&EPA
 EPA 305-B-06-009
 Protect Yourself from Pesticides-
 Guide for Agricultural Workers (Hmong)

 Tiv thaiv koj tus kheej ntawm cov
 Tshuaj Tua Kab (Pesticides)
 Lus Qhuab Qhia Rau Cov Neeg ua Teb
Daim ntawv luam ntawm daim tseem ntawv EPA los
ntawm National Agricultural Chemicals Association
rau Lub Peb Mis Ntuj Xyoo 1994

-------
The Environmental Protection Agency revised the Worker Protection Standard for agricultural pesticides in August
1992. The revised Worker Protection Standard requires that agricultural workers be given training in basic pesticide
safety.
            •
Protect Yourself from Pesticides: Guide for Agricultural Workers was developed by the Envkonrnental Protection Agency; it
presents all of the information required for training under the Worker Protection Standard. Some States and Tribes have
additional requirements for pesticide enforcement in your area to obtain information needed to comply with all State 01
Tribal training requirements.

There are other materials about the Worker Protection Standard that are being developed by the RPA. They include a
safety poster, a handbook on pesticide safety for pesticide handlers, and a manual for agricultural employers. For more
information about safety training and about the revised Worker Protection Standard, contact

Occupational Safety Branch (H7506C)
Office of Pesticide Programs
U.S. Environmental Protection Agency
401 M Street, S.W
Washington, D.C. 20460
(703) 305-7666

Lub Hoobkas Tiv Thaiv Daim Av (Environmental Protection Agency) tau kho Txoj Cai los Tiv Thaiv Cov Neeg ua
Haujlwm (Worker Protection Standard) rau cov tshuaj tua kab rau lub Yim Hli Ntuj Xyoo 1992. Txoj Cai kho tshiab los
Tiv Thaiv Cov Neeg ua Haujlwm khoo kom cov neeg ua teb yuav tsum muaj kev kawm txog cov tshuaj tua kab no.

Tiv Thaiv Koj Tus Kheej Ntaum Cov Tshuaj Tua Kab: Lus Qhuab Qhia Rau Cov Neeg ua Teb yog tsim los ntawm lub Hoob-
kas Environmental Protection Agency; nws muaj tag nrho cov lus qhia hais txog kev kawm raws li Txoj Cai los Tiv Thaiv
Cov Neeg ua Haujlwm. Ib co Xeev thiab Tribes muaj cai khoo ntxiv rau txoj kev siv cov tshuaj tua kab nyob rau thaj
tsam koj nyob yog tias koj xav tau lus qhia ntxiv kom thiaj li paub ua kom raws cai li tag nrho cov Xeev lossis Tribal cov
kev kawm.

Muaj Iwm yam lus qhia txog Txoj Cai los Tiv Thaiv Cov Neeg ua Haujlwm uas tseem tab torn tsirn los ntawm RPA. Cov
no muaj nrog rau ib daim ntawv loj dav uas qhia txog kev tiv thaiv kom txhob raug mob, ib phau ntawv qhia txog kev tiv
thaiv yus tus kheej ntawm cov tshuaj tua kab rau cov neeg siv cov tshuaj no, thiab ib phau ntawv qhuab qhia ua haujlwm
rau cov neeg tswv teb. Yog xav paub ntxiv txog kev kawm los tiv tliaiv yus tus kheej thiab txog Txoj Cai kho tshiab uas
los Tiv Thaiv Cov Neeg ua Haujlwm, tiv tauj

Occupational Safety Branch (H7506C)
Hoobkas Saib Xyuas Kev Kaj Huv
Tim Chaw ua Haujlwm
Office of Pesticide Programs
U.S. Environmental Protection Agency
401 M Street, S.W
Washington, D.C. 20460
(703) 305-7666

Project Coordinator
Tus Tswj Txoj Haujlwm
John Leahy, EPA

Editing, Design, Illustration
Kho, Tsim, Teeb Duab
Walcoff & Associates

-------
Pesticide Safety^ ,r;^^;r
Kev npaj kom txhob raug tshuaj tua kab
                                    Pesticides help
                                    control pests,
                                    but they can
                                    also hurt - even
                                      - people.
                                    Pesticides control pests
                                    such as insect sand
                                    weeds. Pesticides can
                                    also hurt-even kill
                                    —people. The law helps
                                    protect you from
                                    pesticide poisoning.
                                    You can also help
                                    protect yourself.
                                    Tshuaj tua kab
                                    pab tiv thaiv tau
                                    kom txhob muaj
                                    kab, tiamsis
                                    kuj ho ua kom
                                    neeg raug mob
                                    tau—lossis tuag
                                    tau thiab.

                                    Tshuaj tuaj kab tiv thaiv
                                    tau kom txhob muaj
                                    kab thiab nroj tsuag.
                                    Tshuaj tua kab kuj ua
                                    tau neeg rau mob—
                                    lossis tuag tau. Txoj
                                    cai yuav pab tiv thaiv
                                    koj kom txhob raug
                                    cov thuaj tua kab. Koj
                                    kuj ho tiv thaiv koj tus
                                    kheej thiab.

-------
 1
           Pesticide Safety
Kev npaj kom txhpb raug tshuaj tua kab
  Learn how to
  protect yourself.
  If you don't
  understand, ask
  for help.

  If pesticides are used
  where you work, your
  boss must make sure
  you are trained in
  pesticide safety.

  This book has facts
  about pesticide safety. If
  you do not understand
  this book or your safety
  training, ask for help.
a Kawm kom paub
  tiv thaiv koj tus

  kheej. Yog koj
  tsis to taub, nug
  kev pab.

