            matatakpan
                            ang balat.

                            Kailangang magsuot ng
                            malinis na damit na
                            matatakpan ang balat
                            sa araw-araw.
                            • Mahabang pantalon
                            • Mahabang manggas
                            • Sapatos at medyas

-------
                       How can you protect yourself from pesticides?
                    Papaano mapapangalagaan ang sarittsa "pesticides?
• At work, look for
  soap and water.

  At work, you must be
  provided with soap,
  water, and towels if the
  areas where you work
  have had pesticides
  applied in at least the
  last 30 days. Pesticides
  dry on crops as a
  powder—this powder is
  the residue. A residue
  can remain on a crop
  many days after
  spraying.


0 Maghanap ng
  sabon at tubig
  kung nasa
  trabaho.

  Kinakailangan may
  sabon, tubig at
  tuwalyang magagamit
  sa trabaho, kung ang
  lugar na pinaggagawaan
  ay kadidilig iamang ng
  "pesticides". Ang
  natuyong "pesticides"
  ay nananatili sa
  halaman ng ilang araw
  matapos idilig.

-------
How can you protect yourself from pesticides?
Papaano mapapangalagaan ang sarili sa "pesticides?
          >l>^

• Wash your
 hands and face
 before you eat,
 drink, smoke, or
 chew gum or
 tobacco.
 Your hands and face
 may get pesticides on
 them.

G Maghugas ng
 kamay at mukha
 bago kumain,
 uminom,
 manigarilyo o
 ngumuya ng
 "chewing gum"
 o mag tabako.
 Ang kamay at mukha
 ay maaaring magka-
 roon ng "pesticides"

-------
                  How can you protect yourself from pesticides?
                Papaano mapapangalagaan ang sarfli sa "pesticides?
• Wash your
 hands before
 using the toHet
 at work.

3 Maghugas ng
 kamay bago
 gumamit ng
 palikuran kung
 nasa trabaho.

-------
How can you protect yourself from pesticides?
Papaano mapapangalagaan ang sariii sa "pesticides?
                            • Stay out of
                             areas where
                             pesticides are
                             being applied. If
                             pesticides drift
                             to where you are
                             working, get
                             out!
                             It is against the law for
                             anyone to apply
                             pesticides in an area
                             where you are working,
                             or to let pesticides drift
                             onto you.

                            Q Lumayo sa
                             lugar na may
                             naglalagay ng
                             "pesticides".
                             Kapag umabot
                             ang "pesticides"
                             salugar na
                             pinaggagawaan,
                             lumayo ka agad!

                             Ipinag babawal ng batas
                             kaninuman na mag
                             lagay ng "pesticides"
                             sa lugar na may
                             nagsisigawa o
                             pabayaang umabot
                             sa kaninuman ang
                             "pesticides" na idinidilig
                             sahalaman.

-------
                      How can you protect yourself from pesticides?
 • if you see this
  sign, or ones
  like it, keep out!

  This sign means that
  pesticides are in the
  area. You must have
  special training and
  protection to go into the
  area.


Q Kung makakita
  ng babaiang
  katuiad nito,
  lumayo
  kaagad!

 Ang babaiang ito ay
 nagsasabing may pesti-
 cides sa nasabing
 lugar. Kinakailangang
 may "safety training"
 ang bawat lumapit
 sa lugar na may
 "pesticides."
8

-------
How can you protect yourself from pesticides?
Papaano mapapangalagaan ang sarili sa "pesticides?
                           • Stay out of
                            areas your boss
                            tells you not to
                            enter...
                            Even if no sign is posted.

                           0 Lumayo sa
                            lugar na
                            pinagbabawal
                            ng iyong amo
                            na pasukin.

                            Kahit walang
                            babalang nakapaskel.

-------
                   How can you protect yourself from pesticides?
                 Papaano mapapangalagaan ang sariH sa "pesticides?
  Never take
  pesticides or
  pesticide
  containers
  home from
  work.
  They are not safe for use
  around the home.

  Huwag
  dadaihin sa
  bahay buhat sa
  trabaho ang
  "pesticides"
  o kaya ang
  laiagyan nito.

  Peligrosong gamitin
  ang mga ito sa bahay.
10

-------
How can you protect yourself from pesticides?
Papaano mapapangalagaan ang sarili sa "pesticides?
.'. :,'.lr^l-^
                             • Keep children
                              away from areas
                              where
                              pesticides might
                              be.
                              At home, keep
                              pesticides away from
                              children.

