Htfdfng Dan Cac Cof Quan Cap
Phep va To Chtic Chufng Nhan
Thtf Ba Ve Viec Tuan Thu Luat
Danh Cho Doanh Nghiep Nho
Cac Tieu Chuan Phat Thai Formaldehyde cho
San Pham Go Composite
Tieu De VI cua Dao Luat Kiem Soat Chat Doc
• • •
&EPA
United States
Environmental Protection
Agency
Thang 5 nam 2018
EPA -740-B-17-002

-------
vvEPA
United States
Environmental Protection
Agency
Hudng dan nay da dtfoc soan thao theo muc212 cua Dao Luat Cong Bang
Tht/c Thi Quy Djnh Doi Vdi Doanh Nghiep Nhd nam 1 996, Cong Luat 104-121
theo sCfa doi bdi Cong Luat So 110-28. TAI LIEU NAY KHONG NHAM, CONG
NHLfKHONG DUOC DUNG d£TAO RA BATKYQUY^N THUC THI NAO Bdl BAT
KY BEN NAO TRONG MOT VU KIEN VOl HOA KY. Cdc tuyen bo trong tdi lieu nay
chi nham hudng dan ban tuan thu cdc tieu chuan phat thai formaldehyde
cho cdc san pham go composite trong Tieu de VI cua Dao Luat Kiem Soat Chat
Doc (TSCA) va tht/c hien cdc quy djnh trong phan 770 cua 40 CFR. EPA tiep tuc
cai thien va nang cap cdc quy djnh, chinh sach, chtfong trlnh tuan thu va cdc
nolUc md rong cua minh. EPA co the quyet djnh chinh sCfa hudng dan nay ma
khong can thong bao cho cong chung ve nhCfng thay doi trong phuong phap
tiep can cua EPA vdi viec tht/c hien Tieu De VI cua TSCA hoac nham lam ro
thong tin va cap nhat noi dung.
De xac djnh lieu EPA co chinh sCfa hudng dan nay va/hoac de nhan cdc ban
sao, vui Idng lien he vdi Dudng Day Nong Thanh Tra Doanh Nghiep Nhd
cua EPA theo so (800) 368-5888 hoac (202) 566-1970 d DC, hoac tham khao
trang web ve formaldehyde cua EPA tai h ttp://www.epa.gov/formaldehyde.
Toan van noi dung Tieu De VI cua TSCA va cdc quy djnh thi hanh cung co
tren trang web nay.
Hudng Dan Ve SuTuan Thu Cua Doanh Nghiep Nho Danh Cho Cac Co Quan Cap Phep va To Chut Chilng Nhan Thu1 Ba 2

-------
Gidi thieu
Tai lieu nay duoc EPA ban hanh la hudng dan chinh thilc cho cac doanh nghiep nho tuan thu luat, nhuda doi hoi bdi Dao Luat
Cong Bang ThUcThi Quy Dinh Doi V6i Doanh Nghiep Nho nam 1996. TrU6c khi bat dau sCrdung hudng dan nay, ban can biet
rang thong tin trong hutfng dan nay da duoc soan thao dUa tren quy dinh Cac Tieu Chuan Phat Thai Formaldehyde cho San
Pham Go Composite duoccong bo vaothang 12 nam 2016. EPAtiep tuccai thien va nang cap cac quy dinh, chinh sach, chuong
trlnh tuan thu va cac no life md rong cua mlnh. Ban co the xac dinh EPA co chinh sCra hoac bo sung thong tin trong hu6ng dan
nay hay khong bang each tham khao trang web ve formaldehyde cua EPA tai http://www.epa.gov/formaldehyde.
Noi dung
Hu6ng dan nay co cau true nhu sau:
Gi6i thieu
Tom Tat Quy Dinh va Lich Trlnh Tuan Thu
Ai Phai Tuan Thu
Tuan Thu NhuThe Nao
De Biet Them Thong Tin
Phu Luc va Danh Sach TO Viet Tat
Thuat ngCir
Trong hu6ng dan nay, cum tCr "san pham go composite"
duoc sCr dung cho ba loai san pham go composite phai tuan
theo quy dinh thuocTieu DeVI cua TSCA—van ep go cilng, van
ep xo mat do trung blnh (MDF) va van ep dam.
Thuat ng&chinh khac duoc dinh nghia trong Phu Luc: Bang
Chu Giai Thuat Ng& Moi TrUcfng.
Ai Can SuT Dung Hifdng Dan Nay?
Hu6ng dan nay danh cho cac coquan cap phep (AB) va cac
to chiJc chiJng nhan thu" ba (TPC), la nh&ng don vi muon tham
gia vao Chuong Trlnh Chilng Nhan Thu" Ba theo Tieu De VI cua
Dao Luat Kiem Soat Chat Doc (TSCA) cua EPA.
Hifdng Dan Nay De Cap Den Nhufng Van
De Gi?
Hu6ng dan nay de cap den cac dieu kien bat buoc trong
quy dinh cuoi cung danh cho cac to chiJc AB va TPC muon tham
gia vao Chuong Trlnh Chilng Nhan Thu" Ba theo Tieu De VI cua
Luat Kiem Soat Chat Doc (TSCA) cua EPA.
Muon tham gia vao chuong trlnh cua EPA, cac to chile AB co
cac trach nhiem sau day:
Xac dinh cac to chile TPC thfch hop muon tham gia chuong
trlnh cua EPA co du dieu kien duoc cap phep hay khong va
cap phep cho ho;
Dam bao rang cac to chile TPC da duoc cap phep dap ting
cac tieu chuan dong thuan tu nguyen quoc te (se duoc thao
luan sau trong hu6ng dan nay); va
Giup dam bao nang life cua cac to chiJcTPC trong viecgiam
sat va theo doi cac nha san xuat tam go composite.
Muon tham gia vao chuong trlnh cua EPA, cac to chilcTPC
co cac trach nhiem sau day:
ThUcfng xuyen thanh tra cac nha san xuat tam go composite
de xac thUc sUtuan thu cua ho doi v6i cac tieu chuan phat
thai formaldehyde;
Tien hanh va xac thUc cac cuoc thu" nghiem phat thai
formaldehyde; va
Dam bao rang cac quy trlnh va cac cuoc thu" nghiem kiem
soat chat luong/dam bao chat luong cua cac nha san xuat
tam go tuan thu cac quy dinh thi hanh cua Tieu De VI cua
TSCA, hoac phan 770 cua 40 CFR.
CAC HlfCfNG DAN KHAC CAN XEM XET: Ngoai hudng dan nay
con co cac hudng dan rieng biet khac ve viec tuan thu luat danh
cho cac doanh nghiep nho lien he trong qua trlnh gia tang gia tri
cua san pham, bao gom:
1.	Nha Nhap Khau, Nha Phan Phoi va Nha Ban Le;
2.	Nha Che Tao va Nha San Xuat San Pham Can Mong; va
3.	Nha May San Xuat Tam Go (Nha San Xuat Panel).
Co the tim thay tCfng hudng dan nay tai https://www.epa.gov/
formaldehyde/resources-and-guidance-materials-translations-
formaldehyde-emission-standards-composite.
Hutfng Dan Ve SUTuan Thu Cua Doanh Nghiep Nho Danh Cho Cac Co Quan Cap Phep va To Chut Chilng Nhan Thu1 Ba 3

-------
HINH 1 - CHl/ONG TRlNH TIEU DE VI CUA TSCA
Hlnh 7 phac thao cau true cua chwong trinh Tieu De VITSCA va gidi thieu cac moi quart he giCfa EPA va cac nhom khac
nhau tham gia vao viec thi hanh quy djnh nay. Cac to chufc AB va TPC co mau xanh cung v6i moi quart he v6i phan con lai
cua chtfong trlnh Tieu De VI TSCA.
Trao Doi
Lan Nhau
Nha Nhap Khau
To Chufc Chufng Nhan
Thu-Ba(TPC)
DUtfc CARB Chap
Thuan
Nha CheTao
Nha Phan Phoi
Nha Ban Le
Uy Ban Tai Nguyen
Khong Khf California
(CARB)
Nha San Xuat
Tam Go
To Chu"c Chung Nhan
Thu" Ba (TPC)
DtfOc EPA Cong Nhan
Cac To Chu"c Cap Phep (AB)
San Pham va
Phong Thf Nghiem
DUOc
EPA Cong Nhan
I LAC
Cong Ty
Cap Phep
Phong Thf Nghiem
Quoc Te
IAF
Dien Dan
Cap Phep Quoc Te
Hutfng dan tuan thu nay giai thfch cac nghia vu tuan thu luat
lien bang cua ban lien quan cten cac quy dinh ve formaldehyde
theo Tieu De VI cua TSCA danh cho cac to chiJc AB va TPC duoc
EPA cong nhan. Co the co cac dieu kien khac cua tieu bang hoac
dia phuong ap dung cho ban, khac v6i hoac nghiem ngat hon so
v6i cac dieu kien cua lien bang.
Lam The Nao De Nhan Mot Ban Sao Day Du
Cua Quy Djnh Nay?
Ban co the tlm mot ban sao hoan chinh cua quy dinh
cuoi cung va cac tai lieu ho tro trong Cong Bao Lien Bang
(Tap 81, So 81, trang 89674) tai https://www.regulations.gov/
document?D=EPA-HQ-OPPT-2016-0461-0001.
Quy vi cung co the tlm ban sao quy dinh chinh thiJc va
cac sCra doi sau do tai https://www.epa.gov/formaldehyde/
formaldehyde-emission-standards-composite-wood-
products. Xem muc co tieu de "De Biet Them Thong Tin" cua
hu6ng dan tuan thu nay de biet them cac nguon thong tin.
Ll/U Y: Neu ban muon hoat dong v6i vai tro la mot to chufc TPC
tai tieu bang California, ban cung phai tuan thu Bien Phap Kiem
Soat Doc To Trong Khong Khf cua Uy Ban Tai Nguyen Khong Khf
California (CARB ATCM) de kiem soat stfphat thai formaldehyde tCf
san pham go composite. Co the tim them thong tin ve CARB ATCM
tren mang tai
http://www.arb.ca.gov/toxics/compwood/compwood.htm.
Hutfng Dan Ve SUTuan Thu Cua Doanh Nghiep Nho Danh Cho Cac Co Quan Cap Phep va To Chut Chilng Nhan Thu1 Ba 4

