Ntses thiab qwj ntses yog yam tseem ceeb noj
nrog zaub mov pab tau lub cev. Ntses thiab qwj
ntses muaj protein zoo nrog rau Iwm yam as
ham (nutrients), lawv muaj roj nyeem tsawg,
thiab lawv muaj cov omega-3 fatty acids. Kev
noj zaub mov uas muaj nqaij ntses thiab qwj
ntses muaj kam pab tau kom lub plawv ua hauj
Iwm zoo thiab pab menyuam yaus loj sai thiab
loj hlob zoo. Yog li, poj niam thiab tshwj xeeb
yog menyuam yaus yuav tsum noj ntses los
sis qwj ntses nrog lawv cov zaub mov vim tias
lawv muaj ntau horn as ham zoo.

Tab sis, yuav luag txhua txhua yam ntses
thiab qwj ntses muaj tsig kua hlau mercury.
Rau tib neeg feem coob, qhov yuav kis tau
mercury thaum noj ntses thiab qwj ntses kuj
tsis yog ib qho txaus txhawj. Tiam sis, ib txhia
ntses thiab qwj ntses muaj tsig mercury ntau
dua uas muaj peev xwm ua tsis zoo rau tus
menyuam nyob hauv plab los sis tus menyuam
mos kom nws lub nrog cev loj hlob tsis taus.
Qhov yuav kis tau mercury los ntawm nqaij
ntses thiab qwj ntses kuj yog nyob ntawm seb
yus noj ntses thiab qwj ntses ntau npaum cas
thiab seb cov mercury nyob hauv cov nqaij no
muaj ntau npaum cas. Vim li no, lub hoob kas
saib xyuas zaub mov thiab tshuaj (Food and
Drug Administration-FDA) thiab lub hoob kas
tiv thaiv liaj teb (Environmental Protection
Agency-EPA) thiaj li hais kom cov poj niam uas
tseem yuav xeeb tub, cov twb xeeb tub lawm,
cov tseem pub niam mis rau menyuam, thiab
cov menyuam yau kom tsis txhob noj qee yam
ntses es tsuas noj cov ntses thiab qwj ntses uas
muaj tsig mercury tsawg tsawg xwb.
Yog xav tau ntawv qhia ntxiv txog cov mercury
nyob hauv ntses thiab qwj ntses, hu rau lub hoob
kas U.S. Food and Drug Administration cov lus
qhia txog kev noj haus ntawm tus xov tooj hu dawb
1-888-SAFEFOOD los sis mus saib tau FDA daim
vev-xaij qhia Ceev Faj Zaub Mov www.cfsan.fda.
gov/seafoodl.html.

Yog xav tau ntawv qhia ntxiv txog kev yuav ceev faj
cov ntses thiab qwj ntses uas nuv tau hauv zej zos,
mus saib tau Environmental Protection Agency daim
vev-xaij qhia txog ntses www.epa.gov/ost/fish los
sis tiv tauj koj lub Xeev los yog Zos lub hoob kas loj
saib kev noj qab haus huv (State or Local Health De-
partment). Cov npe thiab xov tooj ntawm cov hoob
kas xeev thiab zos no muaj nyob ntawm www.epa.
gov/ost/fish. Nias rau qhov Teb Chaws, Xeev, thiab
Pab Pawg (Tribal) Cov Npe. Yog xav tau ntawv
qhia txog EPA cov kev ua los tswj fwm mercury,
mus saib rau EPA daim vev-xaij qhia txog mercury
ntawm www.epa.gov/mercury.
                   Yam Koj
                   Yuav
                   Tsum Tau
                   Paub Txog
                   Ntawm
                   Mercury
                   hauv Nqaij
                   Ntses thiab
                   Qwj Ntses
        Lus cob qhia ran

    Cov Poj Niam uas Yuav Xeeb Tub
    Cov Poj Niam uas Xeeb Tub Lawm
Cov Poj Niam uas Pub Niam Mis rau Menyuam
          Menyuam Yaus

    los ntawm U.S. Food and Drug Administration
      U.S. Environmental Protection Agency
                                        EPA-823-F-06-003

-------
   Tsis txhob noj:
    Shark

    Ntses ntaj
    (Swordfish)