                             a llayo ang mga
                              bata sa iugar
                              namay
                              "pesticides".

                              Itago ang "pesticides"
                              na gamit sa bahay
                              upang hindi maabot
                              ng bata.
                                      11

-------
.2
   How can you protect yourself from pesticides?
Papaano mapapangaJagaan ang sarili sa "pesticides?
• After work each
 day, wash your
 whole body,
 including your
 hair.

 Use plenty of soap and
 water. Then put on
 dean clothes.


G Paliguan ang
 buong katawan
 pati na ang
 buhok,
 pagkatapos
 ng trabaho.

 Gumamit ng maraming
 sabon at tubig.
 Pagkapaligo ay
 magsuot ng maiinis
 na damit.
12

-------
How can you protect yourself from pesticides?
Papaano mapapangalagaan ang sarili sa "pesticides?
                             Keep dirty work
                             clothes away
                             from non-work
                             clothes and
                             from the family
                             laundry.
                             Pesticides may get on
                             your clothes at work.
                             Wash your work clothes,
                             including your cotton
                             gloves before using
                             them again.
                            a Ihiwalay ang
                             maruming damit
                             naisinuot sa
                             trabaho. Huwag
                             pagsamahin
                             ang lahat ng
                             maruming damit
                             na lalabahan.
                             Maaring mapuno ng
                             "pesticides" ang damit
                             naisinusuot sa trabaho.
                             Labahan ang damit na
                             pangtrabaho gayundin
                             ang guantes bago
                             gamitin mull ang
                             mga ito.
                                    13

-------
 • Pesticides are
  applied in
  different ways:

  • Liquids or sprays.

  • Powders or granules.

  • Gases.

  Pesticides may be in
  many places. Pesticides
  may be on plants and on
  the soil. Often you can't
  tell pesticides are there.


Q Ang ibat-ibang
  paraan ng pag-
  gamit ng "pesti-
  cides"

  • Parang tubig na
   dinidilig
  • Pulbos o butil-butil
  • Gases

  Ang "pesticide ay
  maaaring nasa halaman
  o nasa lupa, Mahirap
  malaman kung may
  "pesticides" o wala.
                            Where Are Pesticides?
                          Nasaan ang "Pesticides"?
14

-------
Where are pesticides?
Nasaan ang "pesticides"?
                          • Pesticides may
                           be in irrigation
                           water and on
                           irrigation
                           equipment.

                          G Ang "pesticides
                           ay maaaring
                           nasa tubig at sa
                           mga gamit sa
                           patubigan.
                                  15

-------
                           Where are pesticides?
                          Nasaan ang "pesticides"?
• Pesticides may
  be in storage
  areas and in
  places where
  pesticides are
  mixed and
  loaded.

3 Ang pesticides ay
 maaaring nasa  •
 taguan at sa
 lugar na     :
 pinagsasalinan at •
 pinagtitimplahan
 nito.
16

-------
Where are pesticides?
Nasaan ang "pesticides"?
                         • Sometimes
                          pesticides drift
                          from where they
                          are being
                          applied.

                         Q Ang "pesticides"
                          ay maaaring
                          madaia ng
                          hanging buhat
                          sa lugar na
                          pinaglalagayan.
         Move Away!

        Umalis Kaagad!
                                17

-------
• Pesticides can
  hurt you if:

  • They get on your skin.

  • They get in your eyes.

  • You breathe them.

  • You swallow them.

  Workers are hurt most
  often by getting
  pesticides on their skin.


G Makasasakit
  ang "pesticides"
  kung:

  • Malagyan ang balat.

  • Malagyan ang mata.

  • Malanghap.

  • Malunuk.

  Ang mga manggagawa
  sa buldd ay madalas
 . masaktan dahil sa lag-
  ing nalalagyan ng "pes-
  ticide" ang kanilang
  balat.
                       How Can Pesticides Hurt You?
                  Papaano Makasasakit ang "Pesticides"?
18

-------
How can pesticides hurt you?
Papaano makasasakht ang "pesticides"?
                              • Pesticides may
                               hurt you right
                               away.

