Listopad 2010
              Ochrona oczu i skory przed
              nadmiarem storica
              Wptyw promieniowania
              ultrafioletowego na zdrowie
              Informacja dla osob starszych oraz
              ich opiekunow
Promieniowanie
ultrafioletowe
odgrywa ml?
w rozwoju
zwyrodnienia plamki
zottej oka oraz raka
skory. Wptywowi
nadmiernego
promieniowania
stonecznego na
skore_ i oczy mozna
zapobiec.
   Promieniowanie ultrafioletove
   (UV) jest wytwarzane przez
   storice oraz przez sztuczne
   zrodta promieniotworcze
takie jak tozka do opalania lub
lampy stoneczne. Niniejsza broszura
wyjasnia dziatanie promieniowania
ultrafioletowego i wynikaja.ce
z niego powiktania zdrowotne.
Korzysci czerpane z energii
stonecznej nie moga. bye odzielone
od niszcza_cego wptywu storica na
organizm ludzki. Dlatego znajomosc
zapobiegania nadmiernemu
wptywowi promieniowania
stonecznego jest istotna w ochronie
zdrowia. Pomimo, ze promienie
stoneczne sa. niewidoczne
i nie mozna ich bezposrednio
wyczuwac, moga. one uszkodzic
skore lub oczy niezaleznie od pory
roku — nawet podczas chtodnych
i pochmurnych dni.

Szkodliwy wptyw
promieniowania
ultrafioletowego
na oczy
Kontakt z promieniowaniem
ultrafioletowym moze miec
szkodliwy wptyw na oczy. Ponizej,
podane sa. przyktady chorob oczu
spowodowanych nadmiernym
kontaktem z promieniami
ultrafioletowymi (UV):
Katarakta

Nadmierny kontakt
z promieniowaniem ultrafioletowym
zwi^ksza ryzyko wystapienia
katarakty (zacmy oczu). W chorobie
tej soczewka oka traci swoja.
przezroczystosc czego rezultatem
jest uposledzenie widzenia. Do
symptomow katarakty nalezaj
• Zamglone widzenie;
• Kolory wydaja. si§ wyblakte;
• Jaskrawe swiatto wydaje si§
  oslepiaja.ce;
• Aureole wokot swiatta;
• Ograniczone widzenie w nocy;
• Podwojne widzenie1.

Ludzie starsi sa. bardziej narazeni
na ryzyko wystapienia katarakty,
ktora jest gtowna. przyczyna.
utraty wzroku. Ryzyko to istnieje
nawet podczas kontaktu z niskim
poziomem promieniowania
ultrafioletowego (UV). Odpowiednia
ochrona oczu zabezpieczajaca
przed promieniowaniem UV jest
waznym sposobem obnizenia ryzyka
zachorowania na kataraktQ.


Rak skory wokot powiek

Rak podstawnokomorkowy jest
najczQsciej spotykanym typem
raka skory, ktory rozwija si§ na
powiekach. Rany pojawiaja. si§

-------
gtownie na dolnej powiece ale rowniez moga.
wystapic w innym miejscu powieki, w ka_tach oka,
pod rzQsami i przylegtych cz^sciach twarzy.

Zwyrodnienie plamki zottej oka wywotone
procesem starzenia (AMD)
Zwyrodnienie plamki zottej zwia_zane z wiekiem
(AMD) jest choroba. maja_ca_wptyw na zdolnosc
 .::::::::::;:::::: widzenia detail'. Do objawow
i::::::::!:;:::::::::::::::   tej choroby nalezaj
              niewyrazne
              widzenie, problemy
              w rozpoznawaniu
      5?:::::::::::::   twarzy oraz potrzeba
              wi^kszej ilosci swiatta
              podczas czytania2.
             Promieniowanie
   storieczne odgrywa rol§ w rozwoju AMD3.
Zwyrodnienie plamki zottej oka, moze objawiac
si'e w dwoch formach - mokrej i suchej. Jest to
najczQsciej spotykane u ludzi w wieku powyzej
55 lat. W Stanach Zjednoczonych najcz^sciej
spotykane sa. przypadki typu suchego. Typ ten
rozwija si§ stopniowo z objawami uposledzenia
widzenia centralnego. Typ mokry zwyrodnienienia
plamki zottej oka pojawia si§ nagle i wywotuje
wi^ksza. niz w przypadku typu suchego utratQ
wzroku. Pomimo ze choroba ta jest nieuleczalna
wczesna diagnoza i leczenie moze zmniejszyc objawy
tego schorzenia, dlatego regularne wizyty u okulisty
sa. wskazane.

Slepota sniegowa (Photokeratitis)
Choroba ta jest wynikiem nadmiernego kontaktu
z promieniowaniem ultrafioletowym podczas
przebywania na plazy lub na sniegu. Do objawow
tej choroby zalicza si§ tzawienie, bol, obrz^k
powiek, uczucie piasku w oczach oraz mgliste
lub pogorszone widzenie. Objawy te zwykle
znikaja_samoistnie, po uptywie kilku dni.