    King Mackerel

    Tilefish
 Cov ntses no muaj tsig
 mercury ntau.
               Yog ua raws li 3 zaj lus qhia xaiv thiab noj ntses los sis qwj ntses no, cov poj niam thiab me-
               nyuam yau yuav tau txais as ham zoo thiab yuav tso siab tau tias lawv qhov kev yuav kis tau tsig
               mercury yuav muaj tsawg dua lawm.
     L*  Noj txog li ntawm 12 ounces (kwv yees li 2 pluas
     mov) tauj ib vas-thiv uas yog ntau horn nqaij ntses
     thiab qwj ntses uas muaj tsig mercury tsawg dua.
      Tsib horn ntses uas tib neeg kheev noj uas muaj tsig
      mercury tsawg yog cov cws, ntses ntim hauv koos poom
      (canned light tuna), salmon, Pollock, thiab catfish.

      Ib yam ntses uas neeg kheev noj, uas hu ua albacore
      uas yog cov nqaij ntses ("dawb") mas muaj tsig
      mercury ntau dua li cov ntses ntim koos poom. Yog li,
      thaum koj xaiv koj cov nqaij ntses thiab qwj ntses, koj
      noj kom txog li 6 ounces (kwv yees li ib pluas mov)
      yam nqaij ntses albacore no ib vas-thiv twg xwb.
           Kuaj xyuas cov ntawv hauv
         zos tshaj tawm qhia txog kev ceev
         faj cov ntses uas tej txheeb ze
         thiab phooj ywg nuv tau hauv tej
         pas dej hauv zos, tej dej nyob ze,
         los sis tej ntug hiav txwv los.
         Yog tias tsis muaj ntawv qhia, ces
         ib vas-thiv twg no noj kom txhob
         tshaj 6 ounces (kwv yees li ib pluas
         mov) nqaij ntses uas yog cov nuv
         tau ntawm tej dej hauv zej zos los,
         tab sis tsis txhob noj Iwm yam ntses
         nrog lub vas-thiv ntawd.
       Ua raws nkaus li cov lus cob qhia no thaum koj pub ntses thiab qwj ntses rau koj tus
       menyuam yau noj, tab sis daus kom tsawg xwb.

                 Mus Saib hoob kas Food and Drug Administration's daim Vev-Xaij Qhia Ceev Faj Zaub Mov
                 www.cfsan.fda.gov los sis hoob kas Environmental Protection Agency daim Vev-Xaij Qhia txog
                 Nqaij Ntses www.epa.gov/ost/fish uas sau qhia txog tias muaj mercury ntau li cas hauv nqaij ntses.
Cov Lus Uas Neeg Nquag Nug txog ntawm Mercury hauv nqaij Ntses thiab Qwj ntses:
 Ceev Faj:
 Yog tias koj muaj
 lus nug los sis koj
 xav tias koj tiv/kis
 tau tsig methylmer-
 cury ntau lawm, ces
 mus ntsib koj tus
 nais maum los sis
 tus kws kuaj mob
 tarn sim ntawd.
Mercury yog dabtsi?
Mercury yog cov kua hlau uas av txawj tsim los
thiab muaj kam ya mus xyaw fuab cua thaum
hlawv pa hluav taws tsis huv. Mercury poob saum
fuab cua los thiab muaj kam mus teev rau tej dej
ntws thiab hiav txwv thiab txawj hloov mus ua
methylmercury thaum tov nrog dej. Horn mercury
no yog horn uas muaj kam ua tsis zoo rau koj tus
menyuam hauv plab thiab rau menyuam yau. Ntses
nqus tau cov methylmercury thaum lawv noj zaub
mov hauv dej ces cov tsig kua hlau no nee ntau
zuj zus rau lawv. Nws nee ntau dua rau qee horn
ntses thiab qwj ntses, nyob ntawm seb tus ntses noj
dabtsi, yog li cov tsig kua hlau no thiaj txawj muaj
ntau thiab tsawg.