                               If pesticides get on or in
                               you, they may make
                               you sick right away, or
                               hours later,


                              2 Maaring
                               makasakit
                               kaagad ang ang
                               "pesticides"

                               Kung ang pesticides
                               ay mapalagay sa
                               katawan o malanghap,
                               maaaring makasakit
                               ito kaagad o
                               pagkalipas ng ilang
                               oras.
                                      19

-------
                        How can pesticides hurt you?
                    Papaano makasasakit ang "pesticides"?
 • Pesticides may
  cause skin
  rashes or hurt
  your nose,
  throat, or eyes.

 2 Ang "pesticides
  ay maaaring
  makapamula at
  makapamantal
  ng baiat o kaya
  makasakit ng
  ilong, laiamunan
  at mata.
20

-------
 How can pesticides hurt you?
 Papaano makasasakit ang "pesticides"?
            Sweaty/ Pagpapawisan
                ng malamig
           a I
Throwing up/Magsusuka
Tired/Manghihina    A
           fa
Headache/Masakit ang ulo
Dizziness/Mahihilo
                 Muscle
                 pains and
                 cramps/
                 Mananakit o
                 maninigas
                 ang
                 kalamnan
• Pesticides can
 make you feel
 sick in different
 ways.

3 Ibat-ibang
 karamdaman
 ang maaring
 maranasan sa
 paggamit ng
 "pesticides".
                                21

-------
                              How can pesticides hurt you?
                         Papaano makasasakft ang "pesticides"?
  • Other signs of
    pesticide
    poisoning are:
    • Drooling.
   • Trouble breathing.
   • Very small pupils of
    your eyes.

   Iba pang mga
   palatandaan ng
   pagkakalason sa
   "pesticides"
   • Bumubula ang bibig
   • Nahihirapang huminga
   • Masyadong lumiliit
    ang mata.
22

-------
How can pesticides hurt you?
Papaano makasasakit ang "pesticides"?
                         • Pesticides may
                          harm some
                          people more
                          than others.

                         G Ang"pesticides"
                          ay maaring mas
                          makakasakit sa
                          ibang tao.
                                23

-------
 4
    How can pesticides hurt you?
Papaano makasasakit ang "pesticides"?
• Getting
 pesticides on or
 in you may have
 effects after
 months or years
 have passed.

 Delayed effects may be
 cancer, or harm to your
 kidneys, liver, or
 nervous system.

 Another delayed effect
 may be birth defects, if
 pregnant women are
 exposed to pesticides.
	j......

3 Maaring iiang
  buwan o
  taon bago
  makaramdam
  ng sakit
  dahil sa
  pagkakaiantad
  sa "pesticides".

  Ang resulta ay maaring
  kanser o sakit sa bato,
  sakit sa. atay o sakit sa
  "nervous system."

  Ang isa pang resulta
  ay ang apekto sa sanggol
  na nasa sinapupunan,
  kung ang isang ina na
  nagdadalantao ay
  nalantad sa "pesticides".
24

-------
What If You Get Sick At Work?
Ano angjGagawin Kapag Nagkasakit sa Trabaho?
     JL NEAREST EMERGENCY MEDICAU FACILITY
     T LA SALA DE EMERGENCIA
        MEOICA MAS CER.CANA
     NAWE/NOMBR&
     STREET/CAUE
     CITY/CIUDAD
     TELEPHONE/ TELEFONO
• Medical help is
 listed on or near
 a pesticide-
 safety poster at
 your work.
 Make sure you know
 where this and the
 nearest phone are.

G Ang tulong sa
 paggagamot ay
 nakalista sa
 "pesticides
 safety poster"
 na nakapaskil
 sa trabaho.
 Siguraduhing alam kung
 saan nakapaskil ito at
 ang pinakamalapit na
 telepono.
                                   25

-------
                           What if you get sick at work?
                    Ano ang gagawin kapag nagkasakit sa trabaho?
 • If you or
  someone else
  gets sick while
  working, tell
  your boss right
  away.

  Your boss must make .
  sure you get to medical
  help if you think you've
  been poisoned at work
  by pesticides.


 0 Sabihan
  kaagad ang
  iyong amo
  kahitsino
  man ang
  magkasakit
  sa trabaho.

  Ang iyong amo ay
  kinakailangang
  tumawag ng tulong sa
  paggagamot kung sa
  palagay mong ikaw ay
  maaring nalason ng
  "pesticides".
26

-------
What if you get sick at work?
ADO ang gagawin kapag nagkasakit sa trabaho?
     \
Your boss will
provide
information
about the
pesticide.

