Disyembre 2008
Ang sakit
sa puso ang
numero unong
pumapaslang
sa mga
kababaihang
may edad
lagpas 65'.
            Ang Kababaihan at ang
            Kalusugang Pangkapaligiran
            Impormasyon Para sa Mga May Edad
            at sa Mga Tagapag-alaga Nila
    Ang kapaligiran ay
    nakaka-apekto sa
    kalusugan ng tao sa
    maraming paraan. Ang
malusog na kapaligiran ay may
positibong epekto; ang salaulang
kapaligiran ay nakakapinsala
sa kalusugan. Man sa mga
negatibong epekto ay may
natatanging tama sa kalusugan ng
kababaihan, lalo na sa mga may
edad lagpas 50.
Ang mga pamparumi ay
sangkap pangkalusugan sa mga
karaniwang karamdaman gaya
ng sakit sa baga, at sa mga
karamdamang walang lunas. Ang
talamak na mga kondisyones
gaya ng alta presyon sa dugo,
talamak na sakit sa pagbara ng
pulmon, at asma ay karaniwang
kumakapit sa kababaihang lagpas
50 ang edad kahambing ng mga
kalalakihang nasa parehong
grupo ng edad.2
Ang dokumentong pang-
katotohanan na ito ay nag-aalay
ng impormasyon kasama ang
mga hakbang na maari ninyong
sundin upang mabawasan
ang pagkababad sa mga
pamparumi ng kapaligiran at mga
kondisyones na dapat malaman
habang ikaw ay nagkaka-edad,
lalo na:
• Mga pamparumi sa
 himpapapawid na inyong
 nahihinga,
• Mga panglinis at pangpeste na
 inyong ginagamit sa paligid ng
 tahanan, at
• Pagbabad ng mga kabataan
 sa bakal at ang pagbunga ng
 mga suliranin matapos ng
 pagregla.3

Pagparumi sa Hangin
Ang pagparumi sa hangin ay ang
pag-kontamina ng himpapawid
sa pamamagitan ng mga
nakakapinsalang elemento.
Halimbawa ng mga pamparumi
sa hangin ay kasama na at hindi
natangi sa:
• Mga pinong at maliliit na
 bahagi, gaya ng buga mula sa
 sasakyan at ang libag nito;
• Mga gaas, kasama na ang
 ozone at carbon monoxide;
• Usok galing sa nasusunog
 na karbon, langis, o petroleo
 at mula sa mga produktong
 panglinis at mga pintura; at
• Usok mula sa tabako, bukas
 na kalan na nagsusunog ng
 kahoy.
Tawagan ang Pambansang Sentro sa Pagpipigil ng Lason
 kung ikaw o sinoman ay nagpapakita ng sintomas ng
      pagkalason (1-800-222-1222).

-------
Mga pinong bahagi at ozone ang kinikilalang mga
pangunahing nakakapinsala sa pagparumi ng
himpapawid.
Ang pananatili sa looban ay Hindi nagbibigay ng
proteksyon laban sa pagparumi ng hangin. Mga
pinong bahagi ay pumapasok sa inyong tahanan
o lugar ng trabaho sa pamamagitan ng mga
bukas na bintana, pinto, o mga air conditioner.
Kung walang sapat na papasukan ng sariwang
hangin, ang usok ng tabako o usok mula sa mga
produktong panglinis ay maaring maging ganap
ang bisa sa looban at mabilis na bababa ang
kalidad ng hangin.