  Yog tias lawv siv cov
  tshuaj tua kab no ntawm
  koj chaw ua haujlwm,
  koj tus nai yuav tsum
  muaj kev qhia kom koj
  paub kev tiv thaiv koj
  tus kheej.

  Phau ntawv no qhia
  tseeb txog kev kev tiv
  thaiv kom txhob raug
  cov tshuaj tua kab. Yog
  koj tsis to taub phau
  ntawv no lossis koj txoj
  kev kawm txog kev tiv
  thaiv, nug kev pab.

-------
How Can Y^u^rotectYpurself From
YuavTivThaiy Kpjtus Kheej Li Cas Ntawm CovTshuajTua Kab no?
                                  Wear clothes
                                  that cover your
                                  skin.
                                  You should wear clean
                                  work clothes each day
                                  that will cover your
                                  skin:
                                  • Long pants
                                  • A long-sleeved shirt
                                  • Shoes and socks
                                  Hnav cov khaub
                                  ncaws uas thaiv
                                  koj daim tawv
                                  nqaij.
                                  Koj yuav tsum hnav
                                  cov khaub ncaws ua
                                  haujlwm huv huv txhua
                                  hnub kom thaiv tau koj
                                  tej tawv nqaij:
                                  • Ris ntev
                                  • Tsho tes ntev
                                  • Khau thiab thoom
                                   thaub

-------
                           How Can You Protect Yourself From Pesticides?
At work, look for
soap and water.

At work, you must be
provided with soap,
water, and towels if the
areas where you work
have had pesticides ap-
plied in at least the last
30 days. Pesticides dry
on crops as a powder
— this powder is the
residue. A residue can
remain on a crop many
days after spraying.
Tom chaw ua
haujlwm, nrhiav
xus-npus thiab
dej.

Tom chaw ua
haujlwm, lawv yuav
tsum muaj xus-npus,
dej, thiab phuam yog
tias qhov chaw uas koj
ua haujlwm twb raug
tso cov tshuaj yam
tsawg yog 30 hnub tas
los. Cov tshuaj tua kab
no txawj qhuav ntawm
tej nroj tsuag zoo li ib
co hmoov—cov hmoov
no yog cov tshuaj uas
tsis yaj. Cov tshuaj
tsis yaj no nyob ntawm
cov nroj tsuag tau ntau
hnub torn qab tsuag tas.

-------
How Can You Protect Yourself From Pesticides?      ;
YuavTivThaiv KojTus Kheej Li Cas Ntawm CovTshuajTua Kab no?
                                 Wash your
                                 hands and face
                                 before you eat,
                                 drink, smoke,
                                 or chew gum or
                                 tobacco.
                                 Your hands and face
                                 may get pesticides on
                                 them.
                                a Ntxuav koj ob
                                 txhais tes thiab
                                 ntsej muag ua
                                 ntej koj noj mov,
                                 haus dej, haus
                                 luam yeeb,
                                 lossis zom
                                 nplooj luam
                                 yeeb.
                                 Koj tes thiab ntsej
                                 muag tej zaum yuav lo
                                 tshuaj tua kab.
                    $*»"fa

-------
                       How Can You Protect Yourself From Pesticides?
               YuavTivThaiv KojTus Kheej Li Cas Ntawm CovTshuajTua Kab no?
 Wash your
 hands before
 using the toilet
 at work.
a Ntxuav tes ua
 ntej koj siv lub
 viv torn chaw ua
 haujlwm.

-------
How Can You Protect Yourself From Pesticides?
YuavTivThaiv KojTus Kheej Li Cas Ntawm CovTshuajTua Kab no?
                                   Stay out of
                                   areas where
                                   pesticides are
                                   being applied. If
                                   pesticides drift
                                   to where you
                                   are working, get
                                   out!
                                   It is against the law for
                                   anyone to apply
                                   pesticides in an area
                                   where you are working,
                                   or to let pesticides drift
                                   onto you.
                                  a Txhob nyob ze
                                   tej chaw uas
                                   lawv tseem tab
                                   torn tsuag
                                   tshuaj tua kab.
                                   Yog tias cov
                                   tshuaj ho ya
                                   tuaj rau qhov
                                   chaw koj ua
                                   haujlwm, ces
                                   taw mus xwb!
                                   Nws txhaum txoj cai
                                   yog tias muaj leej twg
                                   tsuag tshuaj tua kab rau
                                   thaj chaw uas koj tseem
                                   tab torn ua haujlwm,
                                   lossis yog lawv cia cov
                                   tshuaj tua kab ya los rau
                                   ntawm koj.

-------
                           How Can You Protect Yourself From Pesticides?
                  YuavTivThaiv KojTus Kheej Li Cas Ntawm CovTshuajTua Kab no?
  If you see this
  sign, or ones
  like it, keep out!

  This sign means that;
  pesticides are in the
  area. You must have
  special training and
  protection to go into
  the area.
a Yog koj pom
  daim paib no,
  lossis pom ib co
  zoo li no, txhob
  nkag los!

  Daim paib no pes tau
  tias; muaj cov tshuaj
  tua kab nyob thaj tsam
  ntawd. Koj yuav tsum
  muaj kev kawm zoo
  lawm thiab muaj dabtsi
  tiv thaiv koj yog tias koj
  yuav nkag mus rau thaj
  chaw ntawd.