Your boss must give you
or your doctor the name
and other information
about the pesticide that
might have made you
sick.
                             Ibibigay ng
                             iyong amo ang
                             mga dapat
                             malaman
                             ukol sa
                             "pesticides".

                             Kinakailangan ibigay
                             ng iyong amo sa iyo o
                             sa iyong manggagamot
                             ang lahat ng dapat
                             malaman tungkol sa
                             "pesticides" na
                             maaaring nakasakit
                             sa iyo.
                                     27

-------
                    What If Pesticides Get On Or In You?
    Ano Ang Dapat Gawin Kung Napuno Ang Katawan Ng "Pesticides"?
• If a pesticide
 gets on you, get •
 it off right away!

 1. Take off clothing  ;
   that has pesticide  ;
   on it.       ;

 2. Rinse skin right   '.
   away with water.  ;

 3. Wash with soap and '.
   water as soon as
   possible.     !


Q Kung ang     •
 "pesticides" ay
 napaiagay sa
 katawan o
 damit, alisin   :
 kaagad!

 1. Alisin ang damit  •
   nanapunong
   "pesticides".    '.

 2. Hugasan agad ng  ;
   tubig ang balat.   ;

 3. Sabunin at hugasan '.
   ng tubig kaagad.  .'
28

-------
What if pesticides get on or in you?
Ano ang dapat gawin icung napuno ang katawan ng "pesticides"?
                          • If you begin to
                           feel sick or your
                           eyes, skin, or
                           throat hurt, go
                           to a doctor right
                           away.
                           Your boss must make
                           sure you are taken to a
                           clinic or doctor.

                          Q Pumunta ka
                           kaagad sa
                           manggagamot,
                           kun magka-
                           karamdam o
                           sasakit ang
                           iyong mata, balat
                           o lalamunan.
                           Ang iyong amo ay
                           Itinakailangan maipadala
                           ka sa klinika o sa mang-
                           gagamot.
                                  29

-------
                           What if pesticides get on or in you?
              Ano ang dapat gawin kung napuno ang katawan ng "pesticides"?
 I If you or
  someone else
  swallows a
  pesticide, get
  medical help
  right away!

  1. Call a poison control
   center or doctor, or
   go to the doctor if
   it's faster. Give the
   name of the
   pesticide and the
   first aid directions
   from the label.

  2. If you can't call for
   help, or while you
   wait for help,
   follow the first aid
   steps on the label.

  3. Get to a doctor as
   soon as possible!
   Have the name of
   the pesticide with
   vou.
30

-------
What if pesticides get on or in you?
Ano ang dapat gawin kung napuno ang katawan ng "pesticides"?
                              Tumawag
                              kaagad ng
                              tulong sa
                              paggagamot,
                              kung may
                              nakalunokng
                              "pesticides"!

                              1. Tumawag sa "poison
                               control center" o sa
                               manggagamot, o
                               pumunta sa mang-
                               gagamot, kung ito
                               ang mas madaling
                               paraan. Ibigay
                               . ang pangalan ng
                               "pesticides" at sundin
                               ang "first aid" na
                               nasa eteketa,
                              2. Sundin ang mga hak
                               bangin sa "first aid",
                               kung hindi makakuha
                               ng tulong o habang
                               naghihintay ng
                               tulong. •
                              3. Sumurido kaagad ng
                               manggagamot!
                               Ihanda ang pangalan
                               ng "pesticides".
                                      31

-------
                         What if pesticides get on or in you?
             Ano ang dapat gawin kung napuno ang katawan ng "pesticides"?
 • Leave closed
  areas right away
  if you start to
  feel sick or
  dizzy.

  If you are working in an
  enclosed area, like a
  greenhouse, get to fresh
  air right away if you
  begin to feel dizzy or
  have trouble breathing.


 0 Lumabas
  kaagad sa
  nababakurang
  kapaligiran, kung
  makaramdam
  ng sama ng
  katawan,
  pagkahiloo
  pangangapos
  ngpaghinga.

  Kung ikaw ay nagtatrabaho
  sa isang kulong o saradong
  lugar katulad ng "green-
  house," lumabas kaagad sa
  may sariwang hangin sa
  sandaling makaramdam ng
  pagkahilo o pagsUdp ng
  paghinga.
32

-------
What if pesticides get on or in you?
Ano ang dapat gawin kung napuno ang katawan ng "pesticides"?
                            • If someone gets
                              sick from
                              breathing a
                              pesticide...