-------
Tom Tat Quy Djnh va Ljch Trinh Tuan Thu
Tom Tat Quy Djnh
Tieu De VI cua TSCA thiet lap cac tieu chuan phat thai
formaldehyde cho ba loai san pham go composite; van ep go
cilng, MDF va van ep dam. Muc tieu cua Tieu De VI TSCA va cac
quy dinh thi hanh la giam phat thai formaldehyde tCr cac san
pham go composite nay, va dieu nay se bao ve silc khoe con
ngUcfi vl lam giam sUtiep xuc v6i formaldehyde.
Cac quy dinh nay doi hoi cac san pham go composite da neu
can duoc thuf nghiem de dam bao tuan thu cac tieu chuan phat
thai formaldehyde cua Tieu De VI TSCA va duoc chilng nhan bdi
mot to chiic TPC duoc EPA cong nhan. Co cac trUcfng hop mien
chilng nhan va thu" nghiem han checho cac san pham duoc san
xuat ma khong bo sung nhUa formaldehyde (NAF) hoac nhUa
formaldehyde phat thai sieu thap (ULEF).Dedam bao rang chicac
san pham tuan thu duoc dUa vao va di chuyen trong chuoi cung
ling san pham, cac quy dinh nay bao gom cac dieu kien ve lUu gift
ho so, bao cao va ghi nhan. Cac tieu chuan phat thai formaldehyde
giong v6i cac tieu chuan phat thai hien co 6 California, va cac quy
dinh nay thong nhat trong thUc te v6i cac dieu kien hien dang co
hieu life theo CARB ATCM. Cac to chilcTPC duoc CARB chap thuan
du dieu kien de duoc cong nhan theo chuong trinh EPA thong
qua sUtrao doi Ian nhau v6i chuong trinh CARB.
Bang 1 cung cap torn tat ve cac dieu kien quy dinh va ngay
tuan thu. Muc "Tuan Thu NhuThe Nao"cua hu6ng dan nay cung
cap chi tiet hon ve cac dieu kien quy dinh doi v6i cac to chiic AB
va TPC va ho phai lam gl de tuan thu quy dinh.
Bang 1. Cac Dieu Khoan Tom Tat va Ljch Trinh Tuan Thu
To Chile
Dieu Khoan
Ngay Tuan Thu
AB
Cac to chiic AB co the bat dau nop don xin diioc cong nhan lam viec cap
phep cho cac to chiic TPC theo chiiong trinh EPA.
Bat dau tii ngay
22 thang 5 nam 2017
Cac to chile TPC diicfc CARB
chap thuan
De diioc EPA cong nhan de chiing nhan cac san pham go composite theo
chiiong trinh Chu£ng Nhan 1hu£ Ba thuoc Tieu De VI TSCA cua EPA, mot
to chiic TPC diioc CARB chap thuan co the lam don xin cho EPA vdi tat
ca cac thong tin diioc doi hoi trong 40 CFR §770.7(c)(2) ngoai trii cac tai
lieu cap phep theo (c)(2)(iii) va (iv). Sau khi mot TPC da diioc CARB phe
duyet nhan diioc si£ cong nhan cua EPA, TPC do co the bat dau chiing
nhan cac san pham go composite theo TSCA Tieu de VI trong suot giai
doan chuyen tiep, ket thuc vao ngay 22 thang 3 nam 2019.
Bat dau tii ngay
22 thang 5 nam 2017
Cac to chile TPC di£Oc CARB
chap thuan
De tiep tuc chiing nhan cac san pham theo chiiong trinh Chiing Nhan Thi!
Ba theo Tieu De VI TSCA cua EPA sau ngay 22 thang 3 nam 2019, can
phai co si£ cap phep phu hop tii mot to chiic AB diioc EPA cong nhan theo
cac tieu chuan dong thuan ti£ nguyen quoc te (se diioc thao luat sau trong
hiidng dan nay) vdi cac pham vi cap phep phu hop va cung cap tai lieu cua
si£ cap phep do cho EPA ngoai viec thi£c hien cac trach nhiem chiing nhan
san pham theo chiiong trinh EPA.
Ngay 22 thang
3 nam 2019*
Cac to chiic TPC
Cac san pham bi quan ly diioc san xuat tai hoac diioc nhap khau tii Hoa
Ky sau ngay 22 thang 3 nam 2019 khong diioc di£a vao dac quyen CARB
cua 40 CFR §770.45(e) va phai diioc chiing nhan va dan nhan tuan thu
Tieu De VI TSCA bdi mot EPA Tieu De VI TSCA TPC vdi tat ca cac xac
nhan bat buoc.
Sau ngay 22 thang
3 nam 2019*
Cac to chiic TPC da di£Oc CARB
chap thuan va lam don dang ky
gili CARB va EPA sau khi giai
doan chuyen tiep ket thuc
Co the lam don giii EPA theo 40 CFR §770.7(c)(2) de diioc EPA cong
nhan la co the chiing nhan cac san pham go composite theo Chiiong
Trinh Chiing Nhan Ben Thil Ba thuoc Tieu De VI TSCA cua EPA.
Ngay 22 thang
3 nam 2019*
Cac to chiic TPC (khong phai
la cac to chiic TPC diioc CARB
chap thuan)
Co the lam don gvfi EPA theo 40 CFR §770.7(c)(2) de co the diioc EPA
cong nhan la co the chiing nhan cac san pham go composite.
Bat dau tii ngay
22 thang 5 nam 2017
*Ltfuy: Cac to chtic TPC dUdc CARB chap thuan phai tlm each dap ting cac dieu kien cap phep
cua EPA tai bat ky thdi diem nao trUdc khi ket thuc giai doan chuyen tiep va nop tai lieu nay cho EPA.
Hutfng Dan Ve SUTuan Thu Cua Doanh Nghiep Nho Danh Cho Cac Co Quan Cap Phep va To Chut Chilng Nhan Thu1 Ba 5

-------
Cac Tieu Chuan Phat Thai
San Pham
Tieu Chuan Phat Thai
Van Ep Go Cling -
Loi Veneer
0,05 ppm formaldehyde
Van Ep Go Cling -
Loi Composite
0,05 ppm formaldehyde
MDF
0,11 ppm formaldehyde
MDF Mong
0,13 ppm formaldehyde
Van ep dam
0,09 ppm formaldehyde
*LUuy: ppm nghla la phan trieu.
Ai Phai Tuan Thu
Lam The Nao De Tdi Biet Toi Phai Tuan Theo
Quy Djnh Nay?
Cac to chile AB cap phep cho cac to chiJc TPC muon tham
gia ChifongTrlnh ChiJng NhanThiJBa thuocTieu DeVITSCAcua
EPA cung phai tuan thu cac cfieu kien cua quy cfinh cuoi cung.
Cac to chiJcTPC tlm each chilng nhan sUtuan thu cua san pham
cua cac nha san xuat tam go composite ctoi v6i cac tieu chuan
phat thai formaldehyde cua quy dinh cuoi cung va cac dieu kien
thuocquy dinh khac cung phai tuan thu quy dinh cuoi cung nay.
Hutfng Dan Ve SuTuan Thu Cua Doanh Nghiep Nho Danh Cho Cac Co Quan Cap Phep va To Chut ChiTng Nhan Thu1 Ba 6

-------
Tuan Thu Nhif The Nao
Toi Phai Lam Gi DeTuan Thu?
Cac To Chut AB
Tong Quan
Cac to chile AB muon tham gia chuong trlnh cua EPA phai
lam cfan gCri EPA va, neu hoi du dieu kien, se duoc EPA chap thuan
va ky ket mot thoa thuan cong nhan v6i EPA. Sau khi duoc EPA
cong nhan, cac to chile AB se cap phep cho cac to chile TPC theo
cac tieu chuan dong thuan quoc te duoc dUa vao quy dinh cuoi
cung (se duoc thao luan sau trong hu6ng dan nay) va danh gia
kha nang cua cac to chilcTPC trong viec dap ling cac dieu kien da
duoc quy dinh trong 40 CFR §770.7.
Co hai loai to chile AB co the tham gia vao viec thUc hien
chuong trinh cua EPA: To Chile AB ve San Pham va AB ve Phong
Thf Nghiem. EPA cong nhan cung co the co kha nang mot to
chile AB co the hoi du dieu kien thUc hien vai tro cua ca hai loai
to chile AB, va cap phep cho mot to chile TPC cho ca hai nang
life chilng nhan san pham (chile nang AB ve San Pham) va nang
life thCr nghiem phong thf nghiem phat thai formaldehyde (chile
nang AB ve Phong Thf Nghiem). Trong trUcfng hop nhu vay, to
chile AB se thUc hien hai vai tro AB theo chuong trlnh cua EPA.
Cac To Chufc AB ve San Pham
Cac Dieu Kien Tuan Thu doi vo'i To Chufc AB ve
San Pham
Theo chuong trlnh cua EPA, cac to chile AB ve San Pham se
dam bao rang cac to chiJcTPC hoi du dieu kien de chilng nhan
cac san pham go composite bang each cap phep cho cac to chiJc
nay theo cac tieu chuan dong thuan tu nguyen quoc te da duoc
cong nhan va cac dieu kien quy dinh cua Tieu De VITSCA duoc
thao luan du6i day.
Cac Nang Life Can Thiet de Tham Gia Chifdng
Trinh cua EPA
De du dieu kien duoc EPA cong nhan la to chiJc AB ve San
Pham, iJng vien AB ve San Pham phai:
Da ky ket vao Ban Thoa Thuan Cong Nhan Kha Nang Cap
Phep (Multilateral Recognition Arrangements, goi tat
la MLA) cua Hiep Hoi Cap Phep Quoc Te (International
Accreditation Forum, Inc., goi tat la IAF) qua bac thu" ba,
hoac la thanh vien cua mot trong nh&ng hoi doan cap phep
trong vung da duoc IAF cong nhan, hoac mot to chile tuong
duong da duoc EPA xac dinh;
Tuan thu To ChiJc Tieu Chuan Hoa Quoc Te (ISO)/ Uy Ban
Ky Thuat Dien Quoc Te (IEC) 17011:2004(E): Cac dieu kien
chung doi v6i cac to chiJc cap phep thUc hien viec cap
phep cho cac to chiJc danh gia hop chuan; va
Co nang life thUc hien cac hoat dong cap phep doi v6i
chiJng nhan san pham theo ISO/IEC 17065:2012(E): Cac dieu
kien doi v6i cac to chiJc chiJng nhan san pham, quy trlnh va
dich vu.
Lam ddn xin Cong Nhan theo Chiftfng Trinh cua
EPA
De duoc EPA cong nhan, cac to chiJc AB ve San Pham phai
nop don qua Trung Tam Trao Doi D& Kien (CDX) cua EPA tai
http://cdx.epa.gov. CDX cua EPA la noi to chile AB dang nhap vao
He Thong Trao Doi Thong Tin Moi TrUcfng de gCri d& lieu dien tu1.
Qua trlnh dang ky CDX bao gom viec hoan thanh mot thoa thuan
ky ket dien tu1, chuan bi mot tep d& lieu de nop, dong y v6i cac dieu
khoan va dieu kien cua CDX, cung cap thong tin ve ngUcfi nop va
to chiJc, chon mot ten ngUcfi dung va mat khau, va lam theo cac
quy trlnh da neu trong tai lieu hu6ng dan cua CDX co tai http://
cdx.epa.gov/Content/Documents/CDX_Quick_User_Guide.pdf.
Cac thong tin can phai co cho don xin cua AB ve San Pham
bao gom:
Ten, dia chl, so dien thoai va dia chl email cua to chiJc hoac
dau moi lien he chinh;
Tai lieu ve tlnh trang ky ket vao ban MLA cua IAF, tai lieu
chilng minh la thanh vien cua mot trong nh&ng hoi doan
cap phep trong vung da duoc IAF cong nhan, hoac mot to
chile tuong duong da duoc EPA xac dinh.
Mo ta bat ky nang life nao khac lien quan den kinh nghiem
cua to chile AB ve San Pham trong viec thUc hien cap phep
san pham cua cac to chile TPC; va
Neu khong phai la mot to chile trong nU6c, ten va dia chl
cua mot Dai Ly Dich Vu dat tai Hoa Ky.
HUdng Dan Ve SUTuan Thu Cua Doanh Nghiep Nho Danh Cho Cac Co Quan Cap Phep va To ChiJc Chilng Nhan Thu1 Ba 7

-------
Ll/U Y: Mot Dai Ly Djch Vu la mot to chCfc dWc mot to chCfc TPC
hoac AB chi djnh nhan van ban phap ly thay mat cho ho. Cac to
chtfc AB co the It/a chon chia se mot Dai Ly Djch Vu, co nghia la mot
Dai Ly Djch Vu co the cung cap djch vu cho nhieu to chtfc AB da
duac cong nhan theo Tieu De VITSCA.
Thoa Thuan Cong Nhan vo'i EPA
De duoc cong nhan theo chuong trinh cua EPA, mot to chile
AB ve San Pham phai ky ket mot thoa thuan cong nhan vdi EPA
thong qua CDX. Thoa thuan cong nhan thiet lap moi quan he
giura to chile AB ve San Pham va EPA giup cfam bao sU giam sat
phu hop cac to chile TPC tham gia chuong trinh cua EPA. Moi
thoa thuan cong nhan se co hieu life trong ba nam. Cac to chile
AB ve San Pham phai nop don gia han thong qua EPA CDX trUdc
khi thdi han ba nam cua thoa thuan cong nhan het hieu life. Don
xin gia han phai chi ra bat cil thay doi nao so vdi don xin ban dau
hoac don xin gia han gan day nhat cua to chile AB ve San Pham.
Neu to chile AB ve San Pham khong nop don gia han trUdc khi
het han thoa thuan cong nhan trUdc do, sU cong nhan nay se het
hieu life va to chile AB San Pham khong the cung cap cac dich vu
cap phep theo chuong trlnh cua EPA. LUu y la neu mot to chile AB
ve San Pham nop don gia han trUdc khi het han thoa thuan cong
nhan trUdc do, to chile co the tiep tuc cung cap cac dich vu cap
phep Tieu De VI TSCA theo cac dieu khoan cua thoa thuan cong
nhan trUdc do cho tdi khi EPA da tien hanh xCr ly don xin gia han
thoa thuan cong nhan. Them vao do, thong tin trong thoa thuan
cong nhan khong du tieu chuan de duoc xCr ly nhu Thong Tin
Kinh Doanh Bao Mat (CBI).
Cam Ket Tinh Cong Bang
Cac to chile AB ve San Pham phai cam ket hanh dong cong
bang khi thUc hien cac hoat dong theo chuong trinh cua EPA.
Cam ket nay thong nhat v6i cac dieu khoan ve tinh cong bang
cua cac tieu chuan ISO/I EC trong quy dinh cuoi cung. De the hien
tinh cong bang, cac to chile AB ve San Pham phai dam bao rang
quyet dinh cap phep lien quan den mot to chilcTPC duoc dUa ra
bdi nh&ng ngUcfi khong phai la nh&ng ngUcfi tien hanh danh gia
to chiJc TPC, va rang nhan vien cua to chile AB danh gia cac to
chiJcTPC hoacdUa ra cac quyet dinh lien quan den vieccap phep
khong nhan cac loi ich tai chinh tCr ket qua cua mot quyet dinh
cap phep.
Trach Nhiem
0 Cap Phep. Cactochilc AB veSan Pham phai quyet dinh tinh du
tieu chuan cap phep va thUc hien cap phep, neu phu hop, cho
tifng to chiJc TPC muon duoc cong nhan theo chuong trlnh
cua EPA bang each thUc hien viec danh gia tifng to chiJcTPC.
Viec danh gia phai bao gom tat ca cac thanh phan sau:
1.	Danh gia tai co sd de quyet dinh lieu to chiJcTPC co dap ting
duoc cac dieu kien cua ISO/IEC 17065:2012(E) hay khong.
Cac to chiJc TPC cung se duoc danh gia de quyet dinh lieu
co tuan thu ISO/IEC 17020:2012(E) theo yeu cau trong
Muc 6.2.1 ISO/IEC 17065:2012(E) va cac dieu kien TPC trong
40 CFR §770.7 hay khong.
Khi thUc hien viec danh gia tai co sd, to chile AB ve San
Pham phai lap mot danh sach kiem tra cho cac dieu kien
TPC theo 40 CFR §770.7(c)(4) va cac yeu to cap phep then
chot cua ISO/IEC 17065:2012(E), va su" dung danh sach
kiem tra nay cho moi danh gia tai co sd.
2.	Xem lai each thile:
To chile TPC se xac nhan tinh chinh xac cua cac thu"
nghiem phat thai formaldehyde duoc tien hanh bdi
phong thf nghiem TPC va cac thu" nghiem kiem soat chat
luong formaldehyde duoc tien hanh bdi hoac cho cac
nha san xuattam go san xuat cac san pham go composite
phai theo cac dieu kien cua Tieu De VI TSCA.
To chiJc TPC se danh gia:
i.	Cac quy trinh kiem soat chat luong va dam bao chat
luong cua nha san xuat tam go;
ii.	Trinh do cua nhan vien kiem soat chat luong va dam
bao chat luong cua nha san xuat tam go;
iii.	Cac yeu to doi hoi cua so tay hudng dan kiem soat
chat luong va dam bao chat luong cua nha san xuat
tam go;
iv.	Nang life cua cac dia diem thu" nghiem, neu co; va
v.	Quy trinh cho cac thu tuc chon mau, xCr ly va van
chuyen ma nha san xuat tam go se sCr dung cho viec
thuf nghiem kiem soat chat luong neu co.
Phong thf nghiem TPC se thiet lap sU tuong quan hoac
tuong ting giura Phuong Phap Thu" Nghiem Tieu Chuan
ASTM E 1333-14 de Xac Dinh Nong Do Formaldehyde
trong Khong Khi va Ty Le Phat Thai tCr Cac San Pham Go
khi sCrdung mot Buong Ldn va Phuong PhapThCr Nghiem
Hudng Dan Ve SUTuan Thu Cua Doanh Nghiep Nho Danh Cho Cac Co Quan Cap Phep va To ChiJc ChiTng Nhan Thu1 Ba 8