-------
How Can You Protect Yourself from Pesticides?
YuavTivThaiv KojTus Kheej Li Cas Ntawm CovTshuajTua Kab no?
    • - ', -.V • ^'v,' '>,, ,,-,«.• ,.».,» - '.-;  • , , ' ,• . . • '     i .;
                                   Stay out of
                                   areas your boss
                                   tells you not to
                                   enter...
                                   Even if no sign is
                                   posted.
                                   Tsis txhob
                                   nkag mus rau
                                   tej qho chaw
                                   uas koj tus nai
                                   hais kom txhob
                                   nkag...
                                   Txawm tias tsis muaj
                                   paib tiv ntawd los xij.

-------
                        How Can You Protect Yourself From Pesticides?
                YuavTivThaiv KojTus Kheej Li Cas Ntawm Cov Tshuaj Tua Kab no?
  Never take
  pesticides or
  pesticide
  containers
  home from
  work.
  They are not safe for
  use around the home.
  Tsis txhob nqa
  cov tshuaj tua
  kab lossis cov
  taub rau tshuaj
  tua kab mus
  tsev.
  Nws tsis 200 coj los siv
  rau lub vaj lub tsev.
10

-------
How Can You Protect Yourself From Pesticides?;    !,, ,
YuavTivthaiv KdjTus Kheej Li Cas Ntawm CovTshuajTua Kab no?
*•%
  "S
                                 Keep children
                                 away from
                                 areas where
                                 pesticides
                                 might be.
                                 At home, keep
                                 pesticides away from
                                 children.
                                a Tsis txhob pub
                                 menyuam yaus
                                 nkag mus rau
                                 tej qho chaw
                                 uas tej zaum
                                 yuav muaj
                                 tshuaj tua kab.
                                 Tom tsev, muab cov
                                 tshuaj tua kab cia deb
                                 ntawm menyuam yaus.
                                         11

-------
                  / C::     How Can You Protect Yourself from Pesticides?
                YuavTivThaiv KojTus Kheej Li Cas Ntawm Covtshuajfua Kab no?
 After work each
 day, wash your
 whole body,
 including your
 hair.
 Use plenty of soap and
 water. Then put on
 clean clothes.
a Txhua txhua
 hnub uas koj
 los tsev torn
 haujlwm los,
 mus ntxuav tag
 nrho koj lub cev,
 nrog rau koj cov
 plaub hau.
 Siv xus-npus thiab dej
 kom ntau. Ces hnav
 cov khaub ncaws
 ntxhua tas lawm xwb.
12

-------
How CanlYou Protect Yourself from Pesticides?
YuavTivThaiv KojTus Kheej Li Cas Ntawm CovTshuajTua Kab no?
                                   Keep dirty work
                                   clothes away
                                   from non-work
                                   clothes and
                                   from the family
                                   laundry.

                                   Pesticides may get on
                                   your clothes at work.
                                   W ash your work
                                   clothes including your
                                   cotton gloves before
                                   using them again.
                                 a Muab cov
                                  khaub ncaws
                                  ua haujlwm
                                  cais ntawm cov
                                  khaub ncaws
                                  tsis-ua-haujlwm

                                  thiab ntawm koj
                                  tsev neeg cov
                                  khaub ncaws
                                  tsis tau ntxhua.

                                  Cov tshuaj tua kab yuav
                                  lo tau koj cov khaub
                                  ncaws ua haujlwm.
                                  Ntxhua tag nrho koj
                                  cov khaub ncaws ua
                                  haujlwm nrog rau koj
                                  cov hnab looj tes ua
                                  ntej koj siv dua.
                                           13

-------
                                ;^i Where Are Pesticides?
                               Tshuaj tua kab nyob qhov twg?
  Pesticides are
  applied in
  different ways:

  • liquid o± sprays.

  • Powder or granules.

  • Gases.

  Pesticides may be in
  many places. Pesticides
  may be on plants and
  on the soil. Often you
  can't tell pesticides are
  there.
  Tshuaj Tua Kab
  siv tau ntau
  yam:

  • Ua kua lossis tshuaj
   tsuag.

  • Ua hmoov lossis lub.

  • Ua pa

  Tshuaj tua kab nyob
  ntau qhov chaw. Tshuaj
  tua kab nyob saum tej
  nroj tsuag lossis rau
  hauv av. Feem ntau, koj
  yeej tsis paub tias cov
  tshuaj tua kab twb nyob
  ntawd li.
14

-------
Where Are Pesticides?-(,
Tshuaj tua kab nyob qhov twg?
 r
  r
               TXHOBNKASLOS
                  STOP
                 PESTICIDES IN
                IRRIGATION WATER/
               MUAJTSttUAJTUAKAB
                HAUVCOVD€JYWG
                  TEB
       G
• Pesticides may
 be in irrigation
 water and on
 irrigation
 equipment.


a Tshuaj tua kab
 tej zaum yuav
 muaj nyob rau
 cov dej ywg teb
 thiab cov cuab
 yeej ua teb.
                                        15

-------
                            * , • i Where Are Pesticides?
                            Tshuaj tua kab nyob qhov twg?
 Pesticides may
 be in storage
 areas and in
 places where
 pesticides are
 mixed loaded.
a Tshuaj tua kab
 tej zaum yuav
 nyob rau tej
 qho chaw rau
 khoom thiab
 nyob rau tej qho
 chaw uas muaj
 tshuaj sib tov.
16

-------
Where Are Pesticides?  ; ;
Tshuaj tua kab nyob qhov twg?
                               • Sometimes
                                pesticides drift
                                from where
                                they are being
                                applied.


                               a Tej zaum cov
                                tshuaj tua kab
                                txawj ya mus
                                rau Iwm thaj
                                chaw thiab.
           Move away!