                              1. Get them to fresh air
                               right away.

                              2. Loosen their
                               clothing.

                              3. If not breathing, give
                               mouth-to-mouth
                               (CPR).


                            a Kung mayroong
                             magkakasakit
                             sa pagkalanghap
                             ng "pesticides"...

                             1. Dalhin sila kaagad sa
                              may sariwang hangin.
                             2. Luwagan ang kanilang
                              pananamit
                             3. Kung hindi humihinga
                              ay bigyan ng "CPR".
                                     33

-------
                         What if pesticides get on or in you?
             Ano ang dapat gawin Rung napuno ang katawan ng "pesticides"?
 • If someone
  passes out in an
  enclosed area,
  get help—don't
  go in!

  Never try to rescue
  someone who has
  passed out in a
  greenhouse or other
  enclosed area unless you
  have special training
  and breathing
  equipment. Find
  someone who can help.


G Huwag pumasok
  sa nababakurang
  kapaligiran
  upang sumaklolo
  sa sinumang
  nawaian ng
  malay. Humingi
  ng tulong!

  Huwag pilitin sumaklolo
  sa mga nawaian ng
  malay sa loob ng
  "greenhouse" o sa naba-
  bakurang kapaligiran,
  malibankung may "spe-
  cial training" at may
  kagamitan sa paghinga.
  Humanap ng ibang
  taong makakatulong
  sa pagsaklolo.
34

-------
What if pesticides get on or in you?
Ano ang dapat gawin kung napuno ang katawan ng "pesticides"?
                            • Eye damage can
                             happen fast!
                             Rinse your eyes
                             for 15 minutes.

                             If a pesticide gets in
                             your eyes, hold them
                             open and rinse them
                             with a gentle stream of
                             cool water. Rinse for 15
                             minutes if possible.
                             Then go to a doctor.


                            Q Maaring
                             masaktan
                             kaagad ang
                             mata! Hugasan
                             ang mata sa
                             loob nang 15
                             minuto.

                             Kung ang "pesticides"
                             ay mapalagay sa mata,
                             hugasan kaagad sa
                             madahang daloy ng
                             malamig na tubig sa
                             loob ng 15 minuto.
                             Pumuntasa
                             manggagamot.
                                     35

-------
                          What if pesticides get on or in you?
             Ano ang dapat gawin kung napuno ang katawan ng "pesticides"?
  Get medical
  help!

  In all cases of pesticide
  poisoning, get medical
  help as soon as possible.


  Kumuha ng
  tulong sa
  paggagamot!

  Kaagad humingi ng
  tulong sa panggagamot
  sa ano mang klase ng
  pagkakalason!
36

-------
The Law Helps Protect You!  7
Ang Batas ay Tutulong sa Pangangaiaga sa Sariii!
 PESTICIDE APPLICATION/
WHERE.
WHAT £&*£*£. 4&.C44C
1A/HFKI #(*C, 44*6t^4tt
                                  Your boss must
                                  tell you about
                                  pesticide use at

                                  work.

                                  Your boss must: Warn you
                                  about areas where
                                  pesticides are to be applied
                                  and areas you may not enter.
                                  Your boss must post: The
                                  name of the pesticide,
                                  exactly where it was applied,
                                  when it was applied, the
                                  restricted entry interval, and
                                  when the workers may
                                  return to the work area.
                                  This information has to be
                                  written and posted in a
                                  central location that is easily
                                  accessible to all workers,
                                  before the pesticides are
                                  applied.
                                  Kaiiangan Rang
                                  pagsabihan ng
                                  iyong Amo
                                  tungkol sa
                                  paggamit ng
                                  "pesticides"
                                  satrabaho.
                                  Ang iyong Amo ay
                                  Itinakailangang: Bigyan ka
                                  ng babala sa mga lugar ng
                                  pinagdidiligan ng "pesti-
                                  cides" at ng mga lugar na
                                  hindi dapat pusuldn, Ang
                                  iyong Amo ay dapat
                                  maglagay ng babala na bin-
                                  abadya: angpangalan ng
                                  "pesticides"; kung saan isi-
                                  nasabog ang "pesticides";
                                  ang mga bawal pasukang
                                  lugar at kung kailan mak-
                                  ababalik sa trabaho.
                                          37

-------
                               The law helps protect you!
                     Ang batas ay tutuiong sa pangangaiaga sa sarili!
 • Your boss must
  not let you work
  in some areas.
  Your boss must not let
  you work in an area
  where:
  • Pesticides are being
   applied.
  • Or pesticides may
   drift onto you.
  After a pesticide is used,
  you may not enter a field
  during the Restricted Entry
  Interval (REI).
  The laws set different
  safety periods or REIs for
  different pesticides.