-------
Tieu Chuan ASTM D6007-14 de Xac Dinh Nong Do
Formaldehyde trong Khong Khf tCr Cac San Pham Go khi
sCrdung mot Buong Quy Mo Nho, neu duoc sCrdung, hoac
cac phirong phap duoc phep thCr nghiem khac trong danh
sach cua 40 CFR Muc 770.20.
3. Xem laicacgiaychilng nhan cap phep cua phong thinghiem
TPC, bao gom xac nhan rang phong thf nghiem da duoc
cap phep bdi mot to chile AB ve Phong Thf Nghiem duoc
EPA cong nhan theo ISO/IEC 17025:2005(E): Cac dieu kien
chung ve nang life cua cac phong thf nghiem hieu chinh
va thCr nghiem, v6i pham vi cap phep bao gom luat trong
40 CFR Phan 770—Cac Tieu Chuan Formaldehyde danh
cho Cac San Pham Go Composite va cac phuong phap AB
ve formaldehyde ASTM El 333-14 va ASTM D6007-14, neu
duoc sCrdung, bdi mot to chile AB ve Phong Thf Nghiem.
0 Tai Danh Gia. Moi to chile AB ve San Pham, theo ISO/IEC
17011:2004(E) Muc 7.11, phai tien hanh it nhat hai nam mot
Ian mot cuoc tai danh gia tai cho hoac motcuoc danh gia viec
giam sat tai cosdcua moi tochilcTPCda duoc EPA cong nhan
ma to chile AB da cap phep.
0 Dinh chi, giam, thu hoi. Moi to chile AB ve San Pham phai
dinh chi, giam hoac thu hoi (theo dinh nghia trong ISO/IEC
17011:2004(E)) sU cap phep cho mot to chile TPC duoc EPA
cong nhan ma to chile AB da cap phep khi cac tinh huong,
dUa vao sU phan xet chuyen mon cua to chile AB, dam bao
hanh dong nhu vay.
0 Thong Bao. Moi to chiJc AB ve San Pham phai cung cap cac
thong bao du6i day qua mang CDX cua EPA cho cac trUcfng
hop sau day:
Khong con ky ket vao ban MLA cua IAF, hoac khong con la
thanh vien cua mot trong nh&ng hoi doan cap phep trong
vung da duoc IAF cong nhan, hoac mot to chile tuong
duong da duoc EPA xac dinh. Phai thong bao trong vong
nam ngay lich tinh tCr ngay co sd nhan duoc thong bao ve
viec mat ky ket hoac mat tUcach thanh vien.
Khi mot to chiJc TPC khong tuan thu bat cil dieu khoan nao
cua CFR 40 Phan 770, ho phai thong bao trong vong 72 gicf
tinh tCr thefi diem to chiJc AB ve San Pham xac dinh duoc
sU thieu sot nay. Thong bao phai bao gom mo ta cac bu6c
duoc tien hanh de giai quyet sU thieu sot nay.
Khi sU cap phep cua TPC duoc EPA cong nhan bi dlnh chi,
giam hoac thu hoi, thong bao phai duoc cung cap trong
vong 72 gicf tinh tCr thefi diem viec dlnh chi, giam hoac thu
hoi nay co hieu life.
Khi co sU thay doi ve Dai Ly Dich Vu cua mot to chiJc AB
ve San Pham 6 nU6c ngoai, thong bao phai duoc cung cap
trong vong nam ngay.
0 HoSa. Moi tochilc AB veSan Pham phai lUu gi&,du6i dang dien
tCr, danh sach kiem tra va cac ho so khac ghi lai viec tuan thu cac
dieu kien ve danh gia, tai danh gia va cac danh gia tai co sd ve
viec giam sat cua cac TPC duoc EPA cong nhan trong ba nam.
0 Baocao thudngnien. Cac to chile AB ve San Pham phai cung cap
bao cao dien tCrthUcfng nien qua mang CDX cua EPA vao hoac
trU6c ngay 1 thang 3 hang nam cho cac dich vu AB duoc thUc
hien trong nam trU6c do bao gom so luong va cac dia diem
danh gia, tai danh gia va cac danh gia tai cho ve viec giam sat
duoc thUc hien cho moi to chiJcTPC duoc EPA cong nhan.
Ll/U Y: Mot phuong phap thu" nghiem kiem soat chat luong
theo muc 770.20(b) cua 40 CFR co the tuong quan v6i phuong
phap xet nghiem ASTM El333-14 hoac, the hien sU tuong
duong, phuong phap kiem tra ASTM D6007-14. Cac d& lieu duoc
tao ra bat dau tCr ngay 12 thang 12 nam 2016 tCr mot phuong
phap thCr nghiem kiem soat chat luong cua nha san xuat tam go
tuong quan v6i hoac la mot phong thu" nghiem ASTM El 333-10,
hoac la, the hien sU tuong duong, mot phong xet nghiem ASTM
D6007-02, co the duoc sCrdung dechilng nhan cac san pham go
composite tuan thu theo chuong trlnh Tieu De VITSCA cho den
khi mot tuong quan m6i hang nam duoc yeu cau.
Hutfng Dan Ve SUTuan Thu Cua Doanh Nghiep Nho Danh Cho Cac Co Quan Cap Phep va To ChiJc ChiTng Nhan Thir Ba 9

-------
0 Cac cuoc gap v6i EPA. Cac to ch&c AB ve San Pham phai gap
trifc tiep EPA toi thieu hai nam mot Ian, qua dien thoai trong
phong hop hoac thong qua cac phuong th&c ao khac de thao
luan ve viec trien khai chuong trinh cua EPA. EPA tin rang dieu
kien nay se cfam bao hon n&a sU giam sat phu hop cho cac
chuong trinh cua EPA.
0 Thanh Tra. Cac to ch&c AB ve San Pham phai cho phep EPA tien
hanh cac cuoc thanh tra ctoi v6i cac co sd cua ho vao nh&ng
thcfi cfiem hop ly, trong pham vi hop ly, va theo each hop ly,
ve viec trinh cac giay ch&ng nhan thfch hop va mot thong bao
bang van ban t6i to ch&c AB.
To Chufc AB ve Phong Thf Nghiem
Cac Dieu Kien Tuan Thu danh cho cac To Chufc
AB ve Phong I hi Nghiem
Theo nhu chuong trinh cua EPA, cac to ch&c AB ve Phong Thf
Nghiem se dam bao rang cac phong thf nghiem du tieu chuan
de tien hanh cac cuoc thu" nghiem ve phat thai formaldehyde
trong phong thf nghiem, bang each cap phep cho ho theo cac
tieu chuan dong thuan tu nguyen quoc te duoc cong nhan va cac
dieu kien quy dinh cua Tieu DeVITSCAdUoc thao luan ben du6i.
Cac Nang Lite Can Thiet de I ham Gia Chitong
Trinh cua RPA
De du dieu kien duoc EPA cong nhan la tochiJc AB ve Phong
Thf Nghiem, to chiJc AB ve Phong Thf Nghiem nop don xin phai:
Ky ket Thoa Thuan Cong Da Phuong (MRA) cua Hiep Hoi
Cap Phep Phong Thf Nghiem Quoc Te (ILAC), hoac la thanh
vien cua mot trong nh&ng hoi doan cap phep trong vung
da duoc ILAC cong nhan, hoac mot to chile tuong duong da
duoc EPA xac dinh;
• Tua n th u ISO/I EC 17011:2004(E);
Co nang life thUc hien cac hoat dong cap phep doi v6i viec
cap phep phong thf nghiem theo ISO/IEC 17025:2005(E); va
Co nang life dam bao cac hoat dong thanh tra to chile TPC
dUOcEPAcong nhan tuan thu ISO/IEC 17020:2012(E): Cac dieu
kien ve hoat dong cua cac to chiJc thUc hien viec thanh tra.
Don Xin Dito'c Cong Nhan theo Chtfong Trinh
cua EPA
De duoc cong nhan theo chuong trinh cua EPA, to chile AB
ve Phong Thf Nghiem phai nop don cho EPA, co the nop don cung
luc v6i don xin trd thanh mot to chiJc AB ve San Pham, qua mang
CDX cua EPA. Tuong tu nhu cac to chiJc AB ve San Pham, qua
trinh dang ky bao gom hoan thanh mot thoa thuan ky ket dien
tCr, chuan bi mot tep d& lieu de nop, dong y v6i cac dieu khoan
va dieu kien cua CDX, cung cap thong tin ve ngUcfi nop don va to
chile, chon mot ten ngUcfi dung va mat khau, va tuan thu cac quy
trinh da neu trong tai lieu hu6ng dan cho CDX co tai http://cdx.
epa.gov/Content/Documents/CDX_Quick_User_Guide.pdf.
Cac thong tin can phai co cho don xin cua AB ve Phong Thf
Nghiem bao gom:
Ten, dia chi, so dien thoai va dia chf email cua to chiJc hoac
dau moi lien he chfnh;
Tai lieu ve tlnh trang ky ket vao ban MLA cua IAF, tai lieu
chilng minh la thanh vien cua mot trong nh&ng hoi doan
cap phep trong vung da duoc IAF cong nhan, hoac mot to
ch&c tuong duong da duoc EPA xac dinh;
Mo ta bat ky nang l&c nao khac lien quan den kinh nghiem
cua to ch&c AB ve Phong Thf Nghiem trong viec th&c hien
cap phep phong thf nghiem va ch&ng nhan thanh tra cac to
ch&cTPC bao gom mot xac nhan rang cacchuyen vien danh
gia seco du nang l&cchuyen mon dedanh gia kha nang cua
cac to ch&c TPC trong viec th&c hien cac hoat dong theo
quy dinh cuoi cung; va
Neu khong phai la mot to ch&c trong nU6c, ten va dia chf
cua mot Dai Ly Dich Vu dat tai Hoa Ky.
Thoa Thuan Cong Nhan Vo'i EPA
De duoc EPA cong nhan theo chuong trinh cua EPA, giong
nhUcactoch&cABveSan Pham, to ch&c ABve Phong Thf Nghiem
phai ky ket mot thoa thuan cong nhan v6i EPA mo ta cac trach
nhiem cua to ch&c AB ve Phong Thf Nghiem theo quy dinh cuoi
cung. Nhu v6i dieu kien thoa thuan cong nhan cho to ch&c AB ve
San Pham, thoa thuan cong nhan thiet lap mot moi quan he gi&a
to ch&c AB ve Phong Thf Nghiem va EPA giup dam bao s& giam
sat phu hop cac to ch&cTPC tham gia chuong trinh cua EPA. Moi
Hutfng Dan Ve S&Tuan Thu Cua Doanh Nghiep Nho Danh Cho Cac Co Quan Cap Phep va To ChiJc Ch&ng Nhan Th& Ba 10

