Styczeh 2008
Qdpowiedzialne
stosowanie pestycydow
jest obowiqzkiem
wszystkich pokoleri.
Starsze osoby
mogq bye bardziej
podatne na kontakt z
pestycydami poniewaz
metabolizowanie
pochtoniqtych substancji
chemicznych przebiega
u nich znacznie wolniej
(niz u mtodych).

Stosujqc zintegrowany
system zwalczania
szkodnikow mozesz
uniknqc zb$dne§o uzycia
pestycydow.

             Efektywne zwalczanie
             szkodnikow domowych
             Informacja dla osob starszych oraz ich opiekunow
   Czy wiesz, ze osiem na
   dziesi^c gospodarstw
   domowych w Stanach
   Zjednoczonych uzywa
pestycydy wewna_trz i na
zewna_trz domu?1 Przyktadami
najbardziej popularnych
srodkow sa. aerosole, putapki na
karaluchy i inne owady, srodki
do zwalczania termitow, trucizny
na szczury, aerosole i proszki
na pchty i kleszcze, srodki do
zwalczania chwastow, oraz srodki
dezynfekcyjne uzywane w kuchni i
tazience.

Zagrozenia srodowiskowe
spowodowane przez
pestycydy

Kontakt z duzymi dawkami
pestycydow, b^dacy najcz^sciej
wynikiem nieodpowiedniego ich
stosowania, moze spowodowac ostre
objawy zatrucia takie jak: bol i
zawroty gtowy, drgawki mi^sniowe,
stabosc oraz nudnosci. Dtugotrwaty
kontakt z niektorymi pestycydami
moze doprowadzic do rakowacenia
zaburzen rozrodu i funkcjono-wania
centralnego uktadu nerwowego.
Jak uniknqc kontaktu z
pestycydami

Dziadkowie moga. odegrac wazna.
rol§ w zabezpieczaniu dzieci przed
kontaktem z pestycydami poprzez
przechowywanie tych substancji z
dala od ich zasi^gu.
Badania przeprowadzone w
pogotowiach ratunkowych sugerujaj
ze wsrod dzieci w wieku do 6 lat
czQsciej dochodzi do zatruc
pestycydami podczas wizyt u
dziadkow, gdzie trucizny sa. tatwiej
dost^pne ze wzgl^du na brak
schowkow przed dziecmi, anizeli w
ich wtasnych domach (u rodzicow).
Ponadto, podczas gdy starsze osoby
stanowia. tylko 2,8% wszystkich
wypadkow zatruc, dzieci stanowia.
5,9% wszystkich wypadkow zatruc
od umiarkowanych do powaznych i
28% wypadkow smiertelnych.2
  W przypadku zatrucia
  pestycydami zadzwon
 do Narodowego Centrum
  Kontroli Zatruc pod
  numer 1-800-222-1222
Odnosniki
1 U.S. EPA, National Household Pesticide Usage Study, 1992, Office of
 Pesticide Programs
2 National Poison Control Center Data, 1993-1998

-------
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
Jak mozna unikac i

ograniczac kontakt z

pestycydami

Porady dotycza.ce uzywania pestycydow w
gospodarstwach domowych:
•  Zawsze czytaj informacje na etykiecie. Instrukcja
   na opakowaniu pestycydow jest najlepszym
   zrodtem informacji o bezpiecznym i efektywnym
   stosowaniu tych srodkow. Jezeli staby wzrok,
   popros o pomoc.
•  Przechowywuj pestycydy wyta_cznie w ich
   oryginalnych opakowaniach. Nigdy nie uzywaj
   pustego opakowania po pestycydach do innych
   celow.
•  Wykorzystuj lokalny program usuwania
   smieci w twojej okolicy. Skontaktuj si§ z
   przedsi^biorstwem komunalnym, agencja. ochrony
   srodowiska lub departamentem zdrowia, aby
   dowiedziec si§ czy twoja gmina ma program
   usuwania odpadow niebezpiecznych. Jezeli nie,
   to kieruj si§ instrukcjami na etykietach, jak
   nalezy pozbyc si§ opakowan po pestycydach.
•  Nigdy nie uzywaj pestycydow przeznaczonych do
   aplikacji na zewnatrz, wewnatrz twego domu.
•  Ludzie i zwierz^ta powinny unikac miejsc, ktore
   byty spryskiwane pestycydami. Sprawdz instrukcje
   na etykiecie, kiedy mozna bezpiecznie powrocic
   do miejsc po zastosowaniu pestycydow.
•  Unikaj rozpylania pestycydow w miejscach
   przygotowywania i przechowywania zywnosci,
   unikaj spryskiwania catych podtog, scian i sufitow.
•  Uzywaj pestycydy jedynie w miejscach
   zainfekowanych i w ilosciach zalecanych na
   etykiecie.
•  Unikaj stosowania pestycydow na zewna_trz
   podczas wietrznej pogody. Okna i drzwi domu
   powinny bye zamkni'ete podczas rozpylania
   pestycydow na zewna_trz.
•  Po kazdym stosowaniu pestycydu pami^taj o
   myciu wszystkich cz^sci ciata i praniu ubrania,
   ktore mogty wejsc w kontakt z pestycydami.
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
Stosuj^c Zintegrowany Sysytem
Zwalczania Szkodnikow -
unikniesz zbfdnego uzywania
pestycydow

Amerykariska Agencja Ochrony
Srodowiska poleca stosowanie
zintegrowanego systemu zwlaczania
szkodnikow w celu kontrolowania
obecnosci szkodnikow w domach lub
apartamentach. System ten obejmuje
metody nie-chemiczne w potaczeniu
ze stosowaniem mniej toksycznych
pestycydow, co w rezultacie zmniejsza
ryzyko dla zdrowia ludzi i srodowiska.
Przyktadem moze bye uzycie putapek,
przyn^t i lepkich zeli, zamiast
rozpylania srodkow chemicznych.
Zintegrowany system zwalczania
szkodnikow zmniejsza zagrozenie
zdrowotne wsrod osob podatnych
na dziatanie srodkow chemicznych,
szczegolnie osob starszych.

Dowiedz sif wifcej na temat
inicjatywy jaka, Agencja
Ochrony Srodowiska (EPA)
podjeja w celu oehrony
zdrowia starszych osob

Inicjatywa Agencji Ochrony
Srodowiska ma na celu opieke
nad zdrowiem starszych ludzi.
W tym celu korzysta si§ z badari
naukowych, metod profilaktycznych
i publicznej edukacji. W celu
uzyskania wi^cej informacji wejdz na
strong internetowa. Agencji Ochrony
Srodowiska www.epa.gov/aging.
W celu uzyskania wi^cej informacji na
temat szkodnikow zadzwon pod numer:
703-305-5017 lub odwiedz strong
internetowa. pod adresem:
www.epa. gov/pesticides.
AGING
   Initiative
                                Polish translation of: Effective Control
                                of Household Pests
                                Publication Number: EPA 100-F-08-003

-------