Grudzieri 2007
Przewlekta
obturacyjna choroba
ptuc (POChP)
zajmuje 4-te miejsce
wsrod chorob
powodujqcych
smierc w Stanach
Zjednoczonych.
Ponad 2 miliony
ludzi w wieku 65 lot
i starszych ma astmq
i tylko w 2004 roku
ponad milion osob
w podesztym wieku
cierpiaio z powodu
tej choroby.5

              Dbaj o zdrowie w
              starszym wieku i
              oddychaj latwlej
              Informacja dia osob starszych oraz ich opiekunow
   Czy wiedziates o tym, ze
   przewlekta obturacyjna
   choroba ptuc (POChP) jest
   na 4 miejscu wsrod chorob
powodujacych smierc w Stanach
Zjednoczonych? W 2003 roku
choroba ta spowodowata smierc
ponad 120 tys. osob1 W 2000
roku, 726 tys. osob przebywato w
szpitalach z powodu tej choroby,
a 1,5 miliona zgtosito sie w
szpitalnych izbach przyj^c.2 POChP
obejmuje chroniczne zapalenie
oskrzeli i rozedme, tj. choroby
ptuc, ktore cz^sto wystepuja.
razem i charakteryzuja_sie tym, ze
blokuja_doptyw powietrza do ptuc
utrudniaja_c oddychanie. Palacy
papierosy sa. szczegolnie narazeni
na POChP, aczkolwiek choroba ta
moze bye rowniez spowodowana
przez kontakt z kurzem lub
wyziewami w miejscu pracy. Do
objawow zalicza SI'Q: chroniczny
kaszel, zwiekszone wydzielanie
sluzu, uciskw klatce piersiowej,
ktopoty z oddychaniem.

Ekonomiczne skutki
przewtektej obturacyjnej
choroby ptuc i astmy

W 2004 roku koszty leczenia
POChP dla wszystkich grup
wiekowych wyniosty okoto 37 mid
dolarow.3 Koszt leczenia astmy
w 2000 roku zostat oszacowany
na 18 mid dolarow.4 POChP jest
szczegolnie rozpowszechniona
wsrod osob starszych, obnizajac
wydatnie jakosc ich zycia.
Przewiduje si§, ze w miar§
wchodzenia w dorostosc dzieci
wyzu demograficznego, liczba
ludzi starszych cierpia_cych z
powodu POChP i astmy znacznie
wzrosnie.
Srodowiskowe czynniki ryzyka
powoduj^ce POChP i astmf

Powietrze zewnqtrzne
Przebywanie w zanieczyszczonym
powietrzu stwarza szczegolne ryzyko
dla osob starszych, gtownie dla
tych, ktore cierpia. na choroby ptuc.
Zanieczyszczenie powietrza przez
pyt zawieszony moze nasilac objawy
chorob ptuc w tym, POChP oraz
astmy i moze bye odpowiedzialne
za powazne problemy zdrowotne
doprowadzaja_c do pobytu w szpitalu
lub nawet przedwczesnej smierci.
Rowniez ozon moze pogorszyc
objawy chorob ptuc i doprowadzic do
czQstszych wizyt na izbie przyj^c i
pobytow w szpitalu.

Powietrze w pomieszczniach
zamkniqtych
Zanieczyszczenia istniejace w
domach i innych budynkach moga,
rowniez bye szkodliwe dla osob
chorych na POChP i astm§. Wiele
osob starszych sp^dza 90 procent
swojego czasu przebywajac w
pomieszczniach zamknietych,
gtownie w domu. Powszechnymi
srodowiskowymi czynnikami ryzyka
mogacymi powodowac POChP
i astme sa_: dym papierosowy
(aktywne i bierne palenie),
tupiez zwierzQcy, roztocza i
karaluchy, plesnie(,,grzyb"), kurz
i pytki roslinne. Innymi zrodtami
zanieczyszczenia powietrza w
pomieszczeniach zamknietych
powoduja.cych POChP lub ataki
astmy sa.: spaliny ze spalania oleju
opatowego, gazu, nafty i wegla oraz
materiaty budowlane i wyposazenie
mieszkan wykonane z prasowanych
materiatow pochodzenia drzewnego.
Pestycydy, srodki czyszcza.ce uzywane
w gospodarstwach domowych oraz
substancje majace draznia.cy zapach
rowniez moga. wzmagac te choroby.