-------
thoa thuan cong nhan se co hieu life trong ba nam. Cac to ch&c
AB ve Phong Thi Nghiem phai nop cton gia han qua mang CDX
cua EPA trUdc khi thdi han ba nam cua thoa thuan cong nhan
het hieu life. Don xin gia han phai chi ro bat cil thay doi nao so
vdi cfon xin Ian dau hoac don xin gia han gan day nhat cua to
ch&c AB ve Phong Thi Nghiem. Neu Phong Thi Nghiem khong
nop don gia han trUdc khi het han thoa thuan cong nhan trUdc
do, sU cong nhan nay se het hieu life va to ch&c AB ve Phong Thi
Nghiem khong the cung cap cac dich vu cap phep theo chuong
trinh cua EPA. Xin lUu y la neu to ch&c AB ve Phong Thi Nghiem
nop don gia han trUdc khi het han thoa thuan cong nhan trUdc
do, to ch&c co the tiep tuc cung cap cac dich vu cap phepTieu De
VITSCA theo cac dieu khoan cua thoa thuan cong nhan trUdc do
cho tdi khi EPA xCr ly don xin gia han thoa thuan cong nhan. LUu y
la thong tin trong thoa thuan cong nhan khong du tieu chuan de
duoc xCr ly nhu CBI theo Tieu De VI TSCA.
Cam Ket Tinh Cong Bang
Cac to ch&c AB ve Phong Thi Nghiem phai cam ket hanh
dong cong bang khi thUc hien cac hoat dong theo chuong trinh
cua EPA bang each dam bao rang:
Quyet dinh cap phep lien quan den to ch&c TPC duoc thUc
hien bdi nh&ng ngUdi khong phai la nh&ng ngUdi da tien
hanh danh gia to ch&c TPC; va
Nhan vien cua to ch&c AB danh gia cac to ch&c TPC hoac
dUa ra cac quyet dinh lien quan den viec cap phep khong
nhan loi ich tai chinh tCr ket qua cua quyet dinh cap phep.
Trach Nhiem
0 Cap Phep. Moi to chiJc AB ve Phong Thi Nghiem phai quyet
dinh tinh du tieu chuan cap phep va thUc hien cap phep, neu
phu hop, cho tifng to chiJc TPC muon duoc cong nhan theo
chuong trinh cua EPA bang each thUc hien danh gia tCrngTPC.
Viec danh gia phai bao gom cac thanh phan sau:
Danh gia tai co sd bdi to chiJc AB ve Phong Thi Nghiem de
xac dinh lieu phong thi nghiem co dap iJng cac dieu kien cua
ISO/IEC 17025:2005(E) va cac dieu kien doi v6i to chiJc TPC
duoc EPA cong nhan theo 40 CFR §770.7(c)(4) bao gom cac
phuong phap thu" nghiem formaldehyde ASTM El 333-14 va
ASTM D6007-14, neu duoc sCrdung.
Khi thUc hien danh gia tai co sd, to chiJc AB ve Phong Thi
Nghiem phai lap danh sach kiem tra cho cac dieu kien TPC
theo phan 40 CFR §770.7(c)(4) va cac yeu to phu hop then
chotcua ISO/IEC 17025:2005(E).
0 Tai Danh Gia. Cac to chile AB ve Phong Thi Nghiem, theo ISO/
IEC 17011:2004(E) Muc 7.11, phai tien hanh tai danh gia tiep
theo hoac danh gia tai co sd ve viec giam sat cua tifng phong
thi nghiem TPC ma to chiJc AB da cap phep.
0 Trinh Do. Moi to chiJc AB ve Phong Thi Nghiem phai xac nhan
tinh chinh xac cua cac thu" nghiem phat thai formaldehyde
duoc tien hanh bdi phong thi nghiem TPC bang each dam
bao rang phong thi nghiem TPC tham gia vao qua trinh so
sanh gi&a cac phong thi nghiem cua CARB doi vdi cac phat
thai formaldehyde khi duoc de nghi.Thay vl tham gia vao qua
trinh so sanh gi&a cac phong thi nghiem cua CARB, hay dam
bao rang phong thi nghiem TPC tham gia vao chuong trinh
thu1 nghiem trinh do duoc EPA cong nhan, neu co.
0 Dinh chi, giam, thu hoi. Moi to chile AB ve Phong Thi Nghiem
phai dinh chi, giam hoac thu hoi (theo dinh nghia trong ISO/
IEC 17011:2004(E)) sU cap phep cho mot phong thi nghiem
TPC ma to chile AB da cong nhan khi co cac tinh huong dam
bao, dUa tren y kien chuyen mon cua to chile AB ve Phong Thi
Nghiem.
0 Thong Bao. Moi to chile AB ve Phong Thi Nghiem phai cung
cap cac thong bao dudi day qua mang CDX cua EPA cho cac
trUdng hop sau:
Khong con ky ket vao ban MLA cua IAF, hoac khong con la
thanh vien cua mot trong nh&ng hoi doan cap phep trong
vung da duoc IAF cong nhan, hoac mot to ch&c tuong
duong da duoc EPA xac dinh. Phai thong bao trong vong
nam ngay lich tinh t& ngay co sd nhan duoc thong bao ve
viec mat ky ket hoac mat tUcach thanh vien;
Khi mot phong thi nghiem TPC khong tuan thu bat c& dieu
khoan nao thuoc 40 CFR §770.7, thong bao phai duoc dUa
ra trong vong 72 gid tinh t& thdi diem to ch&c AB ve Phong
Thi Nghiem xac dinh duoc s&thieu sot nay.Thong bao phai
bao gom mo ta ve cac budc duoc tien hanh de giai quyet
thieu sot nay;
Hudng Dan Ve S&Tuan Thu Cua Doanh Nghiep Nho Danh Cho Cac Co Quan Cap Phep va To ChiJc Ch&ng Nhan Thu1 Ba 11

-------
Phai thong bao ve viec cflnh chi, giam hoac thu hoi sir cho
phepcua mot phong thf nghiem TPC trong vong 72 gioftfnh
tCr thcfi cfiem viec cflnh chi, giam hoac thu hoi co hieu life; va
Khi co sir thay ctoi ve Dai Ly Dich Vu cua mot to chile AB
ve Phong Thf Nghiem 6 nU6c ngoai, phai thong bao trong
vong nam ngay.
0 Ho So. Moi AB ve Phong Thf Nghiem phai lifu giu", du6i dang
dien tir, bang danh muc va cac ho so khac ghi lai viec tuan thu
cac dieu kien ve danh gia, tai danh gia, va cac danh gia tai cho
ve giam sat cua cac phong thf nghiem TPC trong ba nam.
0 Bao Cao Thtfdng Nien. Moi mot AB ve Phong Thf Nghiem phai
cung cap bao cao dien tir thUcfng nien qua mang CDX cua EPA
vao hoac trU6c ngay 1 thang 3 hang nam cho cac dich vu AB
duoc thUc hien trong nam trU6c do bao gom so luong va cac dia
diem danh gia, tai danh gia, va cac danh gia tai cho ve viec giam
sat duoc thUc hien cho moi to chilcTPC duoc EPA cong nhan.
0 Cac cuoc gap v6i EPA. Moi AB ve Phong Thf Nghiem phai gap
true tiep EPA toi thieu hai nam mot Ian, qua dien thoai trong
phong hop, hoac thong qua cac phuong thile ao khac de thao
luan viec trien khai chuong trlnh cua EPA. EPA tin rang dieu
kien nay se dam bao hon n&a sir giam sat phu hop cho cac
chuong trlnh cua EPA.
0 Thanh Tra. Moi AB ve Phong Thf Nghiem phai cho phep EPA
tien hanh cac cuoc thanh tra doi v6i cac co sd cua AB vao
nh&ng thefi diem hop ly, trong pham vi hop ly, va theo each
hop ly, khi dUa ra cac giay chiJng nhan thfch hop va mot thong
bao bang van ban t6i AB.
Cac To Chufc Chufng Nhan Thuf Ba (TPCs)
Cac Dieu Kien Tuan Thu danh cho cac TPC
Chufng Nhan Cac San Pham Go Composite
Cac TPC chilng nhan van ep go cilng, MDF, van ep dam va
cac thanh pham chila cac san pham nay duoc ban, cung cap,
duoc chao mcfi, hoac san xuat (bao gom cac san pham duoc
nhap khau) tai Hoa Ky phai duoc cong nhan theo chuong trlnh
cua EPA. De duoc cong nhan theo chuong trlnh cua EPA, mot
TPC phai duoc cong nhan bdi AB ve San Pham da duoc EPA chap
nhan, sir dung mot phong thf nghiem duoc cong nhan bdi mot
AB ve Phong Thf Nghiem da duoc EPA chap nhan, co cac chilng
chi khac duoc mo ta trong 40 CFR §770.7, nop don xin va duoc
EPA chap nhan, va, v6i sUchap nhan tir EPA, thUc hien cac trach
nhiem cua mlnh mot each cong bang theo 40 CFR §770.7.
Ngoai ra,TPC da duoc CARB cua bang California chap thuan
phai dap ting cac tieu chuan dong thuan trong 40 CFR §770.7 (d)
de duoc EPA chap nhan nhu mot TPC Tieu De VI TSCA cua EPA.
Xem muc Sir Dong Thuan cho Cac To Chile TPC da duoc CARB
Chap Thuan trong hu6ng dan nay.
Cac Nang Life Can Thiet de Tham Gia vao
ChifOng Trinh cua EPA
De du tieu chuan duoc EPA chap nhan la mot TPC, don vi
nop phai:
Duoc mot AB ve San Pham Tieu De VI TSCA cua EPA cap
phep theo ISO/IEC 17065:2012(E) v6i pham vi cap phep bao
gom cac san pham go composite va luat trong 40 CFR Phan
770—Cac Tieu Chuan Formaldehyde danh cho Cac San
Pham Go Composite;
Duoc cong nhan, hoac co hop dong v6i mot phong thf
nghiem duoc cong nhan, bdi mot AB ve Phong Thf Nghiem
da duoc EPA chap nhan theo ISO/IEC 17025:2005(E) v6i pham
vi cap phep bao gom 40 CFR phan 770—Cac Tieu Chuan
Formaldehyde danh cho Cac San Pham Go Composite va cac
phuong phap thu" nghiem formaldehyde ASTM El 333-14 va
ASTM D6007-14, neu duoc sifdung;
LlTU Y: Dieu kien cua pham vi cap phep trong "40 CFR phan
770—Cac Tieu Chuan Formaldehyde danh cho Cac San Pham
Go Composite" nghia la AB da xac nhan kha nang cua TPC co the
thUc hien cac nhiem vu cua minh theo cac quy djnh bao gom cac
trach nhiem cua ho theo 40 CFR §770.7 (c)(4). Dieu kien cua pham
vi cap phep cho cac phuong phap thCf nghiem "ASTM El333-14 va
ASTM D6007-14, neu duoc stfdung" nghia la to chCfc TPC duoc cong
nhan la co nang Itfc veASTM E1333-14 va, neu to chufc TPCsCfdung
phuong phap thu1 nghiem, ASTM D6007-14.
Hutfng Dan Ve Si/Tuan Thu Cua Doanh Nghiep Nho Danh Cho Cac Co Quan Cap Phep va To Chut Chilng Nhan Thu1 Ba 12
LlTU Y: Dieu kien cua pham vi cap phep trong "40 CFR phan
770—Cac Tieu Chuan Formaldehyde danh cho Cac San Pham Go
Composite" nghia la AB da xac nhan kha nang cua TPC co the thUc
hien cac nhiem vu cua minh theo cac quy djnh bao gom cac trach
nhiem cua ho theo 40 CFR §770.7 (c)(4).