            Txav Deb!
                                      17

-------
                              How Can Pe^
                      TshuajTua KabYuav Kiaj Mob Rau Koj Li Cas?
• Pesticides can
  hurt you if:

  • They get on your
   skin

  • They get in your eyes

  • You breathe them

  • You swallow them

  Workers are hurt most
  often by getting
  pesticides on their skin.a Tshua tua kab
  yuav ua koj

  muaj mob tau
  yog tias:

  • Lo koj daim tawv
   nqaij

  • Nkag tau rau koj
   qhov muag

  • Koj nqus tau lawm

  • Yog koj nqos tau
   lawm

  Feem ntau cov neeg ua
  haujlwm raug mob vim
  lawv ua cov tshuaj no lo
  lawv daim tawv nqaij.
18

-------
How Can Pesticides Hurt YOU?
TshuajTua KabYuay Kiaj Mob Rau Koj Li Cas?
     '' "'""      "  '   '
                                      Pesticides may
                                      hurt you right
                                      away.

                                      If pesticides get on or
                                      in you, they may make
                                      you sick right away, or
                                      hours later.
                                      Tshuaj tua kab
                                      yuav ua mob
                                      rau koj tamsim
                                      ntawd.

                                      Yog tias tshuaj tua kab
                                      tau lo koj lossis nkag
                                      tau rau koj lub cev, tej
                                      2aum cov tshuaj yuav
                                      ua tau rau koj mob
                                      tamsim ntawd, lossis
                                      ob peb xuab moos torn
                                      qab.
                                              19

-------
                             How Can Pesticides Hurt You?
                       TshuajTua KabYuav Kjaj Mob Rau Koj Li Cas?
                      .; , • > ~r "V'.V-^.-^ :&««.- ;,y* >.,; ;'. , -'- •«''"
                         •   - -*        ' ••"'-
 Pesticides may
 cause skin
 rashes or hurt
 your nose,
 throat, or eyes.
 Tshuaj tua kab
 ua tau rau koj
 daim tawv nqaij
 ua xua lossis
 ua mob rau koj
 qhov ntswg, caj
 pas, lossis qhov
 muag.
20

-------
 How Can Pesticides Hurt You?   ;
 TshuajTua KabYuav Kiaj Mob Rau Koj Li Cas?
Throwing up/Ntuav
Tired/Ncees
Sweaty/Tawm Hws
Headache/Mob Taub Hau
Dizzmess/Dias Taub Hau
    Muscle Fains
    and cramps/
    Mob Nqaij thiab
    caws leeg
Pesticides can
make you feel
sick in different
ways.


Tshuaj tua kab
ua tau rau koj
mloog zoo li koj
muaj mob ntau
yam.
                                  21

-------
                              ; How Can Pesticides Hurt You?
                         TshuajTua KabYuav Kiaj Mob Rau Koj Li pas?
  Other signs
  of pesticide
  poisoning are:
  • Drooling
  • Trouble breathing
  • Very small pupils of
   your eyes
  Lwm cov cim
  uas qhia tau
  tias raug lorn
  los ntawm cov
  tshuaj tua kab
  yog:
  • Los qaub ncaug
  • Ua tsis taus pa
  • Lub ntsiab qhov
  muag me lawm
22

-------
How Can Pesticides Hurt You? ,,    ; ,;
TshuajTua KabYuav Kiaj Mob Rau Koj Li Cas?
                                 Pesticides may
                                 harm some
                                 people more
                                 than others.
                                Tshuaj tua kab
                                tej zaum yuav
                                ua tau rau ib
                                txhia neeg mob
                                hnyav dua ib
                                txhia.
                                       23

-------
                                :- How Can Pesticides Hurt You?
                          TshuajTua KabYuav Kiaj Mob Rau Koj Li Cas?
  Getting pesticides

  on or in you may

  have effects after

  months or years

  have passed.

  Dekyed effects may be
  cancer, or harm to your
  kidneys, liver, or nervous
  system.

  Another delayed effect
  may be birth defects, if
  pregnant women are
  exposed to pesticides.
a Yog tshuaj tua

  kab lo koj lossis

  nkag tau rau koj

  Iwm, tej zaum ko)

  mam li hnov mob

  torn qab tsheej ob

  peb lub hlis lossis

  torn qab tsheej
  xyoo tau dhau

  lawm.

  Cov ua mob ntev ntev
  torn qab kuj ua tau kheev-
  xaws, lossis ua mob rau
  koj lub raum, lub siab,
  lossis qhov chaw tiv thaiv
  kab mob.

  Lwm yam ua kiaj mob
  ntev ntev torn qab kuj yog
  ua rau menyuam hauv
  plab tsis 200, yog tias cov
  poj niam muaj menyuam
  tau kov cov tshuaj no
  lawm.
24

-------
What.tf^u  .
Yuav ua Li CasYogTias Koj Muaj Mob Tim Chaw ua Haujlwm?
          me rsav mo MOS cm UAS
             yoe
       MAMC/NPE
       T£UBPHOSNE/XOV TOGO
                               Medical help is
                               listed on or near
                               a pesticide-
                               safety poster at
                               your work.
                               Make sure you know
                               where this and the
                               nearest phone are.
Kev pab kho
mob yeej muaj
qhia nyob rau
lossis ze ib
daim ntawv
qhia txog kev
tiv thaiv kev
kaj huv ntawm
kev siv tshuaj
tua kab tim koj
qhov chaw ua
haujlwm.
Ua zoo saib kom koj
paub tias daim ntawv
no thiab lub xov too)
ze tshaj nyob rau qhov
twg.
                                       25

-------
                               ?  What If You Get Sick at Work?
                   > Yuav ua Li CasYogTias Koj Muaj Mob Tim Chaw ua Haujiwm?
                    '' '  '
  If you or someone

  else gets sick

  while working, tell

  your boss right

  away.