Mga Epekto ng Maruming Hangin sa
Kalusugan
• Kung ikaw ay may karamdaman sa puso, ang
  pagparumi ng hangin ay maaring maging sanhi
  ng biglaang pagpapalit-palit o pagdagdag
  sa bilis ng tibok ng inyong puso.4 Ang
  pagparumi ng hangin ay maaring magpalubha
  ng pagbabara sa mga ugat ng puso o yung
  matagal nang may kondisyon sa puso na
  maaring magdulot ng atake56 at pagkamatay,
  lalo na sa mga kababaihang dina nagreregla.7
• Kung ikaw ay may karamdaman sa baga, ang
  pagparumi ng hangin ay maaring pumasok sa
  tubo ng inyong hingahan at maging sanhi ng
  problema kasama na ang pagpantal ng mga
  baga, kahirapang huminga, at pagpalala ng hika
  at COPD.
• Kung ikaw ay may dayabetes, ang pagbabad sa
  pagparumi ng hangin ay maaring makadagdag
  sa panganib ng atake sa puso, alta presyon, at
  iba pang problema sa puso.8

Papaano Maiiwasan o Mababawasan
ang Pagbabad sa Pagparumi ng
Hangin
Siyasatin ang Numerong Kalidad ng Hangin (AQI)
sa bawa't araw. Ang AQI ay naguulat kung gaano
kalinis ang hangin at kung ito ay makakaapekto
sa inyong kalusugan. Bawasan ang inyong mga
gawaing panglabas hangga't maaari sa mga araw
na mababa ang kalidad ng hangin. Maari ninyong
alamin ang marami pa tungkol sa AQI sa pagdalaw
sa www.epa.gov/airnow. Maaari din ninyong
dagdagan ang kaalaman ukol sa pang araw-araw
na kalidad ng hangin mula sa ulat tungkol sa
panahon sa pahayagan, telebisyon, at radyo.
Ang Mga Panglaban sa Peste at Mga
Panglinis
Ang mga panglaban sa peste at mga panglinis,
sa porma ng mga pulbo, gels, mga likido, o mga
pangwisik, ay mga makapangyarihang kemiko na
ginagamit sa mga tahanan at hardin upang linisin
ang mga pangibabaw at patayin ang mga peste.
Ang sobrang pagbabad sa mga nakakasakit na
kemiko sa panglaban sa peste at mga panglinis at
maaring humantong sa:
• Sakit ng Ulo
• Pagkhilo
• Kilig ng kalamnan
• Pagduduwal at
• Panghihina
Kung ikaw, o ang miyembro ng mag-anak, o
kaibigan ay makakaranas ng alin man sa mga
sintomas na ito, tawagan ang inyong local na
sentro sa pagpigil ng lason.
Ang mga pagsisiyasat sa silid-kagipitan ay
nagmumungkahi na ang kabataan na kulang
sa seis anyos ay kadalasang nalalason habang
dumadalaw sa mga ninuno—kung saan ang mga
lason ay naabot at walang mga sarahang pambata-
-kaysa sa kanilang sariling tahanan.
               Samantalang
               ang nakatatanda
               ay nabibilang
               na mababa
               sa tatlong
               porsiyento ang
               naiuulat na mga
               insidenteng
               pagkalason,
               may dalawang
               beses silang
               mas maaring
               malason kaysa
               sa mga bata at
               kabataan at 10
               beses na mas
lalong maaring mamatay dahil sa pagkababad
sa mga kemikong ito.11 Karagdagan pa, ang
pangmatagalang pagkababad sa panglaban sa
peste ay natuklasang nauugnay sa mga suliraning
pangkalusugan gaya ng kanser at mga suliraning
pang-utak gaya ng pagkahibang.1213

-------
Papaano Maiwasan o Mabawasan
ang Pagkababad sa Mga Laban sa
Peste o Mga Panglinis
• Itago ang mga produkto sa lalagyan kung saan
  ito dumating.Basahing mabuti ang etiketa at
  sundin ang niririkomendang pag-iingat.
• Itapon ang mga panglaban sa peste at mga
  panglinis batay sa inilalahad ng etiketa.
• Kung gagamit ng mga produkto sa loob ng
  tahanan, iwanang bukas ang mga pinto at mga
  bintana at paandarin ang bentilador upang
  pumasok ang sariwang hangin.
• Gamitin lamang ang produkto sa bahaging
  may problema. Kontrolin ang paggamit sa
  kabuuan ng tagubiling nasa etiketa.
• Huwag na huwag gagamitin ang produktong
  panglabas sa loob. Siguraduhing isara ang
  mga pinto at bintana ng inyong tahanan bago
  gumamit ng mga produkto sa labas.
• Pagkatpos gamitin ang mga produktong
  ito, laging maghugas ng mga kamay at iba
  pang bahagi ng katawan o damit na maaring
  nababad sa mga ito.