-------
Co kha nang tien hanh cac cuoc thanh tra ve cac san pham
go composite va cfao tao va giam sat cac thanh tra cfung
cfan de dieu tra cac san pham go composite phu hop v6i
ISO/IEC 17020:2012(E) theo nhU da doi hoi trong ISO/IEC
17065:2012(E) Muc 6.2.1.;
Chilng minh co kinh nghiem v6i it nhat mot loai san pham
go composite trong nganh va cho biet san pham cu the nao
ma don vi nop don muon chilng nhan; va
Chilng minh co kinh nghiem ve viec thifc hien va xac thifc cuoc
thCr nghiem phat thai formaldehyde cho cac san pham go
composite, bao gom kinh nghiem ve phuong phap thCr
nghiem ASTM El333-14 va ASTM D6007-14, neu duoc su"
dung, va kinh nghiem ve viec danh gia moi tuong quan gi&a
cac phuong phap thCr nghiem.
Lam Do'n Xin Cong Nhan theo Chito'ng Trinh cua
EPA
De duoc EPA cong nhan theo chuong trinh cua EPA, mot to
chile TPC phai nop don xin va gia han don xin do hai nam mot
Ian qua mang CDX cua EPA. Qua trinh dang ky bao gom hoan
thanh mot thoa thuan ky ket dien tu", chuan bi mot tep d& lieu de
nop, dong y v6i cac Dieu Khoan va Dieu Kien cua CDX, cung cap
thong tin ve ngUcfi nop va to ch&c, chon mot ten ngUcfi dung va
mat khau, va lam theo cac quy trinh da neu trong tai lieu hu6ng
dan cua CDX co tai http://cdx.epa.gov/Content/Documents/
CDX_Quick_User_Guide.pdf.
Cac thong tin can phai co cho don xin TPC bao gom:
Ten, dia chi, so dien thoai va dia chi email cua to ch&c hoac
dau moi lien he chinh;
Loai san pham go composite ma ngUcfi nop don muon
chilng nhan;
Ban sao giay chiJng nhan cap phepcua to chiJcTPC tifmotto
chiJc AB ve San Pham da duoc EPA cong nhan theo ISO/IEC
17065:2012(E) v6i pham vi cap phep bao gom cac san pham
go composite va luat trong 40 CFR Phan 770 —Cac Tieu
Chuan Formaldehyde danh cho cac San Pham Go Composite;
Ban sao giay chilng nhan cap phep cua phong thf nghiem
TPC tCr mot to chiJc AB ve Phong Thf Nghiem duoc EPA cong
nhan theo ISO/IEC 17025:2005(E) v6i pham vi cap phep bao
gom 40 CFR Phan 770-Cac Tieu Chuan Formaldehyde doi
v6i Cac San Pham Go Composite va cac phuong phap thCr
nghiem formaldehyde ASTM El333-14 va ASTM D6007-14,
neu duoc sCrdung;
Xac nhan kha nang cua to chiJcTPC trong viec tien hanh cac
cuoc thanh tra cac san pham go composite va dao tao va
giam sat cac thanh tra dung dan de dieu tra cac san pham
go composite tuan thu ISO/IEC 17020:2012(E) nhu da doi
hoi trong ISO/IEC 17065:2012(E) Muc 6.2.1.;
Ban mo ta kinh nghiem cua to chiJcTPC ve nganh san pham
go composite v6i toi thieu mot loai san pham go composite
va chi ra (cac) san pham cu the ma ngUcfi nop don muon
chilng nhan;
Mot ban mo ta ve kinh nghiem cua to chiJc TPC trong
viec thifc hien va xac nhan viec thu" nghiem phat thai
formaldehyde doi v6i cac san pham go composite;
Mot ban mota kinh nghiem cua to chiJcTPCve phuong phap
thuf nghiem ASTM El 333-14 va/hoac ASTM D6007-14, neu
duoc sCrdung, va kinh nghiem danh gia moi tuong quan gi&a
cac phuong phap thu" nghiem; va
Neu khong phai la mot to chile trong nU6c, ten va dia chi
cua Dai Ly Dich Vu dat tai Hoa Ky.
Ll/U Y: Mot Dai Ly Dich Vu la mot to chCfc dWc mot to chCfc TPC
hoac AB chi djnh nhan van ban phap ly thay mat cho ho. Cac to
chufc TPC co the li/a chon chia se mot Dai Ly Dich Vu, co nghia la
mot Dai Ly Dich Vu co the cung cap dich vu cho nhieu to chufc TPC
duoc cong nhan theo Tieu De VITSCA.
Cam Ket Tmh Cong Bang
Cac to chiJcTPC phai hanh dong cong bang phu hop v6i
cap phep cua ho khi thifc hien cac hoat dong theo chuong trinh
cua EPA. De dam bao tinh chinh true cua chuong trinh cua EPA,
cac to chile TPC phai tien hanh cac bu6c can thiet de giai quyet
Hutfng Dan Ve SuTuan Thu Cua Doanh Nghiep Nho Danh Cho Cac Co Quan Cap Phep va To Chut ChiTng Nhan Thu1 Ba 13
Ll/U Y: Cac TPC khong can dMc cong nhan theo ISO/IEC
17020:2012(E), nhUng can phu hap vdi tieu chuan nay.
Ll/U Y: Cac dan vi xin duoc chufng nhan la TPC neu chufng minh chi
co kinh nghiem vdi phuong phap thCf nghiem ASTM D6007-14 phai
dang co hap dong thCf nghiem vdi mot phong thf nghiem co phdng to
va chufng minh co kinh nghiem vdi ASTM E1333-14.

-------
bat cil xung cfot loi ich nao.
De the hien tinh cong bang, cac to chile TPC phai:
Khong phai la, hoac khong co loi ich tai chinh nao trong,
mot nha san xuat tam go, nha che tao, nha san xuat san
pham go nhieu Idp, nha nhap khau, nha thiet ke, nha phan
phoi hoac nha ban lecac san pham go composite;
Dam bao rang nhan vien quan ly cua to chile TPC va nhan
vien cua to chiJcTPC tham gia vao qua trlnh xem xet va cfUa
ra quyet cfinh chilng nhan cho cac san pham go composite
khong tham gia vao cac hoat ctong trong cung mot thUc
the phap ly hoac mot thUc the phap ly rieng biet ma co the
anh hudng den tinh cong bang cua qua trlnh ctUa ra quyet
cfinh chilng nhan, chang han nhUcac hoatcfong tUvan hoac
bao ch&a;
Dam bao rang nhan vien quan ly cua to chile TPC va nhan
vien cua to chile TPC thuoc cung mot thUc the phap ly hoac
mot thUc the phap ly rieng biet trong cac hoat ctong chang
han nhu bao ch&a hoac tu van khong tham gia vao viec
quan ly co quan chilng nhan, xem xet, hoac cac quyet cfinh
chilng nhan; va
Dam bao rang nhan vien quan ly cua to chile TPC va
nhan vien cua to chile TPC chilng nhan cac san pham go
composite ky vao ban tuyen bo xung cfot loi ich tuyen bo
rang ho se khong nhan loi ich tai chinh nao tu" ket qua cua
viec chiJng nhan.
Trach Nhiem
0 Chufng Nhan. Cac to chiJc TPC ctuoc cong nhan theo chuong
trlnh cua EPA phai chilng nhan cac san pham go composite
ctuoc san xuat theo phan 770 cua 40 CFR va tuan thu cac tieu
chuan phat thai thuoc Tieu De VITSCA va 40 CFR §770.7, theo
ISO/IEC 17065:2012(E). V6i moi nha san xuat tam go lam cac
san pham go composite ctuoc chilng nhan bdi to chiJc TPC, to
chiJc TPC phai:
Xac nhan rang moi nha san xuat tam go co cac quy trlnh
kiem soat chat luong va cfam bao chat luong phu hop va
tuan thu cac cfieu kien kiem soat chat luong va cfam bao
chat luong phu hop;
Xac nhan rang cac ket qua thu" nghiem kiem soat chat luong
cua moi nha san xuat tam go so v6i cac ket qua thu" nghiem tu"
ASTM El 333-14 va ASTM D6007-14, neu ctuoc sCrdung, bang
each cfe phong thi nghiem TPC tien hanhcac thu" nghiem hang
quy va cfanh gia sU tuong ling va tuong quan cua phuong
phap thu" nghiem theo yeu cau trong 40 CFR §770.20;
Khi tham khao y kien nha san xuat tam go, hay thiet lap cac
gidfi han kiem soat chat luong (QCL) ctoi v6i cac phat thai
formaldehyde, va, neu co the, cac gidfi han kiem soat chat
luong van chuyen hoac cac gidfi han phat thai formaldehyde
khac, doi v6i moi nha san xuat tam go va loai san pham;
Thiet lap, doi v6i moi nha san xuat tam go, quy trlnh ma se
duoc sCr dung de xac dinh lieu cac san pham co vuot qua
gidfi han QCL hien hanh hay khong;
Cung cap so CARB hoac EPA TPC cho moi nha san xuat tam
go deghi nhan va lUu gi&ho so; va
Thanh tra tifng nha san xuat tam go, cac san pham va ho so
cua ho toi thieu hang quy tuan thu ISO/IEC 17020:2012(E)
theo yeu cau trong ISO/IEC 17065:2012(E) Muc 6.2.1.
0 Phdng Thi Nghiem. Doi v6i thu" nghiem hang quy, moi to chile
TPC chl sCrdung nh&ng phong thi nghiem da duoc cap phep bdi
mot to chile AB ve Phong Thi Nghiem da duoc EPA cong nhan va
hoac tham gia vao qua trlnh so sanh giCra cac phong thi nghiem
CARB doi v6i phat thai formaldehyde khi duoc de nghi hoac
trong mot chuong trlnh lien thong giCra cac phong thi nghiem
hoac nang life chuyen mon duoc EPA cong nhan, neu co.
0 NAFva ULEF. Doi v6i cac nha san xuat tam go khong nhan duoc
CARB phe chuan cho viec mien chilng nhan bdi to chile thil
ba ve NAF hoac ULEF hoac viec giam boft cac cuoc thu" nghiem
ULEF, cac to chiJcTPC phai xem xet cac don xin EPA mien chilng
nhan bdi to chile thiJ ba ve NAF hoac ULEF hoac xin giam bdt
cac cuoc thu1 nghiem ULEF. Moi to chiJcTPC phai phe duyet cac
don xin nay trong vong 90 ngay tu" khi nhan duoc neu nha san
xuat tam go chilng minh ho da dap iJng cac dieu kien doi hoi
cho viec mien chilng nhan bdi to chile thu" ba theo theo 40 CFR
§770.17 hoac 770.18 hoac viec giam bdt cac cuoc thu" nghiem
theo 40 CFR §770.18 duoc dap ling.
0 Giam bdt thCf nghiem doi vdi MDFhoac van go dam. Cac to chile
TPC phai xem xet cac don xin tu" cac nha san xuat tam go de
giam so luong cac cuoc thu" nghiem kiem soat chat luong doi
vdi van go dam va MDF, va phe duyet cac don xin do trong
vong 90 ngay tu" khi nhan duoc neu nha san xuat tam go
Hudng Dan Ve SUTuan Thu Cua Doanh Nghiep Nho Danh Cho Cac Co Quan Cap Phep va To ChiJc ChiJng Nhan Thu1 Ba ~\ 4

-------
chilng minh rang cac cfieu kien cho viec giam b6t cac cuoc
thCr nghiem theo 40 CFR Muc 770.20 (b)(2)(ii) duoc cfap ling.
0 Cac Thong Bao den EPA. Moi to chile TPC phai cung cap cac
thong bao cho EPA qua mang CDX cua EPA cho cac trifcfng
hop dufdfi cfay:
Don xin duoc phe duyet hoac bi tCr choi, bao gom don xin
gia han cho viec mien chilng nhan bdi to chile thu" ba hoac
viec giam b6t cac cuoc thu" nghiem ULEF. Thong bao nay
phai duoc dUa ra trong vong nam ngay ke tCr ngay phe
duyet hoac tCr choi va cac ban sao cua tat ca cac don xin
duoc phe duyet phai duoc gCri cho EPA trong vong 30 ngay
ke tCr ngay duoc phe duyet.
Don xin duoc phe duyet hoac tCr choi, bao gom don xin gia
han, cho viec giam b6t cac cuoc thu" nghiem cho MDF hoac
van go dam. Thong bao phai duoc dUa ra trong vong nam
ngay ke tCr ngay phe duyet hoac tCr choi va cac ban sao cua
tat ca cac don xin duoc phe duyet phai duoc gCri cho EPA
trong vong 30 ngay ke tCr ngay duoc phe duyet.
Khi mot nha san xuat tam go vuot qua gi6i han QCL da thiet
lap trong hai cuoc thu" nghiem kiem soat chat luong lien tiep,
thong bao phai duoc dUa ra trong vong 72 gicf ke tCr khi to
chilcTPC biet tlnh trang vuot qua Ian thil hai.Thong bao phai
bao gom loai san pham, ngay tien hanh cac kiem tra kiem soat
chat luong vuot qua gi6i han QCL, cac ket qua kiem tra kiem
soat chat luong, ASTM El 333-14 hoac cac gia tri tuong duong
co moi tuong quan ASTM D6007-14, (cac) gia tri QCL da thiet
lapva phuong phap kiem soat chat luong da duoc sCrdung.
Doi v6i cac cuoc thu" nghiem hang quy that bai (nghia la, bat
cu" mau vat nao vuot qua tieu chuan phat thai formaldehyde
hien hanh trong 40 CFR §770.10), thong bao phai duoc dUa
ra cho EPA trong vong 72 gicf. Thong tin trong thong bao
nay khong du tieu chuan de duoc xCr ly nhu thong tin kinh
doanh bao mat.
Khi co thay doi ve Dai Ly Dich Vu cua to chiJc TPC 6 nU6c
ngoai, thong bao phai duoc dUa ra trong vong nam ngay.
Mat sU cap phep hoac thong bao ve viec to chiJc TPC da
difng tham gia chuong trlnh EPA phai duoc dUa ra trong
vong 72 gicf.
0 CacThongBaoKhac. Moi to chiJcTPC phai cung cap cac thong
bao du6i day, neu co:
Thong bao ve cac cuoc thu" nghiem hang quy that bai,
nghia la bat cu" mau vat nao vuot qua tieu chuan phat thai
formaldehyde hien hanh trong 40 CFR §770.10, phai duoc
cung cap cho nha san xuat tam go bang van ban trong vong
72 gicf.
Thong bao ve viec mat sU cap phep hoac thong bao ve viec
to chilcTPC da difng tham gia chuong trlnh EPA phai duoc
dUa ra trong vong 72 gicf cho tat ca cac nha san xuat tam go
ma to chile TPC nay cung cap cac dich vu chiJng nhan Tieu
DeVITSCAcua EPA.
Thong bao ve bat ciJ thay doi naovenang lUccua nhan vien,
quy trlnh, hoac cac phong thf nghiem duoc sCr dung phai
duoc gCri den cac to chiJc AB da duoc EPA cong nhan cua to
chiJcTPC trong vong 30 ngay.
0 Ho So. Moi to chiJc TPC phai lUu gift, du6i dang dien tCr, cac ho
so sau trong ba nam ketifngay ho soduoctao lap, va cung cap
chung cho EPA trong thcfi gian 30 ngay ke tCr ngay EPAyeu cau:
Danh sach cac nha san xuat tam go va cac san pham tuong
ting va cac loai san pham, bao gom loai he thong nhUa duoc
sCrdung, ma to chilcTPC da chiJng nhan;
Ket qua cua cac cuoc thanh tra va thu" nghiem phat thai
formaldehyde duoc tien hanh cho va lien quan t6i tifng nha
san xuat tam go va loai san pham;
Danh sach cac phong thf nghiem duoc to chilcTPC sCrdung,
cung nhu tat ca cac phuong phap thu" nghiem duoc sCr
dung, bao gom cac dieu kien thu" nghiem va thcfi gian
quy dinh, va cac ket qua thu" nghiem hang quy;
Cac phuong phap va ket qua de thiet lap sU tuong duong va
cac moi tuong quan cua phuong phap thu" nghiem;
Ghi chep cac trUcfng hop mien chilng nhan thu" ba NAF hoac
ULEF hoac cac phe duyet giam b6t cac cuoc thu" nghiem
ULEF, bao gom ten cua nha san xuat tam go, co sd, cac san
pham da duoc phe duyet, loai he thong nhUa duoc sCrdung
va ngay phe duyet;
Ghi chep cac phe duyet giam b6t cac cuoc thCr nghiem doi
v6i cac nha san xuat tam go MDF hoac van go dam, bao
gom ten nha san xuat tam go, cac san pham da duoc phe
duyet va ngay phe duyet; va
Ban sao danh gia, tai danh gia gan day nhat va/hoac bao cao
vedanh gia tai co sd ve viec giam sat duoc cung cap bdi cac
to chile AB da duoc EPA cong nhan.
Hutfng Dan Ve SUTuan Thu Cua Doanh Nghiep Nho Danh Cho Cac Co Quan Cap Phep va To ChiJc ChiTng Nhan Thir Ba 15