  Your boss must make
  sure you get to medical
  help if you think you've
  been poisoned at work by
  pesticides.
a Yog tias koj
  lossis Iwm tus

  neeg muaj mob
  thaum tseem

  tabtom ua
  haujlwm, qhia koj

  tus nai tarn sim

  ntawd.

  Koj tus nai yuav tsum ua
  zoo saib kom koj tau kev
  pab kho mob yog koj xav
  tias koj raug lorn tim chaw
  ua haujlwm los ntawm cov
  tshuaj tua kab.
26

-------
What If You Get Sick at Work? ^    , ;
Yuav ua Li Cas YogTias Koj Muaj MpbTim Chaw ua Haujiwm?
                                     Your boss will
                                     provide
                                     information
                                     about the
                                     pesticide.

                                     Your boss must give
                                     you or your doctor
                                     the name and other
                                     information about the
                                     pesticide that might
                                     have made you sick.
                                    a Koj tus nai
                                      yuav tsum muaj
                                      ntawv qhia
                                      txhua yam txog
                                      cov tshuaj tua
                                      kab.

                                      Koj tus nai yuav tsum
                                      muab rau koj lossis koj
                                      tus kws kho mob seb
                                      lub npe thiab Iwm yam
                                      lus qhia txog cov tshuaj
                                      tua kab no yog dabtsi
                                      uas tej zaum yuav ua
                                      tau rau koj mob.
                                             27

-------
              What If Pesticidesi Get"On or .
                tshuaj tua Kab Lo koj Lbssis^kaffauRau Kbj Lawnri1?
  If pesticide gets
  on you, get it off
  right away!

  \. Take off clothing that
  has pesticide on it.

  2. Rinse skin right away
  with water.

  3. Wash with soap and
  water as soon as
  possible.
  Yog tias tshuaj
  tua kab lo koj
  lawm, muab
  tshem pov tseg
  tamsim ntawd!

  1. Hie cov khaub ncaws
  uas muaj tshuaj lo
  lawm.

  2. Muab dej ntxuav koj
  tej tawv nqaij.

  3. Muab xus-npus thiab
  dej ntxuav kom sai li
  sai tau.
1:l


r.&
AU ' •
' %/ [
t , '
I"*'1
28

-------
What If Pesticides Get On or In You?
Yuav ua Li CasYogTiasTshuajTua Kab Lo Koj Lossis NkagTau Rau Koj Lawm?
                                   If you begin to
                                   feel sick or your
                                   eyes, skin, or
                                   throat hurt, go
                                   to a doctor right
                                   away.
                                   Your boss must make
                                   sure you are taken to a
                                   clinic or doctor.
                                  a Yog tias koj
                                   mloog zoo li
                                   koj yuav muaj
                                   mob lossis yog
                                   koj qhov muag,
                                   tawv nqaij,
                                   lossis caj pas
                                   mob, mus ntsib
                                   kws kho mob
                                   tamsim ntawd.
                                   Koj tus nai yuav tsum
                                   ua zoo saib kom lawv
                                   coj koj mus rau ib lub
                                   tsev kuaj mob lossis
                                   mus ntsib ib tug kws
                                   kho mob.
                                          29

-------
                  ;.-•-.            What If Pesticides Get On or In You?
             Yuav ua Li CasYogTiasTshuajTua Kab Lo Koj Lossis NkagTau Rau Koj Lawm?
  If you or
  someone else
  swallows a
  pesticide, get
  medical help
  right away!

  1. Call a poison control
   center or a doctor if
   it's faster. Give the
   name of the
   pesticide and the first
   aid directions from
   the label.

  2. If you can't call for
   help, or while you
   wait for help, follow
   the first aid steps on
   the label.

  3. Get to a doctor as
   soon as possible!
   Have the name of
   the pesticide with
   you.
30

-------
What Jf Pesticides Get On or In You? ;
Yuav ua Li CasYogTiasTshuajTua Kab Lo Koj Lossis NkagTau Rau Koj Lawm?
                                      a Yog tias koj
                                       lossis leej twg
                                       nqos tau tshuaj
                                       tua kab lawm,
                                       mus kom lawv
                                       pab cawm
                                       tamsim ntawd!

                                       1. Hu ib lub hoobkas
                                        cawm cov neeg rau
                                        lorn lossis hu ib tug
                                        kws kho mob yog
                                        tias nws sai dua.
                                        Qhia seb lub npe
                                        tshuaj tua kab yog
                                        dabtsi thiab seb daim
                                        ntawv qhia tias yuav
                                        cawm li cas yog nqos
                                        lawm.

                                       2. Yog tias koj hu tsis
                                        tau neeg pab, lossis
                                        thaum koj tseem tab
                                        torn tos lawv tuaj
                                        pab, ua raws nraim li
                                        cov lus qhia tias yuav
                                        cawm li cas nyob rau
                                        ntawm lub kas-tham.

                                       3. Mus ntsib ib tug kws
                                        kho mob kom sai li
                                        sai tau! Nqa kom tau
                                        lub npe tshuaj tua
                                        kab nrog koj.
                                               31

-------
                      ,  ;      What If Pesticides Get On or In You?
            Yuav ua Li CasYogTiasTshuajTua Kab Lo Koj Lossis NkagTau Rau Kbj Lawm?
  Leave closed ar-

  eas right away if

  you start to feel

  sick or dizzy.