Lead
Alam ba ninyo na ang lead na nakababad sa
inyo noong maaga pa sa inyong buhay ay nasa
katawan pa rin ninyo? Ang lead ay naipon sa
inyong mga buto kung saan ay wala namang
negatibong epekto sa kalusugan hanggang sa
huling bahagi ng buhay. Habang natatapos ang
pagreregla, ang mga nakaipong lead sa buto ay
napapakawalan sa pagdaloy ng dugo. Sa mas
matatandang mga babae, ang patagin ng lead sa
dugo ay maaring umabot sa taas na 25 hanggang
30 porsiyento kaysa sa noong hindi pa natatapos
ang pagregla.14
  I
  I
  I
  I
  I
  I
  I
Alam mo ba?
• Ang paggamit ng hormone therapy
  sa pagtatapos ng pagregla ay
  maaring makadagdag sa panganib
  ng paglaganap ng hika.9
• Noong 2003, higit sa 63,000
  kababaihan ang nasawi dahil
  sa COPD, kahambing sa 59,000
  kalalakihan.2
• Ang dayabetes ay isang malaking
  suliranin sa kalusugan ng
  kababaihan, katangitangi na sa
  mga Aprikanong Amerikano at
  sa mga Amerikanong Indian/
  Katutubong Alaska.10
I
I
I
I
I
I
I
Itong mga pagdagdag, na pinagsama sa kapaligirang
pagbabad sa bakal sa tubig o sa tahanan, ay may
negatibong epekto sa kalusugan. Ang mataas
na patag ng bakal sa dugo ay nakakadagdag ng
pagkanerbiyos, pagkabara ng ugat, at nababawasang
bisa ng bato.14 Karagdagan pa, ang pagkalason ay
maaring magdulot ng bawas sa pangingilala na may
mga sintomas na parang pagkahibang.15

Ano Ang Magagawa Mo?
• Sumangguni sa manggagamot agad kung ikaw
  ay nakakaramdam ng sintomas gaya ng sakit ng
  ulo, pagkahilo, kilig ng kalamnan, pagduduwal, o
  panghihina.
• Tawagan ang inyong lokal na pampublikong
  tagapangasiwa ng tubigan para sa taunang
  ulat sa kalidad ng tubig. Ipasuri taon-taon ang
  mga pribadong balon ng tubig sa sertipikadong
  laboratoryo. Para sa karagdagang impormasyon
  tawagan ang EPA Ligtas na Inuming Tubig Hotline
  (1-800-426-4791 o www.epa.gov/safewaer).
• Iwanan ang pinturang may halong bakal at
  huwag gagalawin kung nasa mabuting kondisyon;
  huwag kikiskisin o sunugin ang pintura na may
  halong bakal.
• Huwag tatanggalin ang pinturang may bakal
  na nag-iisa ka. Sa pagtanggal ng may panganib
  na mga bakal, umarkila ng sertipikadong
  tagapaglisan na propesyonal.

-------
Saan Ako Tutungo Upang Alamin ang
Iba Pa?
Ang Inisyatiba ng EPA Para sa Nakatatanda, na
naglalayong proteksyunan ang mga matatanda
laban sa mga panganib ng kapaligiran sa
pamamagitan ng pananaliksik, estratehika ng
pag-iwas at edukasyong pampubliko. Bisitahin ang
www.epa.gov/aging.