-------
0 Bao Cao Thtfdng Nien. Moi to chile TPC phai cung cap mot bao
cao thudng nien qua mang CDX cua EPA vao hoac trUdc ngay
1 thang 3 moi nam doi vdi cac dich vuTPC duoc thifc hien trong
nam triiac cfo. Bao cao phai co tat ca cac yeu to sau day, neu co:
Doi vdi moi nha san xuat tam go san xuat cac san pham go
composite duoc to chiJcTPC chilng nhan, to chiJcTPC phai
cung cap cac thong tin dudi day:
i.	Cac san pham go composite ma to chile TPC da chilng
nhan trong nam trUdc do;
ii.	Cac loai he thong nhUa duoc sCr dung cho cac san pham
go composite duoc chilng nhan;
iii.	Ngay tien hanh cac cuoc thanh tra hang quy;
iv.	Doi vdi moi cuoc thCr nghiem hang quy, ngay, ket qua,
phuong phap thu" nghiem, va thong tin ve viec co sCr
dung mot phong thf nghiem hop dong hay khong;
v.	Doi vdi moi cuoc thu" nghiem hang quy that bai, loai san
pham, khoi luong the tich cua san pham bi anh hudng,
ket qua cua cuoc thu" nghiem de duoc tai chilng nhan,
va mot ban mo ta ve each xCr ly cuoi cung doi vdi cac san
pham bi anh hudng, bao gom each xCr ly lo san pham
khong dat chuan;
vi.	Doi vdi moi lo san pham khong dat chuan do cuoc thu"
nghiem kiem soat chat luong that bai, ngay thu" nghiem,
phuong phap, loai san pham, khoi luong the tfch cua san
pham bi anh hudng, so hieu lo san pham, ket qua cua cuoc
tai thuf nghiem, va mot ban mo ta ve each xCr ly cuoi cung
doi vdi cac san pham bi anh hudng, bao gom each xCr ly lo
san pham khong dat chuan; va
vii.	Bat cil hanh dong sCra doi nao duoc dUa ra sau cac cuoc
thCr nghiem va thanh tra hang quy.
To chile TPC phai cung cap danh sach cac phong thf nghiem
va cac phuong phap thu" nghiem duoc to chiJc TPC su" dung,
so luong va khoi luong the tfch (met khoi) cua buong nho va
I6n, ngay xac dinh tinh tuong duong va d& lieu tuong duong.
To chiJc TPC phai mo ta bat cil sU khong tuan thu nao duoc
xac dinh bdi (cac) to chiJc AB da duoc EPA cong nhan cua
mlnh va each xCr ly chung.
To chiJc TPC phai cung cap cac ket qua, duoc so sanh v6i tri
so trung blnh cua cuoc thu" nghiem nang life, cho tat ca cac
cuoc thuf nghiem nang life ve phat thai formaldehyde ngoai
ket qua cua cuoc thu" nghiem nang life cua CARB hoac, neu
co, ket qua cua mot chuong trlnh thu" nghiem nang life da
duoc EPA cong nhan.
0 Danh Gia va Thanh Tra. Khi co yeu cau, moi EPA TPC phai cho
phep cac dai dien EPA:
Di cung nhan vien cua to chiJcTPC trong qua trinh danh gia,
tai danh gia hoac danh gia tai co sd ve viec giam sat cua to
chiJcTPC bdi (cac) to chile AB cua mlnh; va
Thanh tra cac co sd cua to chile TPC, vao nh&ng thefi diem
hop ly, trong pham vi hop ly, va theo each hop ly, ve viec
trlnh cacgia'y chiJng nhan thfch hop va mot thong bao bang
van ban gCri den to chiJcTPC.
Si/Dong Thuan cho CacTo ChufcTPC da di/qfc
CARB Chap Thuan
Trong Thdi Kv Chuven Doi
Sau khi lam don gCri EPA va nhan duoc sU cong nhan cua
EPA, cac to chiJcTPC hien tai duoc Uy Ban Tai Nguyen Khong Khi
California phe duyet va cac to chiJc TPC duoc CARB phe duyet
trong thcfi ky chuyen doi (batdau tifngay 12 thang 12 nam 2016
va ket thuc vao ngay 22 thang 3 nam 2019) co the chilng nhan
cac san pham go composite theo Tieu De VITSCA cho den ngay
22 thang 3 nam 2019, khi ho:
Van duoc CARB phe duyet;
Nop don cho EPA qua mang CDX cua EPA tai https://cdx.
epa.gov va duoc EPA cong nhan;
Tuan thu tat ca cac dieu kien quy dinh tai 40 CFR §770.7
ngoai trifcac dieu kien tai 40 CFR §770.7(c)(1)(i)-(ii) va (c)(2)
(iii) va (iv);
Cung cap cho cac nha san xuat tam go so hieu to chile TPC
do CARB cap;
Cung cap bao cao thudng nien nhu da doi hoi tai 40 CFR
Muc 770.7(c)(4)(viii), va duoc de cap trUdc day trong hudng
dan nay, cho CARB va EPA trong thdi ky chuyen doi;
Cung cap cac thong bao nhu da doi hoi tai phan (c)(4)(v)
cho EPA; va
Duoc EAP cong nhan la mot to chiJc TPC Tieu De VI TSCA
cua EPA
Hudng Dan Ve SUTuan Thu Cua Doanh Nghiep Nho Danh Cho Cac Co Quan Cap Phep va To ChiJc ChiJng Nhan Thu1 Ba 16
Ll/U Y: Cac yeu cau thong bao va bao cao thtfdng nien phai duac
nop cho EPA qua mang CDX cua EPA.
Ll/U Y: Tat ca cac TPC da dMc CARB phe duyet phai lam dan gCfi
EPA va nhan dMc sU cong nhan cua EPA trtfdc khi bat dau chufng
nhan cac san pham go composite theo Tieu De VI TSCA, ca trong va
sau giai doan chuyen doi.

-------
Sau Thdi Kv Chuven Doi
Sau ngay 22 thang 3 nam 2019, cac to chile TPC da duoc
CARB phe duyet va duoc EPA cong nhan la to chile TPC Tieu De
VI TSCA cua EPA co the tiep tuc chilng nhan cac san pham go
composite theo Tieu De VI TSCA sau thcfi ky chuyen doi, neu to
chile TPC:
Van duoc CARB phe duyet;
Tuan thu cac dieu kien tai 40 CFR §770.7 (bao gom cac dieu
kien cap phep tai 40 CFR §§ 770.7(c)(1)(i)-(ii)); va
Nop cho EPA thong qua EPA CDX cac thong tin du6i day:
i.	Cac ho so tCr CARB chilng nhan da hoi du dieu kien ve sU
dong thuan; va
ii.	Ban sao cua don xin nop cho CARB de duoc cong nhan la
mot to chile TPC theo ATCM cua CARB.
Duoc EPA cong nhan la mot to chile TPC Tieu De VI TSCA
cua EPA.
Dinh Chi, Huy Bo hoac SCfa Doi Si/Cong Nhan
cua EPA
Cac To Chufc Chufng Nhan Thuf Ba (TPCs)
EPA co the dinh chi, huy bo hoac sCra doi sU cong nhan cua
mot to chile TPC, neu to chile TPC:
Khong tuan thu bat cil dieu kien nao cua Tieu De VI TSCA
hoac phan 770 cua 40 CFR;
DUa ra batciltrinh baysai hoac gay hieu lam naotrongdon
xin, ho so, hoac bao cao cua mlnh; hoac
Co cac thay doi quan trong doi v6i nang life nhan vien, quy
trinh, hoac cac phong thf nghiem, khien cho to chiJc TPC
hoac phong thf nghiem TPC khong the tuan thu bat cildieu
kien hien hanh nao cua phan 770 cua 40 CFR.
AB
EPA co the dinh chi, huy bo hoac sCra doi sU cong nhan cua
to chiJc AB neu to chile AB:
Khong con ky ket vao ban MLA cua IAF, hoac MRA cua ILAC,
khong con la thanh vien cua mot trong nh&ng hoi doan cap
phep trong vung da duoc IAF/ILAC cong nhan, hoac mot to
chiJc tuong duong da duoc EPA xac dinh;
Khong tuan thu bat cil dieu kien nao cua Tieu De VI TSCA
hoac phan 770 cua 40 CFR;
DUa ra batciltrinh baysai hoac gay hieu lam naotrongdon
xin, ho so, hoac bao cao cua mlnh; hoac
Co cac thay doi quan trong doi v6i nang life nhan vien hoac
quy trinh khien cho to chile AB, to chile TPC va/hoac phong
thf nghiem TPC khong the tuan thu bat cil dieu kien hien
hanh nao cua phan 770 cua 40 CFR.
Qua Trinh Dinh Chi, Thu Hoi hoac Sfta Doi Sif
Cong Nhan
TrU6c khi tien hanh dinh chi, thu hoi hoac sCra doi sUcong
nhan, EPA se thong bao cho to chile AB tham gia hoac to chile
TPC tham gia mot van ban bao gom cac thong tin du6i day:
Co sd thUc te va phap ly ve viec dinh chi, thu hoi hoac sCra
doi duoc de xuat;
Ngay bat dau theo du kien va khoang thcfi gian dinh chi, thu
hoi hoac sCra doi;
Cac hanh dong, neu co, ma to chile AB hoac TPC bi anh
hudng co the tien hanh de tranh bi dinh chi, thu hoi hoac
sCra doi, hoac de duoc cong nhan trong tuong lai;
Co hoi va phuong phap yeu cau dieu tran v6i EPA trU6c khi
co dinh chi, thu hoi hoac sCra doi cuoi cung; va
Neu to chile AB hoac to chiJcTPC bi anh hudng yeu cau mot
buoi dieu tran bang van ban len EPA trong vong 30 ngay
nhan duoc thong bao, EPA se:
i.	Cho to chiJc AB hoac to chiJc TPC mot co hoi dUa ra cac
trinh bay bang van ban de tra Icfi cac khang dinh cua to
chiJc AB hoac EPA veco sdthUc te va phap lydoi v6i hanh
dong duoc de xuat; va
ii.	Chi dinh mot nhan vien EPA cong minh lam Chu Toa de
tien hanh buoi dieu tran. Chu Toa se:
Tien hanh mot buoi dieu tran cong minh, cong bang,
co trat tu trong vong 90 ngay ke tCr ngay yeu cau;
Xem xet tat ca cac bang chilng, giai thich, blnh luan
va ly le lien quan da gufi; va
HL/dng Dan Ve SUTuan Thu Cua Doanh Nghiep Nho Danh Cho Cac Co Quan Cap Phep va To ChiJc ChiTng Nhan Thu1 Ba ~\ ~J
LlTU Y: EPA co quyen tCf choi cong nhan cac to chufc TPC da duac
CARB phe duyet, la nhCfng to chufc mong muon duoc cong nhan
qua sU dong thuan trong chtfong trlnh cua EPA neu EPA co thong
tin cho thay to chufc TPC khong du tieu chuan.

