ndifdmfiHiifiiififzi&f&ffiffiif
              iii
             qarfifisiu
fjftfffp m i fffifffiinifH ifrcfinifEfHis JH
        fosqa rnffrifiinfiiim
        "i gfos|f3 gtiffyifna? tiiflffunf
fffi riisihimm
        funiiHsni|JTirifips
         §tififff{d
fffllffgflifB 1 fffglf
mo
    ufosfufniii §ms iifdfifiHioiif (FDA) st
         (EPA) dfiiuqsi&ufii|fgfufii
     nis |fgHi&fdfms Hitfffftiadffiins sii
     (f|ifG]fuiitiififfisesfS|n saoffjnnin iii
itiffHf(n fUHafrifgrnHfinmnHisffnofm fnoiiffufud
        1-888-SAFEFOOD itmif
(Food Safety) rani FDA www.cfsan.fda.gov/
seafood1.html
                                                   sii
www.epa.gov/ost/fish aeirieiifu
ni8iTinqili(iiPiSHfii«n 1 fffflffllpfu
fuafnnqiiinffifnsf&i www.epa.gov/ost/fish ^i
GGffB Federal (nioins) State (in) sii Tribal
Contacts (ssinssiinnjfUHs) i njnfinnfnsffu
nirifffTinfffni EPA fu^innnsqjdinnifn njff
siri BUfBimsfifffifiiff www.epa.gov/mercury i
                                           fTHlifjO-3
                                             n
                                                                       sjnifiin ifn fm iifsiyi smtn i uHif ffi H
                                              EPA-823-F-05-013

-------
Q.
           b. aaiuaisip
                            fuffffifififffnf 8a ffffmnip safttnip |fg
                         gafftffip finmHisssnofi
                                oig IHIB
                     fufmnsmmfffiTiFi finmyisfflnniffi qamrisiu
                  fpnna tuna if salmon, pollock sa catfish
IP Swordfish
IP King Mackerel
IP Tilefish      • ^HintSKmififrnniiififqjfi nodi albacore tuna
            ("fw") fiiniffiaijifloiifinofiiaipfiiia tuna
                           IP sa
                       aiina (ffiffiifuffifii)
             F
   m .
   IP
   gafinnflqafla run safmsfufmsfqa
                   fsffniufufugndfuin sdHUinufiinsncffnuHn
                                     gws sfidnnmsni! www.cfsan.fda.gov uflunnm
                                www.epa.gov/ost/fish ninii wtninms
HiuififiimfiJ
MHHiji
methylmercury
     »n
                          ftntiincifn  fufuyisndin sii
                                       ^V •_»
                    nni|iinfiff
            i siimnfifiiislnimjit sdeininiffia nnnfuiiu
              methylmercury
          methylmercury
                      methylmercury fjm
                 nnnffufiniiHfininnfsmfiqni
          methylmercury?
          methylmercury sni
          methylmercury inifamnasmHnffiiin iiistifna
          fniinfinlnnffuningni fuffj^jfifamffni rjigs
          Gtifnsfdftn:|nlfqjnitili ntirni
          tndin methylmercury
       methylmercury i i!n fiirmnnm
       iia nsnsrfin methylmercury ar«ifrh-niLm
       ffimfinnf(Gs fEj^fflmigdin methylmercury i
       nsiiifsufns (swordfish, shark, king mackerel
       and tilefish) HisfimsdiHaiumudn i in
          itnra FDA aa EPA
                               ftiniHfitfffmn aiHadfatmsflunniif nilnfnndnnfninii FDA
                               www.cfsan.fda.gov/~frf/sea-mehg.html
                               rani EPA www.epa.gov/ost/fish i
                                      aa "fniniinsinnif" nnnlo ftifudimrimiHffi
                                       tuna tnsfsfndmfdfuuusis
                               mstnsfunfin:tinducftfcfijfcfni; tuna iqjs?
                                   tuna rajs diafatfnsHfnfninanidiliin tuna niiti
                                          wintn
                               methylmercury islnuas i ran1sraHfiinffnei|nf|Gs
                               ndHianifiiin Hfifnausimslnifiiinusiif uflinifiiin
                               ud3jGjiniffflnffi fufiiHisfslndmidni
  fiifnnfr.ijVi.Tlopimnmsisr.no niniinninsmf
i HfunaaiHalisiiifnuis niamn
                                   nijjnsj|ffriB3siS|p
                                      HisHtnlsdinfiiffniGsdm unGdmHn]Hfnei
                                         inlfiisaaniaisdimnmiifdiliqliGss ttups i.

-------