  If you are working in
  an enclosed area, like a
  greenhouse, get to fresh
  air right away if you
  begin to feel dizzy or
  have trouble breathing.
a Khiavtawm
  ntawm ib thaj
  chaw uas tsis
  muaj chaw dim

  pa yog tias koj
  mloog li yuav
  mob lossis yog
  koj dias taub
  hau.

  Yog tias koj ua haujlwm
  rau ib thaj chaw uas
  vov tas lawm, xws li ib
  lub tsev cog nroj tsuag,
  tawm mus lam cua yog
  tias koj dias taub hau
  lossis ua tsis taus pa.
32

-------
What If Pesticides Get On or In You?
Yuav ua Li Cas YogTiasTshuajTua Kab Lp Koj Lossis NkagTau Rau Koj Lawm?
                                     If someone
                                     gets sick from
                                     breathing a
                                     pesticide...

                                     1. Get them to fresh air
                                      right away.

                                     2. Loosen their
                                      clothing.

                                     3. If not breathing, give
                                      mouth-to-mouth
                                      (CPR).
                                    a Yog muaj leej

                                     twg muaj mob

                                     los ntawm nqus

                                     tau cov tshuaj

                                     tua kab no...

                                     1. Coj lawv mus lawm
                                      cua tamsim ntawd.

                                     2. Muab lawv cov
                                      khaub ncaws txos
                                      kom xoob.

                                     3. Yog tias tsis ua pa
                                      lawm, ces tshuab pa
                                      ntawm qhov ncauj
                                      (CPR).
                                             33

-------
                 .,< £est'cides 9?1 °!? 9r !nY°u?
            Yuav ua Li CasYogTiasTshuajTua Kab Lo Koj Lossiis NkagTau Ran Koj Lawm?
  If someone
  passes out in an
  enclosed area,
  get help - don't
  go in!

  Never try to rescue
  someone who has
  passed out in a green-
  house or other enclosed
  area unless you have
  special training and
  breathing equipment.
  Find someone who can
  help.
a Yog tias muaj
  leej twg vau rau
  ib thaj chaw tsis
  dim pa, nrhiav
  kom tau kev pab
  - txhob nkag
  mus!

  Tsis txhob mus cawm
  ib tug neeg uas vau rau
  lub tsev cog nrog tsuag
  lossis Iwm thaj chaw
  uas tsis dim pa yog tias
  koj tsis tau muaj kev
  kawtn thiab tsis muaj
  cov khoom los pab koj
  ua pa. Nrhiav kom tau
  ib tug neeg uas yuav pab
  tau.
34

-------
What if pesticides Get,0n or In You?
Yuav ua Li CasYogTiasTshuajTua Kab Lo Koj Lossis NkagTau Rau Koj Lawm?
                                     Eye damage

                                     can happen

                                     fast! Rinse your

                                     eye for 15

                                     minutes.

                                     If a pesticide gets in
                                     your eyes, hold them
                                     open and rinse them
                                     with a gentle stream of
                                     cool water. Rinse for
                                     15 minutes if possible.
                                     Then go to a doctor.
                                     Cov tshuaj no
                                     kiaj mob tau rau
                                     koj lub qhov
                                     muag ceev
                                     heev. Ntxuav
                                     koj lub qhov
                                     muag kom muaj
                                     15nasthis.

                                     Yog tias tshuaj tua kab
                                     nkag tau rau koj lub
                                     qhov muag lawm, muab
                                     tuav kom qhib es yaug
                                     dej txias kom tsis txhob
                                     tu ncua. Yaug kom
                                     muaj 15 nas this. Ces
                                     mus ntsib ib twg kws
                                     kho mob.
                                            35

-------
                                  If
            Yuav ua Li CasYogTiasTshuajTua Kab Lo Koj Lbssis NkagTau Rau Koi Lawm?
                  •        •      '•'''"
  Get medical
  help!

  In all cases of pesticide
  poisoning, get medical
  help as soon as possible.
a Nrhiav kom tau
  kev pab kho
  mob!

  Rau tag nrho cov kev
  lorn ntawm tshuaj tua
  kab, nrhiav kom tau kev
  kho mob kom sai li sai
  tau.
36

-------
The Law Helps Protect Yqu!
Txpj Cai PabTivThaiv Kojl
              ^TICJ0e APPLICATION/
              MJNWAWV SIV TSmAJ fUi Of
Your boss must tell
you about pesticide

use at work.

Your boss must Warn you
about areas where pesticides
are to be applied and areas
you may not enter. Your boss
must post the name of the
pesticide, exactly where it was
applied, when it was applied,
the restricted entry interval,
and when the workers may
return to the work area. This
information has to be written
and posted in a central
location that is easily
accessible to all workers,
before die pesticides are
applied
                                           Koj tus nai yuav
                                           tsum qhia koj txog
                                           kev yuav siv tshuaj
                                           tua kab torn chaw

                                           ua haujlwm.