-------
          Zanieczyszczenia istniejqce w domach i innych budynkach mogq
          rowniez bye szkodliwe dla osob chorych na POChP i astm?.
Co mozesz zrobic, aby
Ikontrolowac i redukowac wptyw  I
srodowiskowych czynnikow     '
ryzyka na twoje zdrowie       •
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
Jesli ty lub twoi bliscy dostrzega. oznaki POChP
lub astmy, nalezy skontaktowac si? z lekarzem
i przestrzegac jego zaleceh. Kluczem do leczenia
tych chorob jest podj?cie srodkow zapobiegawczych
i ograniczanie wptywu srodowiskowych
czynnikow ryzyka naorganizm ludzki. Podejmij
te zapobiegawcze kroki maja.ce na celu kontrol?
i zmniejszenie cz^stosci wystepowania objawow
chorobo\A^ch, co utatwi tobie i twoim bliskim
tatwiejsze oddychanie.
 • Unikaj dymu papierosowego

 • Unikaj dymu z piecow opalanych drewnem

 • Zwalczaj plesnie (tzw. ,,grzyb"), roztocza
  i karaluchy w twoim domu

 • Trzymaj zwierzf ta domowe z dala od sypialni

 • Sprawdzaj raz na rok piec i urzadzenia
  grzewcze

 • Szybko usuwaj wszelkie przecieki wody
  w twoim domu

 • Sprawdzaj Indeks Jakosci Powietrza

W miar? mozliwosci ogranicz czas przebywania
na zewnajrz w dni, gdy czystosc powietrza jest
niezadowalaja.ca. Indeks Jakosci Powietrza (UP)
okresla czystosc powietrza i jego wptyw na twoje
zdrowie. Jezeli masz dostep to Internetu, to wiecej
na temat UP mozesz dowiedziec si? wchodz^c na
stron? www.epa.gov/airnow. Jezeli nie masz dostepu
do komputera lub internetu, to informacj? na temat
Indeksu Jakosci Powietrza mozesz uzyskac z prognoz
pogody w prasie codziennej, telewizji i radiu.
I
!
!

Zapoznaj si? z Aging Initiative -
programem oferowanym osobom
w starszym wieku przez Agencjf
Ochrony Srodowiska (EPA)

Program ten ma na celu ochrone
zdrowia osob starszych przed czynnikami
srodowiskowymi przez koordynacje badari
w tym zakresie, opracowanie strategii
zapobiegania i edukacji publicznej. Aby
uzyskac wiecej informacji na temat
tego programu nalezy wejsc na strong
internetowa. www.epa.gov/aging.

Plakat zatytutowany ,,Dbaj o zdrowie
w starszym wieku i oddychaj tatwiej"
poswiecony osobom starszym cierpia_cym na
POChP i astme mozna rowniez sci'3gna_c z tej
strony internetowej (EPA).
  AGING
    Initiative
Uwagi koiicowe

1. Statystyczne Raporty Narodowego Urz^du
 Zdrowia, Tom 55, Numer 10, 15 marca 2007 r.

2. Centra Kontroli i Zapobiegania Chorobom,
 U.S. Departament Zdrowia i Opieki Spotecznej
 (2002) Podsumowanie Badah nad Przewlekta^
 Obturacyjna^ Choroba^ Ptuc,Stany Zjednoczone,
 1971-2000.

3. Krajowy Instytut Badah Serca, Ptuc i Uktadu
 Krwionosnego, Zestawienie Zachorowalnosci i
 Umieralnosci, 2004.

4. Amerykahska Fundacja Astmy i Alergii. Koszty
 wywolane astma^ w Ameryce.
 http://www.aafa.org/display.cfm?id=
 6&sub=63&cont=252

5. National Center for Health Statistics.
 Raw Data from the National Health Interview
 Survey, U.S., 1982-1996, 2001-2004.

Polish translation of: /Age Healthier Breathe Easier
Publication Number: EPA100-F-07-034

-------