Chroh swoje oczy
Uszkodzeniom oczu wyniktym z negatywnego
wptywu promieniowania ultrafioletowego (UV)
mozna zapobiec. W celu ochrony oczu zaleca si§
noszenie okularow przeciwstonecznych, ktore
maja. zdolnosc blokowania promieni stonecznych
(99-100%). Panoramiczne okulary sa.najlepsze
poniewaz ostaniaja.oczy z bocznej strony.
Ponadto, kapelusze z szerokim rondem stanowia.
dodatkowa. ochrone przed promieniami UV.
Szkodliwy wptyw promieniowania
stonecznego na skor?
Rak skory jest najcz^sciej spotykana. forma.
nowotworu w Stanach Zjednoczonych4. W 2008 roku
wi^cej ludzi byto zdiagnozowanych z rakiem skory
anizeli z rakiem piersi, prostaty, ptuc i jelita grubego
razem wzi^tych. Przeci^tnie jeden Amerykanin na
pi'eciu choruje na raka skory w przecia^u swojego
zycia. Lagodne, powszechnie wyst^pujace formy
raka skory5 cz^sto moga. bye wyleczone stosunkowo
tatwo. Bardziej niebiezpieczna. forma, raka skory
jest czerniak (melanoma), ktorego leczenie jest
trudniejsze. Aczkolwiek w przypadku wczesnego
zdiagnozowania, a przed wystapieniem przerzutow
do innych cz^sci data, w wi^kszosci przypadkow
czerniak moze bye wyleczony6. Wczesne wykrycie
czerniaka moze ocalic zycie.
Promienie stoneczne wptywaja. pozytywnie na
produkcJQ witaminy D przez organizm ludzki.
Witamina ta jest niezb^dna w gospodarce wapniem,
potrzebnym dla utrzymania odpowiedniej struktury
kosci. W miar§ starzenia si§, nasza skora ma
mniejsze zdolnosci wytwarzania witaminy D, a nerki
sa. mniej zdolne do jej przetwarzania.

Przedwczesna starosc
Wieloletni kontakt z promieniami stonecznymi
powoduje pogrubienie, szorstkosc i zmarszczenie
skory oraz pojawienie si§ ciemnych plamek na
ciele. Odpowiednia ochrona przed promieniami
stonecznymi moze zapobiec tym objawom. Widoczne

-------
zmiany skory sa. w 90% spowodowane promieniami
stonecznymi a nie procesem starzenia si§ jak do
niedawna przypuszczano.


Objawy raka skory
Raz na miesia_c obejrzyj swoje ciato (od skory na
gtowie do podstopia) uzywaja_c duzego oraz r^cznego
lustra. Naucz si§ rozpoznawac nietypowe zmiany
na skorze. Amerykariska Akademia Dermatologiczna
udostepnia map§ ciata, ktora moze utatwic tobie
wykrycie znamion (pieprzykow) wystepuja_cych
na ciele.
Zapami'etaj podstawy rozpoznawania znamion
(pieprzykow), ktore moga. pomoc w zidentifikowaniu
czerniaka. Skontaktuj si§ z lekarzem kiedy zauwazysz
zmiany w wygla_dzie znamion na skorze lub w
przypadku kiedy pieprzyk sw^dzi czy krwawi.

• Asymetria—potowa znamiona rozni si§
  w wygla_dzie od drugiej potowy.
• Obrzeze—brzeg znamiona jest nieregularny,
  obramowany lub trudny do okreslenia.
• Kolor-znami'e ma rozne kolory.
• Srednica—znamiQ jest wi^ksze anizeli gumka
  od otowka.
• Zmiana—znamiQ rozni si§ od innych znamion
  lub zmienia ksztatt i kolor.

Kto jest zagrozony?
Gtowne czynniki, ktore moga. wywotac uszkodzenie
oczu lub skory w skutek promieniowania
ultrafioletowego:
• Kazdy, niezaleznie od koloru skory jest narazony
  na ryzyko uszkodzenia oczu wskutek dziatania
  promieni ultrafioletowych.
• Osoby o jasnej karnacji, podatne na oparzenia
  skory, piegowate, maja.ce niebieskie lub zielone
  oczy, o jasnych lub rudych wtosach sa. bardziej
  narazone na ryzyko wystapienia raka skory. U osob
  o ciemniej karnacji czerniak pojawia si§ gtownie
  na dtoniach, podstopiu lub pod paznokciami7.
• Osoby, u ktorych rak skory wystepowat w rodzinie
  lub ktore doznaty ostrego oparzenia skory w
  wyniku przebywania na stoncu oraz te osoby
  ktore posiadaja. duza. ilosc znamion (ponad 50) sa.
  bardziej podatne na raka skory. Rowniez te osoby,
  ktore pracuja. na stoncu powinny bye swiadome
  zwi^kszonego ryzyka zachorowania na raka skory.
• Niektore antibiotyki, leki przeciwhistaminowe oraz
  preparaty ziotowe wzmagaja.wrazliwosc skory i
  oczu na promieniowanie ultrafioletowe (UV).
  Skonsultuj si'ezeswoim lekarzem wcelusprawdzenia
  czy lekarstwa, ktore uzywasz wzmagaja.wrazliwosc
  skory na swiatto stoneczne.