3 Ang iyong
  Amo ay Hindi ka
  dapat pabayaang
  magtrabaho sa
  mga iugar na:
  • Kalalagay lamang ng
  "pesticides";
  • Ang hanging may

  papunta sa iyo.
  Hindi ka maaring
  pumasok sa buWd sa
  panahon ng "Restricted
  Entry Interval (REI)"
  pagkalagay ng "pesti-
  cides".
  Ang batas ay nagpa
  ubaya ng ibat-ibang
  "safety periods" o
  "RET para sa ibat-
  ibang "pesticides".
38

-------
The law helps protect you!
Ang batas ay tutuiong sa pangangalaga sa sariii!
                              You must have
                              special training
                              and protection
                              for some jobs.

                              Without extra training
                              and protection, your
                              boss must not let you:

                              • Mix, load, apply, or
                               handle pesticides.

                              • Work as a flagger.

                              • Work in an area
                               where entry is
                               restricted.
                            Q Kailangang
                              mayroong kang
                              "special
                              training" at
                              pangangalaga
                              sa trabaho.
                              Kung walang kaalaman
                              sa pagsasanay sa
                              pangangalaga ay hindi
                              ka dapat payagan ng
                              iyong amo na:
                              • Maghalo, magsalin,
                              mag lagay o mag
                              buhat ng "pesticides".
                              • Maging "flagger"
                              • Magtrabaho sa lugar
                              na pinagbabawal ang
                              pagpasok.
           •Iff -T" /« — •&-
           Us ht\^
                                     39

-------
                        ' The taw helps protect you!
                 Ang batas ay tutulong sa pangangaiaga sa sarili!
• Your boss must
  not punish you
  for trying to
  follow these
  rules.

3 Hindi ka dapat
  kagalitan ng
  iyong amo sa
  pagsusumikap
  nasundinang
  alituntunin sa
  "pesticides".
40

-------
Help Protect Yourself!
Tulungang Mapangalagaan ang Sarili!
  "  " '•"•''" • " ""'"" ' •     '
                           • Know how to
                             protect yourself!

                             Your boss must protect
                             you from pesticides, but
                             your safety is your
                             responsibility, too.


                           G Alamin kung
                             papaano
                             mapapangalagaan
                             ang sarili!

                             Kinakailangan kang
                             pangalagaan ng iyong
                             Amo sa "pesticides",
                             subalit tungkulin mong
                             pangalagaan ang iyong
                             sarili.
                                    41

-------
 8
         Help protect yourself!
Tulungang mapangalagaan ang sarili!
 Remember:

 • Wear clothes that
  cover your skin.

 • Stay out of areas as
  instructed by your
  boss.

 • Move away if
  pesticides drift into
  the area where you are
  working.

 • Wash with soap and
  water after work and
  before eating,
  drinking, smoking, or
  using the toilet.

 Your boss must:
 * Give you information
  about pesticides
  applied in or near
  areas where you work.

 • Be sure you are
  trained in
  pesticide safety.
 • Provide you with
  soap, water, and
  towels.
 • Make sure you get to
  medical help if you
  think you've been
  poisoned at work
  by pesticides.

 • Provide you with
  extra training if
  you work in areas
  where entry is
  restricted, work
  as a flagger,
  mix. load, apply,
  or handle pesticides.
42

-------
Help protect yourself!
Tulungang mapangalagaan ang sarili!
8
                                  Tandaan:
                                  • Magsuot ng damit na
                                   matatakpan ang balat
                                  • Lumayosamgalugar na
                                   binagbabawal ng iyong
                                   amo
                                  • Umalis sa lugar na
                                   pinaggagawaan, kung
                                   aabbt dito ang "pesti
                                   cides" habang ito ay
                                   isinasabog.
                                  • Gumamit ng sabon at
                                   tubig sa paghuhugas
                                   pagkatapos ng trabaho,
                                   bago kuxnain at uminom,
                                   manigarilyo, at bago
                                   gumamit ng palikuran.