-------
Thong bao cho to chile AB hoac to chile TPC bi anh
hudng bang van ban trong vong 90 ngay ke tCr ngay
cham duTt buoi dieu tran ve quyet dinh va phap lenh
cua minh. Phap lenh cfo la viec lam cuoi cung cua
EPA va co the can duoc xem xet bdi toa an. Phap
lenh phai co co sd, ngay bat cfau va khoang thdi gian
dinh chi, thu hoi hoac sCra doi.
Neu EPA xac dinh rang cac van de silc khoe, loi ich hoac
phuc loi cong cong clam bao cho hanh cfong tile thdi cfe thu hoi
sir cong nhan cua mot to chile AB hoac to chile TPC trUdc khi
co co hoi cfieu tran, EPA se thong bao cho to chile AB hoac to
chile TPC bi anh hudng ve quyen yeu cau cfieu tran doi vdi
viec thu hoi tile thdi trong vong 15 ngay ke tCr ngay dien ra viec
thu hoi va cac quy trinh tien hanh mot buoi cfieu tran nhu vay.
Bat cil thong bao, quyet cfinh hoac lenh nao do EPA ban
hanh theo muc nay, bat cil ban ghi chep hoac ho so nguyen van
nao khac cho Idi khai bang mieng, va bat cu" tai lieu nao do mot
ca nhan hoac cong ty co chilng nhan nop trong buoi dieu tran
theo muc nay se duoc cong khai, ngoai trif nh&ng gi duoc quy
dinh bdi TSCA §14. Bat cu" buoi dieu tran nao co Idi khai bang
mieng se duoc trinh bay cong khai, trif khi Chu Toa co the quyet
dinh khong cong khai d mot mile do can thiet de mot so thong
tin co the duoc xu" ly bao mat theo TSCA §14.
EPA se duy tri mot danh sach cong khai tren web ve cac to
chile AB co cong nhan cua ho da bi dinh chi, thu hoi hoac sCra
doi hoac phuc hoi, va danh sach cong khai cac to chile TPC co
cong nhan cua ho da bi dinh chi, thu hoi, sCra doi, hoac phuc hoi.
Trif khi duoc neu cu the khac, mot to chiJc AB hoac to chiJc
TPC co cong nhan cua ho da bi thu hoi phai nop don xin cong
nhan lai de duoc cong nhan lai. Ngoai ra, trif khi duoc neu cu
the khac, mot to chile AB co cong nhan cua ho bi thu hoi hoac
motto chilcTPC co cong nhan cua ho bi thu hoi, phai thong bao
ngay lap tile cho tat ca cac to chiJc TPC hoac cac nha san xuat
tam go ma to chiJc nay cung cap cac dich vu cap phep hoac
chiJng nhan Tieu De VI TSCA ve viec thu hoi nay.
Anh Hifdng Cua Viec Mat Chufng Nhan
hoac Cap Phep
To Chufc AB
Neu mot to chile AB bi loai bo hoac rut khoi chuong trlnh
cua EPA:
Doi v6i cac ly do khong phai la gian Ian hoac cung cap cac
trlnh bay sai hoac gay hieu lam, va khong phai la ly do loi
keo mot to chiJc TPC cu the vi pham Tieu De VI TSCA, cac
to chile TPC duoc to chiJc AB do cap phep co the tiep tuc
chiJng nhan cac san pham theo Tieu De VI TSCA trong
180 ngay. Sau 180 ngay, to chilcTPC khong thechilng nhan
cac san pham theo Tieu De VI TSCA cho t6i khi ho duoc cap
phep bdi mot to chiJc AB khac da duoc EPA cong nhan va
duoc EPA tai cong nhan; va
Do gian Ian hoac cung cap cac thong tin sai hoac gay hieu
lam lien quan den mot to chile TPC cu the, hoac vi mot ly
do khac loi keo mot to chile TPC cu the vi pham Tieu De VI
TSCA, to chilcTPC khong the cung cap batciJdich vu chiJng
nhan Tieu De VI TSCA nao cho t6i khi to chiJc duoc cap phep
lai bdi mot to chiJc AB khac da duoc EPA cong nhan va duoc
EPA tai cong nhan.
To Chufc TPC
Neu mot to chiJcTPC mat sUcap phep cua minh, hoac neu
motto chilcTPC bi loai bo hoac rut khoi chuong trinh cua EPA:
Doi v6i cac ly do khong phai gian Ian hoac cung cap thong
tin sai hoac gay hieu lam, va khong phai ly do loi keo mot
nha san xuat tam go cu the vi pham Tieu De VI TSCA, cac nha
san xuat tam go da sCrdung to chiJcTPC de chiJng nhan cac
san pham cua minh phai tim mot to chilcTPC khac da duoc
EPA cong nhan de chilng nhan cac san pham cua ho trong
vong 90 ngay. Neu nha san xuat tam go khong the co duoc
dich vu cua mot to chiJc TPC theo Tieu De VI TSCA cua EPA
khac trong vong 90 ngay, nha san xuat tam go co the yeu
cau EPA gia han them 90 ngay. Trong thcfi gian mot nha san
xuat tam go tim mot to chile TPC m6i, to chiJc phai tiep tuc
tuan thu tat ca cac dieu kien bat buoc khac cua Tieu De VI
TSCA, bao gom viec thu" nghiem kiem soat chat luong; va
Do gian Ian hoac cung cap thong tin sai hoac gay hieu lam
lien quan den mot nha san xuat tam go cu the, hoac vi bat
cu" ly do nao khac loi keo mot nha san xuat tam go cu the
vi pham Tieu De VI TSCA, nha san xuat tam go khong the
ban, cung cap, chao mcfi, hoac san xuat cac san pham go
composite de ban tai Hoa Ky cho t6i khi cac san pham go
composite da duoc tai chilng nhan bdi mot to chile TPC
khac da duoc EPA cong nhan.
HUdng Dan Ve SUTuan Thu Cua Doanh Nghiep Nho Danh Cho Cac Co Quan Cap Phep va To Chut ChiJng Nhan Thu1 Ba 18

-------
Qua Trinh TO Choi Su" Cong Nhan Tieu De VI
TSCA cua EPA
Khi EPA tCr choi mot yeu cau sir cong nhan cua mot to chile
AB hoac to chile TPC, EPA se thong bao cho to chile AB hoac to
chile TPC mot van ban bao gom cac thong tin du6i cfay:
Co sd thifc te va phap ly cho viec tCrchoi; va
Cac hanh dong, neu co, ma to chile AB hoac to chile TPC bi
anh hudng co the tien hanh de nhan duoc sir cong nhan
trong tirong lai.
Chufng Minh CBI
Cac to chile TPC va AB se co the nop cac yeu cau CBI nhan
danh ho hoac khach hang cua ho de biet cac thong tin khac da
duoc bao cao len EPA. EPA yeu cau rang cac yeu cau CBI de biet
thong tin noi chung la co sin cong khai (tlnh trang tham gia cua
to chile TPC hoac to chiJc AB trong Chuong Trinh Chilng Nhan
bdi To ChiJc ThiJ Ba Tieu De VI TSCA cua EPA, va cac giay chilng
nhan co ban va thong tin lien he cho cac to chiJc do) can duoc
chiJng mlnh khi nop qua mang CDX cua EPA. Loai thong tin nay
duoc du kien la co sin cong khai (vi du, tren trang web hoac tai
lieu tiep thi cua mot to chile), nhUng trong trUcfng hop co cac
ngoai le EPA cho phep co hoi yeu cau thong tin nay du6i dang
CBI. EPA biet rang cac to chile AB vaTPC co the sir dung thudien
tir va so dien thoai cong viec, va viet cac ban mo ta ve cac giay
chiJng nhan cua ho mot each rong rai loai bo thong tin ma to
chiJc do coi la bao mat.
Theo Dao Luat An Toan Hoa Hoc Frank R. Lautenberg cho
The Ky 21 (Cong Luat 114-182) duoc ky thanh luat vao ngay
22 thang 6 nam 2016, TSCA §14(c) hien gicf doi hoi phai co mot
tuyen bo va chiJng nhan ho tro doi v6i cac yeu cau bao mat duoc
khang dinh sau ngay 22 thang 6 nam 2016. EPA se doi hoi phai co
mot tuyen bo va chiJng nhan nhat quan v6i tuyen bo Muc 14(c)
(1)(B) (va v6i dieu kien phai co chiJng nhan lien quan trong Muc
14(c)(5) ve trang thai da duoc sifa doi) de dap iJng cac dieu kien
phap ly mdi.TSCA §14(g)(1) cung doi hoi EPA phai dUa ra quyet
dinh cho it nhat 25 da so cac loai yeu cau CBI, ma se bao gom cac
yeu cau do cac to chile TPC va AB nop.
Hutfng Dan Ve Si/Tuan Thu Cua Doanh Nghiep Nho Danh Cho Cac Co Quan Cap Phep va To ChiJc Chilng Nhan Thu1 Ba 19

-------
SifTuan Thu Cua Toi Difdc Quyet Djnh Nhif
The Nao, va Dieu G1 Xay Ra Neu EPA Phat
Hien Vi Pham Xay Ra?
De tang cifcfng toi da viec tuan thu, EPA tien hanh mot
chirong trlnh can bang ve ho tro viec tuan thu, ban thudng
viec tuan thu, va thUc thi luat theo phong each truyen thong.
EPA biet rang cac doanh nghiep nho phai tuan thu cac ctao luat
hoac quy cfinh m6i philc tap muon lam ctieu clung clan, nhUng
co the thieu kien thile, nguon life, hoac cac ky nang can thiet.
Thong tin ho tro viec tuan thu va tu van chuyen mon giup cac
doanh nghiep nho hieu va dap ting cac nghia vu moi trUcfng
cua ho. Cac loi ich ban thudng cho viec tuan thu, chang han nhu
Chinh Sach Doanh Nghiep Nho cua EPA, ap dung cho cac doanh
nghiep co 100 nhan vien trd xuong va khuyen khfch moi ngUcfi
tu nguyen kham pha, tiet lo va khac phuc cac vi pham trU6c
khi chung bi chinh phu phat hien (thong tin them ve Chinh
Sach Doanh Nghiep Nho cua EPA co tai https://www.epa.
gov/enforcement/small-businesses-and-enforcement).
Chuong trlnh thUc thi cua EPA nham bao ve cong dong bang
each hu6ng muc tieu den cac ca nhan hoac to chiJc khong tuan
thu hoac khong hop tac giai quyet cac nghia vu phap ly cua ho.
EPAsCrdung nhieu phuong phapdexacdinh lieu cac doanh
nghiep co dang tuan thu hay khong, baogom caccuocthanh tra
co sd, xem xet ho so va bao cao, phoi hop v6i Co Quan Bao Ve
Bien Gi6i va Hai Quan Hoa Ky ve viec nhap khau, va viec giai
quyet cac lefi phan nan va mat bao cua ngUcfi dan. TheoTSCA,
EPA co the de trlnh hanh dong thUc thi doi v6i nh&ng ngUcfi vi
pham, dUa ra cac mile phat len t6i $37,500 cho moi vi pham,
moi ngay. MiJc phat duoc de xuat trong mot trUcfng hop cu the
se phu thuoc vao nhieu yeu to, bao gom so luong, thefi gian, va
miJc do nghiem trong cua cac vi pham, loi ich kinh te ma ngUcfi
vi pham co duoc, va kha nang thanh toan. EPAco cac chinh sach
de dam bao cac mile phat duoc tinh toan mot each cong bang.
Cac chinh sach nay luon co sin cho cong chung tham khao.
Them vao do, bat cu" cong ty nao bi xet xCr da vi pham co quyen
phu nhan cac nhan dinh va miJc phat de xuat cua EPA trU6c mot
tham phan hoac ban boi tham cong minh.
EPA khuyen khfch cac doanh nghiep nho lam viec v6i Co
Quan de kham pha, tiet lo, va khac phuc cac vi pham. Co Quan
soan thao cac chinh sach tu tiet lo cho cong dong nho, doanh
nghiep nho, de sCra doi cac miJc phat doi v6i cac to chiJc I6n va
nho co sUhop tac v6i EPA nham giai quyet cac van de ve sUtuan
thu.De biet them thong tin ve ho tro sUtuan thu va cac chuong
trlnh khac cua EPA cho cac doanh nghiep nho, vui long lien he
Thanh Tra Doanh Nghiep Nho cua EPA theo so (202) 566-2075.
Hutfng Dan Ve SUTuan Thu Cua Doanh Nghiep Nho Danh Cho Cac Co Quan Cap Phep va To ChiJc ChiTng Nhan Thu1 Ba 20