                                           Koj tus nai yuav tsum: Ceeb
                                           toom koj txog tej thaj chaw
                                           uas twb ywg tshuaj tua kab
                                           lawm thiab tej thaj chaw uas
                                           koj yuav nkag tsis tau. Koj
                                           tus nai yuav tsum tiv: lub npe
                                           tshuaj tua kab, seb muab ywg
                                           rau thaj chaw twg tiag, seb
                                           siv thaum twg, lub sij hawm
                                           uas txwv tsis pub nkag, thiab
                                           thaum twg cov neeg ua hau-
                                           jlwm mam H mus tau rau thaj
                                           chaw ntawd. Cov lus qhia
                                           no yuav tsum muab sau thiab
                                           muab tiv rau ib qho chaw
                                           zoo uas yuav yooj yim rau tag
                                           mho cov neeg ua haujlwm
                                           pom, ua ntej thaum yuav siv
                                           cov tshuaj tua kab no.
                                                      37

-------
                                      - the Law Helps" Protect You!
                                      • ? txoj Cai Pab TiV Thaiv Koj!
  Your boss must
  not let you work
  in some areas.

  Your boss must not let
  you work in an area where:
  • Pesticides are being
   applied
  • Or pesticides may drift
   onto you.

  After a pesticide is used,
  you may not enter a field
  during the Restricted
  Entry Interval (REI).
  The laws set different
  safety periods or REIs for
  different pesticides.
a Koj tus nai yuav
  tsum tsis pub koj
  ua haujlwm rau tej

  thaj chaw.

  Koj tus nai yuav tsum tsis
  pub koj mus ua haujlwm
  rau tej thaj chaw uas:
  • Tab torn siv tshuaj tua
   kab los ywg
  • Lossis muaj tshuaj
   pesticidas tua kab uas
   yuav ya tau los rau koj.
  Tom qab siv tshuaj tua kab
  tas Iwm, koj yuav nkag tsis
  tau mus rau thaj chaw no
  rau lub Sij Hawm Txwv
  Tsis Pub Nkag (Restricted
  Entry Interval-REI).

  Txoj cai yuav siv cov sij
  hawm txawv rau kev kaj
  huv lossis REI rau txhua
  yam tshuaj tua kab txawv;

38

-------
The Law Helps Protect You!
Txoj Cai PabTiyThaiv Koj!
                                   You must have
                                   special training
                                   and protection
                                   for some jobs.

                                   Without extra training
                                   and protection, your
                                   boss most not let you:

                                   • Mix, load, apply or
                                    handle pesticides.

                                   • Work as a flagger.

                                   • Work in an area
                                    where entry is
                                    restricted.
                                   Koj yuav tsum

                                   muaj kev kawm

                                   zoo thiab kev tiv

                                   thaiv zoo rau ib

                                   co haujlwm.

                                   Yog thaum tsis tau
                                   muaj kev kawm zoo
                                   thiab tsis muaj kev tiv
                                   thaiv, koj tus nai yuav
                                   tsum tsis pub koj:

                                   • Tov, thau, tsuag lossis
                                    siv cov tshuaj tua kab.

                                   • Ua haujlwm ib yam
                                    ib tug co chij.

                                   • Ua haujlwm rau ib
                                    thaj chaw uas muaj
                                    kev txwv tsis pub
                                    nkag.
              wf-w
                                           39

-------
                              The Law Helps Protect You!
                               Txoj Cai PabTjvThaiv Koj!
• Your boss must
 not punish you
 for trying to follow
 these rules.


a Koj tus nai yuav
 tsum tsis txhob
 rau txim rau koj
 yog tias koj ua
 raws li cov cai no
 xwb.
40

-------
Help Protectyourself! < ,
PabTiv Thaiv KojTus Kheej!
                                    Know how to
                                    protect yourself!

                                    Your boss must protect
                                    you from pesticides, but
                                    your safety is your
                                    responsibility, too.
                                   a PaubLosTiv
                                    Thaiv KojTus
                                    Kheej!

                                    Koj tus nai yuav tsum
                                    tiv thaiv koj ntawm cov
                                    tshuaj tua kab, tiamsis koj
                                    txoj kev kaj huv yog koj
                                    txoj luag haujlwm thiab.
                                             41

-------
 8
;;   Help Protect Yourself!
Pab fivThaiv kojfiis Kheej!
  Remember:

  • Wear clothes that cover
   your skin.

  • Stay out of areas as
   instructed by your
   boss.

  • Move away if
   pesticides drift into
   the area where you are
   working.

  • Wash with soap and
   water after work and
   before eating, drinking,
   smoking, or using the
   toilet.

  Your boss must:

  • Give information
   about pesticides
   applied in or near areas
   where you work.

  • Be sure you are trained
   in pesticide safety.

  • Provide you with soap,
   water, and towels.

  • Make sure you get to
   medical help if you
   think you've been
   poisoned at work by
   pesticides.

  • Provide you with extra
   training if you work in
   areas where entry is
   restricted, work as a
   flagger, mix, load,
   apply, or handle
   pesticides.
42

-------
Help Protect Yourself!
PabTivThaiv KojTus Kheej!
8
                                             a Nco Ntsoov:

                                               • Hnav cov khaub ncaws
                                                uas thaiv koj daim tawv
                                                nqaij.

                                               • Tsis txhob nkag mus
                                                rau tej thaj chaw raws li
                                                koj tus nai hais.

                                               • Txav mus deb yog
                                                tias tshuaj tua kab ya
                                                los rau thaj chaw uas
                                                koj tseem tab torn ua
                                                haujlwm.

                                               • Ntxuav nrog xus-npus
                                                thiab dej torn qab koj
                                                ua haujlwm tas thiab ua
                                                ntej koj noj mov, haus
                                                dej, haus luam yeeb,
                                                lossis siv lub tsev viv.

                                               Koj tus nai yuav tsum:
                                               • Qhia txog cov tshuaj
                                                tua kab uas yuav siv los
                                                ywg rau diaj chaw los-
                                                sis ze thaj chaw uas koj
                                                ua haujlwm.