Zapobieganie
• Nie wystawiaj si§ na oparzenie skory—kontrola
  przed zbytnim wptywem stonca jest najlepszym
  sposobem zapobiegania przed rakiem skory
• Przebywaj w cieniu oraz ogranicz czas sp^dzony
  na zewna.trz szczegolnie pomi^dzy godzina. 10:00,
  a 16:00 kiedy promieniowanie stoneczne jest
  najbardziej intensywne.
• Chrori skor§ noszac kapelusze z szerokim rondem
  i ubrania z nieprzezroczystych (g^stych) tkanin.
• Uzywaj kremu przeciwstonecznego zawierajacego
  czynniki blokuja.ce promienie stoneczne o
  minimalnym wskazniku 15.
• Sprawdzaj wskaznik UV promieniowania
  stonecznego z codziennej prognozy pogody
  informuja.cej o ilosci promieniowania
  ultrafioletowego docieraja.cego do powierzchni
  ziemskiej.
• Unikaj kabin i lamp opalaja.cych.
   I
   I
   I
   I
   I
   I
   I
   Gdzie moge uzyskc
   wi^cej informacji?

   Wptyw czynnikow srodowiska
   na zdrowie osob starszych
   Inicjatywa Agencji Ochrony Srodowiska
   (EPA) ma na celu opieke nad zdrowiem
   starszych ludzi. W tym celu korzysta
   si§ z badan naukowych, metod
   profilaktycznych i edukacji publicznej.
   W celu uzyskania szerszej informacji
   wejdz na strong internetowa. Agencji
   Ochrony Srodowiska,
   www.epa.gov/aging
I
I
I
I
:
   Wydrukowane kopie tego artykutu
^L  mozna zamowic na stronie
 |  internetowej:
   www.epa.gov/aging/resources/
 •  factsheets/order.htm 	
i
                       :

-------
Dodatkowe zrodta informacji

U.S. Environmental Protection Agency
Community-Based UV Risk Education: The
SunWise Program Handbook
www.epa.gov/nrmrl/
pubs/625r02008/625r02008.htm
www.epa.gov/sunwise

Centers for Disease Control
and Prevention
Protect Yourself from the Sun
www.cdc.gov/cancer/skin/basic info/howto.
htm

National Institutes of Health
The National Cancer Institute
What You Need to Know about Skin Cancer
www.cancer.gov/cancertopics/wyntk/skin
The National Eye Institute
Cataract
www.nei.nih.gov/health/cataract/cataract
facts.asp
Macular Degeneration
www.nei.nih.gov/health/maculardegen/
armd facts.asp

American Academy of Dermatology
Body Mole Map
www.melanomamonday.org/
documents/08 96%20Melanoma%20
Monday°/o20Mole°/o20Map.pdf

American Cancer Society
www.cancer.org
or 1-800-ACS-2345 (1-800-227-2345)

Test your Sun Safety IQ
www.cancer.org/docroot/PED/content/
PED_7_lx_Take_the_Sun_Safety_Quiz.
asp?sitearea=&level
American Optometric Association
Sunglasses shopping guide:
www.aoa.org/documents/
SunglassShoppingGuide0805.pdf

Uwagi kohcowe
1 National Institutes of Health, National Eye
 Institute.
 Cataract: www.nei.nih.gov/health/cataract/
 cataract facts.asp
2 U. S. Environmental Protection Agency.
 Community-Based UV Risk Education: The
 Sunwise Program Handbook, pp. 36, 37
3 American Optometric Association. Statement
 on Ocular Ultraviolet Radiation Hazards
 in Sunlight. www.aoa.org/Documents/
 OcularUltraviolet.pdf
4 Centers for Disease Control and Prevention.
 Skin Cancer.
 www.cdc.gov/cancer/skin/basic info
5 Ibid.
6 American Cancer Society. Skin Cancer Facts.
 www.cancer.org/docroot/PED/content/
 ped_7_l_What_You_Need_To_Know_About_
 Skin Cancer.asp?sitearea=&level
7 National Institutes of Health, National Cancer
 Institute, "What You Need to Know About
 Melanoma: Melanoma: Who's at Risk
 www.cancer.gov/cancertopics/wyntk/
 melanoma/page?
Polish translation of:
Health Effects of Ultraviolet Radiation
Publication Number EPA 100-F-l0-027

-------