Older Adults and Air Quality
http://aimow.gov/index.cfm?action=static.
olderadults

Air Quality
Environmental Protection Agency
Air Quality Index
www.a i mow.gov
Indoor Air Quality
www.epa.gov/iaq/
Smoke Free Homes
www.epa.gov/smokefree/

Environmental Health
MedlinePlus
www.nlm.nih.gov/medlineplus/airpollution.
html

Heart Disease and Stroke
American Heart Association
http://www.ameHcanheart.org/presenter.
jhtml?identifier=4786

Lung Diseases
National Heart Lung and Blood Institute
http://www.nhlbi.nih.gov/health/public/lung/
index.htm
American Lung Association
http://www.lungusa.org

Women's Health Issues
National Research Center for Women and
Families
http://www.center4research.org/
U.S. Department of Health and Human Services
http://www.4women.gov/
2 American Lung Association, http://www.lungusa.
http://www.lungusa.org/site/apps/s/content.asp?c=dvLUK9
OOE&b=34706&ct=3052283
3 Muldon, S.B.; Cauley, J.A.; Kuller, L.H.; Morrow, L;
Needleman, H.L; Scott, J.; Hooper, F.J.; Effects of blood
levels on cognitive function of older women.
4 American Heart Association, http://www.americanheart.
org/presenter/jhtml?identifier=4419
5 Brook, R.D.; Franklin B.; Cascio W.; Hong, Y.; Howard G.;
Lipsett, M.; Luepker, R.; Mittleman, M.; Samet, J.; Smith Jr,
S.C.; and Tager, I., 2004. Air pollution and cardiovascular
disease. Circulation 109:2655-2671. http://circ.ahajournals.
org/cgi/content/full/109/21/2655
6 Zanobetti, A.; and Schwartz, J., 2007. Particulate air
pollution, progression, and survival after myocardial
infarction. Environmental Health Perspectives 115(5):
769-774.
7 Miller, K.A.; Siscovick, D.S.; Sheppard, L; Shepherd,
K.; Sullivan, J.H.; Anderson, G.L; and Kaufman, J.D.,
2007. Long-term exposure to air pollution and incidence
of cardiovascular events in women. N Engl J of Med.
365(5):447-458.
8 Zanobetti, A. and Schwartz, J., 2002. Cardiovascular
damage by airborne particles: are diabetics are more
susceptible? Epidemiology 13(5): 588-592.
9 Barr, R.G.; Wentowski, C.C.; Grodstein, F.; Somers, S.C.;
Stampfer, M.J.; Schwartz, J.; Speizer, F.E.; and Camargo,
C.A. 2004. Perspective study of postmenopausal hormone
use and newly diagnosed asthma and chronic obstructive
pulmonary disease. Arch Intern Med. 164: 379-386.
10 U.S. Department of Health and Human Services, http://
www.4woman.gov/minority/americanindian/diabetes.cfm.
11 National Poison Control Center Data, 1993-1998.
12 Dich, J.; Zahm, S.H.; Hanberg, A.; and Adami, H., 2004.
Pesticides and cancer. Cancer Causes & Control,8(3),
420-443.
13 Kamel, F. and Hoppin, J.A., 2004. Association of
pesticide exposure with neurologic dysfunction and disease.
Environmental Health Perspective, 112(9),950-958.
14 Nash, D.; Magder, L.S.; Sherwin, R.; Rubin, R.J.; and
Silbergeld, E.K., 2004. Bone density-related predictors of
blood lead level among pre- and postmenopausal women
in the United States. American Journal of Epidemiology,
160,901-911.
15 Carpenter, D.O., 2001. Effects of metals on the nervous
system of humans and animals. International Journal of
Occupational Medicine and Environmental Health, 14(3),
209-218.
Mga Katapusang Nota
1 Centers for Disease Control and Prevention, http://www.
cdc.gov/DHDSP/announcements/american_heart_
month.htm
 Tagalog translation of:
 Women and Environmental Health
 Publication Number EPA 100-F-08-066

-------