                                               • Saib zoo kom koj muaj
                                                kev kawm txoj kev kaj
                                                huv ntawm kev siv
                                                tshuaj tua kab.

                                               • Muab xus-npus, dej,
                                                thiab phuam rau koj.
                                               • Saib zoo kom koj mus
                                                cuag tau kev pab kho
                                                mob yog koj xav tias
                                                koj raug lorn torn chaw
                                                ua haujlwm vim siv cov
                                                tshuaj tua kab.
                                               • Qhia kom koj muaj kev
                                                kawm ntxiv yog tias koj
                                                ua haujlwm rau ib thaj
                                                chaw uas yuav muaj
                                                kev txwv tsis pub nkag,
                                                ua haujlwm li ib tug co
                                                chij, tov, thau, tsuag,
                                                lossis siv tshuaj tua kab.
                                                        43

-------
Work Smart. Work Safety!
Reproduce by the National Agricultural Chemicals Association
Phone:
Fax:
To order additional copies of this Guide, call GEMPLER'S,
Inc. at 1-800-382-8473 or 608-437-4883 and request stock
number HW20. Individual copies are $0.49 each; volume
discounts are available on large orders. In addition, other EPA
Worker Protection Standard training materials are available.
Ua Haujlwm Ntse. Ua Haujlwm Kaj Huv!
Tsim dua los ntawm National Agricultural Chemicals
Association
Xov Too):
Fax:
Yog xav yuav phau ntawv qhia no ntxiv, hu GEMPLER'S, Inc.
ntawm 1-800-382-8473 lossis 608-437-4883 es hais tias xav tau
tus stock naj npawb HW20. Yog yuav ib daig ib daig xwb ces
ib daig yog f 0.49; yog mom ntau no ces tus nqi yuav luv me
ntsis pub thiab. Tsis tas li no xwb, kuj muaj Iwm cov ntawv
qhia los kawm txog EPA Kev Cai los Tiv Thaiv Cov Neeg ua
Haujlwm.
For more information about the Worker Protection Standard, or if you have questions or concerns about pesticides, contact
the agency responsible for regulating pesticides in your area or the EPA Regional Office nearest you.


Yog xav paub ntxiv txog cov Cai los Tiv Thaiv Cov Neeg ua Haujlwm, lossis yog koj muaj lus nug lossis kev nyuaj siab
txog cov tshuaj tua kab, tiv tauj lub hoobkas uas tswj kev siv cov tshuaj tua kab ntawm koj thaj tsam lossis lub Hoobkas EAP
Regional ze koj.
Region 1/Thaj Tsam 1 (MA, CT, RI, NH, VT, ME)
U.S. Environmental Protection Agency, Region 1
Pesticides and Toxic Substances Branch (APT)
1 Congress St.
Boston, MA 02203
(617) 565-3273

Region 2/Thaj Tsam 2 (NY, NJ, PR, VI)
U.S. Environmental Protection Agency, Region 2
Pesticides and Toxic Substances Branch (MS-105)
2890 Woodgridge Ave., Building # 10
Edison, NJ 08837-3679
(908) 321-6765

Region 3/Thaj Tsam 3 (PA, MD, VA, WV, DE)
U.S. Environmental Protection Agency, Region 3
Toxics and Pesticides Branch (3AT-30)
841 Chestnut Building
Philadelphia, PA 19107
(215) 597-8598
Region 4/Thaj Tsam 4 (GA, NC, SC, AL, MS, KY, FL, TN)
U.S. Environmental Protection Agency, Region 4
Pesticides and Toxic Substances Branch (4-APT-MD)
345 Courtland St., N.E.
Atlanta, GA 30365
(404) 347-5201

Region 5/Thaj Tsam 5 (IL, MI, MN, IN, OH, WI)
U.S. Environmental Protection Agency, Region 5
Pesticides and Toxic Substances Branch (5SPT)
77 W Jackson Blvd.
Chicago, IL 60604
(312) 886-6006
Region 6/Thaj Tsam 6 (IX, OK, AR, LA, NM)
U.S. Environmental Protection Agency, Region 6
Pesticides and Toxics Branch (6T-P)
1445 Ross Ave.
Dallas, TX 75202-2733
(214) 655-7235

Region 7/Thaj Tsam 7 (MO, KS, IA, NB)
U.S. Environmental Protection Agency, Region 7
Toxics and Pesticides Branch (TOPE)
726 Minnesota Ave.
Kansas City, KS 66101
(913) 551-7020

Region 8/Thaj Tsam 8 (CO, MT, ND, SD, UT, WY)
U.S. Environmental Protection Agency, Region 8
Toxic Substances Branch (8ART-TS)
One Denver Place, Suite 500
999 18th St.
Denver, CO 80202-2405
(303) 293-1730

Region 9/Thaj Tsam 9 (CA, NV, AZ, HI, GU)
U.S. Environmental Protection Agency, Region 9
Pesticides and Toxics Branch (A-4)
75 Hawthorne St.
San Francisco, CA 94105
(415) 744-1090

Region 10/Thaj Tsam 10 (WA, OR, ID, AK)
U.S. Environmental Protection Agency, Region 10
Pesticides and Toxic Substances Branch (AJ-083)
1200 Sixth Ave.
Seattle, WA 98191
(206) 553-1918
44

-------

-------
SEPA

United States
Environmental Protection
Agency
(H-7506C)
Washington, DC 20460

Official Business
Penalty for Private Use
$300

-------