Kuvyog ib tus poj niam uas muaj taus
menyuam, tab sis kuv tsis tau xeeb tub es
ua cas kuv thiaj liyuav tau txhawj txog
methylmercury ?
Yog tias koj nquag noj cov ntses uas muaj tsig
methylmercury ntau, ntev mus nws muaj kam mus
teev rau koj tej ntsav. Lub cev yeej txawj tshem cov
methylmercury tawm, tab sis tej zaum yuav siv sij
hawm tshaj ib xyoos mas cov tsig hlau no thiaj li
yuav nqig lawm ntau. Yog li no, tej zaum cov tsig
no twb xub muaj ua ntej uas ib tus poj niam xeeb
tub. Vim yog li no mas cov poj niam uas xav kom
xeeb tub yuav tsum caiv txhob noj qee horn ntses.

Puas muaj tsig methylmercury nyob rau
txhua horn ntses thiab qwj ntses?
Yuav luag txhua txhua horn ntses thiab qwj ntses
yeej muaj me ntsis tsig methylmercury. Tab sis,
cov ntses loj uas nyob taus ntev dua mas muaj tsig
methylmercury siab tshaj vim tias lawv tau nyob
tsau nrog cov tsig no ntev tshaj. Cov ntses loj no
(swordfish, shark, king mackerel thiab tilefish) yog
cov yuav tau txaus ceev faj tshaj. Lwm horn ntses
thiab qwj ntses kuj tseem noj tau tsuav yog noj me
me raws li FDA thiab EPA tau qhia.
Kuv tsis pom horn ntses uas kuv noj teev npe kom
ceev faj txog ne? Kuv yuav tsum ua li cas?
Yog tias koj xav tau ntawv qhia txog cov mercury nyob
hauv ntau horn ntses uas koj noj, mus saib FDA daim vev-
xaij qhia txog kev ceev faj khoom noj haus www.cfsan.
fda.gov/~frf/sea-mehg.html los sis hoob kas EPA daim
vev-xaij ntawm www.epa.gov/ost/fish.

Ho hais txog ntawm cov ntses kib thiab ntses noj
torn lab ua zaub mov sai ne?
Ntses kib (fish sticks) thiab ntses noj torn lab ua zaub mov
sai ("fast-food" sandwiches) feem ntau yog siv cov ntses
uas muaj tsig mercury tsawg xwb.

Cov lus qhia txog nqaij ntses koos poom muaj
nyob hauv daim ntawv tshaj, tab sis cov lus qhia
txog nqaij ntses kib (tuna steaks) ne?
Vim tias ntses kib feem ntau muaj tsig mercury siab dua li
cov ntses koos poom (canned light tuna), thaum koj xaiv
ntses thiab qwj ntses noj, koj yuav tsum noj txhob ntau
tshaj 6 ounces (kws yees li ib pluas mov) cov ntses kib tauj
ib vas-thiv twg.

Es tsam ib vas-thiv twg no kuv noj nqaij ntses thiab
qwj ntses ntau tshaj li qhov hais kom noj ne?
Kev noj nqaij ntses ib vas-thiv kuj tsis pauv cov tsig
methylmercury hauv lub nrog cev ntau pes tsawg. Yog tias
koj noj nqaij ntses ntau rau ib vas-thiv twg lawm, koj caiv
es noj kom tsawg dua, ib-ob lub vas-thiv torn qab. Tsuav
yog koj nco ntsoov noj tsawg kom ib vas-thiv twg no tsuas
noj me me sib npaug xwb.

Kuv yuav mus nug qhov twg thiaj muaj ntawv
qhia txog kev ceev faj cov ntses uas yog kuv cov
txheeb ze thiab phooj ywg nuv tau los?
Ua ntej koj mus nuv ntses, kuaj koj phau ntawv Kev Cai
Tswj Nuv Ntsev (Fishing Regulations Booklet) es nyeem
cov lus qhia txog cov ntses yuav nuv. Koj kuj tiv tauj tau
lub hoob kas saib kev noj qab haus huv hauv zos kom paub
txog cov lus qhia ceev faj. Koj yuav tau kuaj cov ntawv tshaj
ceev faj vim tias tej horn ntses thiab qwj ntses nuv hauv cov
dej hauv zos mas muaj kam muaj tsig mercury siab tshaj los
yog tsawg tshaj li qhov nruab nrab uas tseem siv tau. Qhov
no nyob ntawm seb muaj tsig mercury siab txij li cas hauv
lub pas dej nuv ntses. Cov ntses uas muaj tsig mercury tsawg
tshaj thiaj yog cov noj tau tuab dua thiab ntau dua ua ke.

-------