Doc Nhan Hieu TrUdc Tien!
                   BAO VE CHO THU
                   NUOI CUA QUY VI
 Thu vat song va 6chung v6i chung ta phu thuoc vao sir bao ve cua chung ta. Nhieu san pham gia dung thong thircmg nhir thuoc chui rCfa va thuoc
 trifsau co the gay hai t6i thu nuoi neu khong diroc dung va cat giCfdung each. Giu'cho moi san pham ngoai tarn v6i cua thu nuoi. EPA khuyen khfch
 nguftitieu thu xet den viec dung thuoc tru1 sau sinh hoc co dang kyvdiEPA-vacacsan phammang Nhan Hieu VeLifaChon An loan Ho'ncua PA,
                      thircmg ft gay nguy hai hem.
      Gifif Cho Thu Nuoi Diftfc An loan Qua Cac Mach Bao Sau Day
 Doc Nhan Hieu TruticTien
Cac nhan hieu cho quy vj biet:
  Cach sCf dung san pham mot each an toan va hull hieu.
  Cach cat gitf san pham mot each an toan.
  Cac chi dan set cull.
  Cac so dien thoai de goi xin giup dd hoac biet them thong tin.

 Lam Theo Tat Ca Cac De Phong Ghi Tren Nhan Hieu
  Caccanh baova chi dan sCf dung cho quy vi biet each dung san pham
 mot each an toan va dung each. Oieu nay giup gitf cho quy vi va thu
 nuoi di/ctc an toan.
  Lam theo cac canh bao de md cCfa so, deo gang tay, va khong hft thd
 bui san pham.
  Gitf cho thu nuoi khong di/ctc lai gan cac vung da diroc xCf ly theo chi
 dantren nhan hieu.
          Gift Cac San Pham Trong Hop DUng Nguyen Thuy
          Viec bo cac san pham vao cac hop di/ng thi/c pham va do uong rat
          nguy hiem.
          Cac hop di/ng ma khong co nap day kin co the de dang do thao, giup
          cho thu nuoi cua quy vi tiep can diroc v6i san pham.
          Neu quy vi vut bo hop di/ng nguyen thuy, quy vi vut di thong tin
          quan trong can thiet trong trifdng hop khan cap.
          Neu nhan hieu cho quy vi biet la pha san pham trong mot hop di/ng
          khac, hay dung het chat pha nay. Neu quy vi khong the dung hetchat
          pha cung mot luc, dan nhan hieu vao hop di/ng m6i de dung sau nay.


          Gift Cho Thu Nuoi Khoi Lai Gan Cac San Pham
          Khong xit hoac cat giCfcac san pham chui rCfa hoac thuoc xit con
          trung gan v6i do an cho thu nuoi hoac cac dla di/ng nirdc.
          Phai chac chan la thu vat khong the t6i diroc cac san pham lam moi
          trong khi dang dung cac bay nay.
          Trong truing hop do thao, phai chac chan giCfcho thu vat khong
          diroc lai gan vung nay cho t6i khi don dep xong.
          Otrng quen ve ddi song hoang da. Xit cac san pham vao mot ngay
          co gio nhieu co the thoi san pham nay vao nguon cap nutfc cho cac
          dong vat hoang da.
          Phai chac chan la tat ca cac san pham chui rCfa gia dung va thu diet
          con trung diroc cat giCf ngoai tarn v6i cua thu nuoi.
                   ~\\9r^ M
        Biet Goi Di Dau
       DeDUofcGiupDof
 Nhieu nhan hieu co so dien thoai cte goi vao trong trifdng
 hop khan cap.
 De san cac so goi cho trung tarn kiem soat ngo doc tai dia
 phifong va cac so dien thoai goi bac si thu y hoac benh vien
 thu vat tai dia phifong cho de dang tiep can.
 De san san pham cung v6i minh khi quy vi goi. Nhan hieu
 cung cap cho nhting ngifdi giup quy vi thong tin quan trong
 ve san pham.
c/ER
rww.e
    .V.W.I
safepestcontro!
                                           740 F 15 007

-------