-------
De Biet Them Thong Tin
Xem them thong tin tai http://www.epa.gov/formaldehyde.
Co the tlm thay cac quy dinh trong Cong Bao Lien Bang
(Tap 81, So 81, trang 89674) tai https://www.regulations.gov/
document?D=EPA-HQ-OPPT-2016-0461-0001.
Quy vi cung co the tlm ban sao quy dinh chinh thilc va
cac sCra doi sau do tai https://www.epa.gov/formaldehyde/
formaldehyde-emission-standards-composite-wood-products.
Xem muc co tieu de "De Biet Them Thong Tin" cua hu6ng dan
tuan thu nay de biet them cac nguon thong tin.
Tdi Co The Den Dau Neu Toi Co Cac Cau Hoi
hoac Can Them TrO Giup?
Doi v6i cac cau hoi cu the ve sUtuan thu, don xin, va duy tri
sUcong nhancua tochiJcTPCva AB, vui long lien hevdidoi ngu
Chuong Trlnh Chilng Nhan Thu" Ba Tieu De VITSCA cua EPA khi
co cau hoi theo dia chi thu dien tu" NPCD-HCHO@epa.gov.
Doi v6i cac cau hoi chung ve Chuong Trinh Tieu De VI
TSCA cua EPA, vui long lien he DUcfng Day Nong TSCA cua EPA
khi co cac cau hoi theo so dien thoai (202) 554-1404, theo so
fax (585) 232-3111, hoac bang thudien tCrtsca-hotline@epa.gov.
Hutfng Dan Ve SL/TuanThu Cua Doanh Nghiep Nho Danh Cho Cac CaQuan Cap Phep vaTo Chut ChiTng Nhan Thu1 Ba 21

-------
Phu Luc
• •
Danh Sach Tuf Viet Tat
AB
Co Quan Cap Phep
CARB
Uy Ban Tai Nguyen Khong Khi California
FR
Cong Bao Lien Bang
IAF MLA
Dien Dan Cap Phep QuocTe

Thoa Thuan Da Phuong
ILAC MR A
Cap Phep Phong Thi Nghiem Quoc Te

Cong Nhan Chung Ve Hop Tac

ThoaThuan
MDF
Van Ep Xo Mat Do Trung Blnh
NAF
Khong Bo Sung Them Formaldehyde
QCL
Gi6i Han Kiem Soat Chat Luong
TPC
To ChiJc ChiJng Nhan Thil Ba
TSCA
Dao Luat Kiem Soat Chat Doc
ULEF
Formaldehyde Phat Thai SieuThap
Bang Chu Giai Thuat NguT Mdi Trifdng
Dai Ly Djch Vu mot to chile duoc to chile TPC hoac AB chi dinh
de nhan van ban phap ly thay mat cho ho.
Danh gia nghia la mot qua trinh bao gom xem xet tai co sd do
mot to chile AB tien hanh cfe danh gia nang life cua tat ca cac
hoat dong van hanh cua co quan cfanh gia sU tuan thu va to
chile TPC, dUa vao (cac) tieu chuan cu the va/hoac cac tai lieu
quy chuan khac doi v6i mot pham vi cap phep nhat dinh, nhu
duoc dinh nghia trong ISO/IEC 17011:2004(E) (kem theo bang
tham chieu, xem 40 CFR §770.99).
CoQuan Cap Phep PhongThf NghiemTieuDeVI TSCA cua EPA
hoac To ChuTc AB Phong Thf Nghiem Tieu De VITSCA cua EPA
nghia la mot to chile AB co thoa thuan cong nhan v6i EPA theo
Chuong Trinh Chilng Nhan Thil Ba Tieu De VI TSCA cua EPA, cap
phep cho phong thi nghiem kiem tra hoac phong thi nghiem kiem
tra hop dong cua mot to chile TPC theo ISO/IEC 17025:2005(E)
(kem theo bang tham chieu, xem 40 CFR §770.99) v6i mot pham
vi cap phep bao gom phan 770 cua 40 CFR va cac phuong phap
kiem tra formaldehyde duoc sCr dung de tuan thu phan 770 cua
40 CFR, va khang dinh sU tuan thu cua phong thi nghiem kiem
tra v6i ISO/IEC 17020:2012(E) (kem theo bang tham chieu, xem §
770.99) de thUc hien cac dich vu kiem tra phong thi nghiem.
Co Quan Cap Phep San Pham Tieu De VI TSCA cua EPA hoac
To Chtfc AB San Pham Tieu De VI TSCA cua EPA nghia la mot
to chile AB co thoa thuan cong nhan v6i EPA, cap phep cho mot
to chile TPC theo ISO/IEC 17065:2012(E) (kem theo bang tham
chieu, xem 40 CFR §770.99) v6i mot pham vi cap phep bao gom
phan 770 cua 40 CFR, va danh gia sU tuan thu cua to chile TPC
v6i ISO/IEC 17020:2012(E) (kem theo bang tham chieu, xem
40 CFR §770.99) de thUc hien chilng nhan san pham.
To Chtfc Chifng NhanThiirBa Tieu De VI TSCA cua EPA hoac To
Chtfc TPC Tieu De VI TSCA cua EPA nghia la mot co quan danh
gia sU tuan thu, cung cap ca cac dich vu chiJng nhan san pham
va cac dich vu kiem tra phong thi nghiem (hoac true tiep hoac
thong qua cac dich vu hop dong), duoc cap phep bdi mot to chiJc
AB San Pham Tieu De VI TSCA cua EPA va mot to chiJc AB Phong
Thi Nghiem Tieu De VI TSCA cua EPA (trif khi cac dich vu kiem tra
phong thi nghiem co hop dong v6i mot phong thi nghiem duoc
cap phep bdi mot to chile AB Phong Thi Nghiem Tieu DeVI TSCA
cua EPA), va duoc EPA cong nhan theo 40 CFR §770.7(c).
Van ep go ctfng co nghia la tam go ciJng hoac trang trf nham su"
dung lam noi that va bao gom (nhuda duoc xacdinh theo ANSI/
HPVA HP-1-2016 (duoc dUa vao de tham khao, xem 40 CFR
§770.99)) lap rap cac tang hoac I6p veneer, duoc noi v6i nhau
bang nhUa dan v6i loi go, loi van ep dam, loi MDF, loi phien go
ep, loi veneer, va bat ky loi dac biet nao khac hoac vat lieu van
dac biet. Van ep go ciJng khong bao gom van ep dac biet dung
cho quan sU, van ep cong, hay bat ky loai van ep nao duoc quy
dinh trong PS-1-09, Tieu Chuan San Pham Tu Nguyen—Van Ep
Ket Cau (duoc dUa vao tham khao, xem 40 CFR §770.99), hoac
PS-2-10,Tieu Chuan San PhamTU Nguyen—Tieu Chuan doi v6i
Tam Go Ket Cau Bang Go (duoc dUa vao tham khao, xem 40 CFR
§770.99). Ngoai ra, van ep go ciJng bao gom cac san pham can
mong ngoai trif trUcfng hop da neu tai 40 CFR §770.4.
Co Quan Cap Phep Phong Thf Nghiem hoac To Chtfc AB
Phong Thf Nghiem nghia la mot to chiJc AB cap phep cho cac
phong thi nghiem kiem tra cua coquan danh gia sUtuan thu.
Vanepxomat do trung blnh hoac MDF co nghia la mot tam go
bao gom cac soi xenluloza duoc tao thanh bang each tao hlnh
kho va ep tam soi tham nhUa (nhuduoc dinh nghia trong ANSI
A208.2-2016 (duoc dUa vao tham khao, xem 40 CFR §770.99).
Nhtfa khong bo sung formaldehyde hoac nhtfa NAF nghia la
nhUa duoc cau thanh ma khong bo sung formaldehyde nhu la
mot phan cua cau true lien ket nhUa trong mot san pham go
composite dap ting cac tieu chuan phat thai trong § 770.17(c).
Hutfng Dan Ve SUTuan Thu Cua Doanh Nghiep Nho Danh Cho Cac Co Quan Cap Phep va To ChiJc Chilng Nhan Thu1 Ba 22

-------
Lo san pham khong tuan thu nghia la bat cil lo hang go
composite nao ma tri so cua cuoc thu" nghiem hang quy hoac ket
qua cua cuoc thu" nghiem ve kiem soat chat luong cua chung cho
thay lo hang cfo vuot qua tieu chuan ap dung cfoi v6i san pham
go composite trong 40 CFR §770.10(b). Ket qua cua mot cuoc
thuf nghiem ve kiem soat chat luong vuot qua gi6i han QCL duoc
dung de chilng minh lo hang do vuot qua tieu chuan hien hanh.
So luong san xuat trong tuong lai cua cac loai san pham da duoc
chilng minh bang ket qua that bai cua cuoc thu" nghiem hang quy
se khong duoc chilng nhan va phai duoc xCr ly nhu mot lo hang
khong tuan thu cho t6i khi cac loai san pham nay duoc chilng
nhan trd lai qua mot cuoc thu" nghiem hang quy thanh cong. Dieu
khoan ve cac lo khong tuan thu trong 40 CFR § 770.22 chi de cap
den cac san pham go composite du6i dang panen, co nghia la chi
cac panen bi anh hudng phai tuan thu cac yeu cau cua muc do.
Cac dieu khoan ve cac lo khong tuan thu khong ap dung ra ngoai
khi cac panen khong tuan thu da duoc dUa vao cac bo phan cau
thanh cua thanh pham.
Van ep dam co nghia la mot tam go bao gom vat lieu xenluloza
du6i dang cac hat rcfi (phan biet v6i cac soi, bong, hoac thanh)
duoc ep cung v6i nhUa (nhu duoc dinh nghia trong ANSI
A208.1-2016 (duoc dUa vao tham khao, xem 40 CFR §770.99).
Van ep dam khong bao gom bat ky san pham nao da quy dinh
trong PS-2-10, Tieu Chuan Hieu Nang doi v6i Tam Go SCr Dung
Ket Cau Go (duoc dUa vao tham khao, xem 40 CFR §770.99).
Cof Quan Cap Phep San Pham hoac To Chtfc AB San Pham
nghia la mot to chile AB cap phep cho cac co quan danh gia sU
tuan thu, la to chiJc thUc hien chilng nhan san pham.
Gidi han kiem soat chat lifqrng hoac QCL nghia la gia tri tiT
phuong phap kiem tra kiem soat chat luong la tuong duong
tuong quan v6i tieu chuan phat thai hien hanh dUa tren phuong
phap ASTM El333-14 (duoc dUa vao tham khao, xem §770.99),
hoac the hien sU tuong duong theo §770.20(d), phuong phap
ASTM D6007-14 (duoc dUa vao tham khao, xem §770.99).
Tai cfanh gia nghia la mot danh gia, nhu duoc mo ta trong
Muc 7.5 den 7.11 cua ISO/IEC 17011:2004(E) (kem theo bang
tham chieu, xem 40 CFR §770.99), ngoai trif viec kinh nghiem co
duoc trong cac danh gia trU6c do se duoc xem xet.
Chat chong muoi la mot hoac nhieu chat hoa hoc co the ap
dung cho nhUa hoac cac san pham go composite trong hoac sau
khi san xuat va phan ting v6i formaldehyde thifa hoac can dude
lam giam so luong formaldehyde ma co the phat thai tifcac san
pham go composite.
Giori han kiem soat chat lifqrng van chuyen la mot gi6i han
kiem soat chat luong duoc lap ra lien quan den to chile TPC Tieu
De VI TSCA cua EPA dUa tren cac tam go trU6c khi van chuyen
thay vi ngay lap tile sau khi san xuat.
To chtfc chifng nhan thtf ba hoac TPC la co quan danh gia sU
tuan thu, cung cap ca dich vu chiJng nhan san pham va dich vu
kiem tra phong thf nghiem (hoac true tiep hoac thong qua cac
dich vu hop dong).
Phong thf nghiem TPC la mot phong thf nghiem hoac phong
thf nghiem hop dong cua to chile TPC Tieu De VI TSCA cua EPA,
duoc cap phep bdi mot tochilc AB Phong Thf Nghiem Tieu De VI
TSCA cua EPA theo ISO/IEC 17025:2005(E) (kem theo bang tham
chieu, xem 40 CFR §770.99), va cac hoat dong thanh tra tuan
thu ISO/IEC 17020:2012 (kem theo bang tham chieu, xem 40 CFR
§770.99).
Danh Gia Tai Cor SorVe Viec Giam Sat la mot loat cac hoat dong
ngay tai co sd, thieu toan dien hon so v6i viec danh gia, de giam
sat viec hoan thien khong ngifng bdi cac co quan danh gia sU
tuan thu duoc cap phep de cap phep, nhu duoc mo ta trong
Muc 7.5 den 7.11 thuoc ISO/IEC 17011:2004(E) (kem theo bang
tham chieu, xem 40 CFR §770.99).
Nhifa formaldehyde phat thai sieu thap hoac nhifa ULEF la
mot loai nhUa trong mot san pham go composite dap ting duoc
cac tieu chuan phat thai trong 40 CFR §770.18(c).
Hutfng Dan Ve SUTuan Thu Cua Doanh Nghiep Nho Danh Cho Cac Co Quan Cap Phep va To ChiJc Chilng Nhan Thu1 Ba 23
Ll/U Y: Dieu khoan ve cac lo khong tuan thu trong 40 CFR §
770.22 chi de cap den cac san pham go composit du6i dang tam
go, co nghia la chi cac tam go bi anh hudng phai tuan thu cac
yeu cau cua muc do. Cac dieu khoan ve cac lo khong tuan thu
khong ap dung sau khi cac tam go khong tuan thu da duoc dUa
vao cac bo phan cau thanh cua thanh pham.

-------