                                  Ang iyong Amo ay dapat na...
                                  • Bigyan ka ng kaalaman
                                   sa "pesticides" na
                                   ginagamit sa lugar na
                                   iyong pinaggagawaan.
                                  • Siguraduhin na
                                   nakakuha ka ng "pesti-
                                   cides safety training."
                                  • Mabigyan ka ng sabon,
                                   tubig at tawalya
                                  • Sigaruduhing mabibigyan
                                   ka ng tulong sa paggagamot
                                   kung sakasakaling ikaw ay
                                   malason ng "pesticides"
                                   sa trabaho.
                                  • Mabigyan ka ng dagdag
                                   na pagsasanay na
                                   Idnakailangan upang
                                   ikaw ay makapasok sa mga
                                   ipinagbabawal na lugar,
                                   maging "flagger", makapag
                                   timpla, makapagbuhat o
                                   makapaglagay ng
                                   "pesticides".
                                             43

-------
 For more information about the Worker Protection Standard, or if you have questions or concerns about
 pesticides, contact the agency responsible for regulating pesticides in your area or the EPA Regional Office
 nearest you.

 Para sa dagdag na kaalaman ukol sa "Worker Protection Standard", o anomang dapat itanong tungkol sa "pesti-
 cides", sulatan o tawagan ang sanguniang nagpapalakad ng alituntunin sa "pesticides sa inyong lugar o tawagan
 ang" EPA Regional Office" na pinaka malapit
 Region 1 (MA, CT, RI, NH. VT, ME)
 VS. Environmental Protection Agency, Region 1
 Pesticides and Toxic Substances Branch (APT)
 1 Congress St.
 Boston, MA 02203
 (617)565-3273

 Region 2 (NY, NJ, PR, VI)
 U.S. Environmental Protection Agency, Region 2
 Pesticides and Toxic Substances Branch (MS-105)
2890 Woodgridge Ave.. Building #10
Edison, NJ 08837-3679
(908) 321-6765

Region 3 (PA. MD, VA, WV, DE)
US. Environmental Protection Agency, Region 3
Toxics and Pesticides Branch (3AT-30)
841 Chestnut Building
Philadelphia, PA 19107
(215) 597-8598
Region 4 (GA, NC, SC, AL, MS, KY, FL, TN)
US. Environmental Protection Agency, Region 4
Pesticides & Toxic Substances Branch (4-APT-MD)
345CourtlandSt,N.E.
Atlanta, GA 30365
(404) 347-5201

Region 5 (IL, MI, MN, IN, OH, WI)
U5. Environmental Protection Agency, Region 5
Pesticides and Toxic Substances Branch (5SPT)
77W.Jackson Blvd.
Chicago, IL 60604
(312) 886-6006
Region 6 (TX, OK, AR, LA, NM)
U.S. Environmental Protection Agency, Region 6
Pesticides and Toxics Branch (6T-P)
1445 Ross Ave.
Dallas, TX 75202-2733
.(214) 655-7235

Region 7 (MO, KS, IA, NB)
US. Environmental Protection Agency, Region 7
Toxics and Pesticides Branch (TOPE)
726 Minnesota Ave.
Kansas City, KS 66101
(913) 551-7020

Region 8 (CO, MT, ND, SD, UT, WY)
VS. Environmental Protection Agency, Region 8
Toxic Substances Branch (8ART-TS)
One Denver Place, Suite 500
999 18th St.
Denver, CO 80202-2405
(303) 293-1730

Region 9 (CA. NV, AZ, HI, GU)
U.S. Environmental Protection Agency, Region 9
Pesticides and Toxics Branch (A-4)
75 Hawthorne St.
San Francisco, CA 94105
(415) 744-1090

Region 10 (WA, OR. ID, AK)
U.S. Environmental Protection Agency, Region 10
Pesticides and Toxic Substances Branch (AT-083)
1200 Sixth Ave.
Seattle, WA 98191
(206) 553-1918

-------

-------
&EPA

United States
Environmental Protection
Agency
(H-7506C)
Washington, DC 20460

Official Business
Penalty for Private Use
$300

-------