PAMAMAHALA SA IYONG
MAPANGANIB NA BASURA:
Isang Gabay para sa Mali li it na Negosyo
TOXIC
marine PQUEMjl
Oul. van
Nr 3W0-
Pb(NOi)i
"I jfeJ^ United States
Environmental Protection
kl M li Agency
Oktubre 2019
EPA 530-K-19-001

-------

-------
TALAAN NG NILALAMAN
INTRODUKSYON	1
PAGPAPASYA KUNG NAAANGKOP BA SA IYO ANG MGA REGULASYON SA MAPANGANIB NA BASURA	2
Pagbibigay-kahulugan sa Mapanganib na Basura	2
Paghahanap sa lyong Kategorya bilang Generator.	3
ANONG MAPANGANIB NA BASURA ANG IBIBILANG MO PARA MATUKOY ANG IYONG KATEGORYA BILANG GENERATOR?	5
IBlLANG ana	5
HUWAG BILANGIN ang	5
MGA UNIBERSAL NA BASURA AT NAGAMIT NANG LANGIS	.6
Mga Unibersal na Basura	6
Nagamit Nang Langis	6
Pag-imbak.	7
MgaTumagas o Natapong Langis	7
BUOD NG MGA KINAKAILANGAN PARA SA MGA GENERATOR NG NAPAKAKAUNTING DAMI	.8
BUOD NG MGA KINAKAILANGAN PARA SA MGA GENERATOR NG KAUNTING DAMI	10
Pagkuha ng Numero ng Pagkakakilanlan sa EPA.	10
Pamamahala sa lyong Mapanganib na Basura sa Site	13
Pag-iipon ng lyong Basura	13
Pamamahala sa lyong Basura para Matugunan ang mga Paghihigpit sa Pagtatapon sa Lupa	13
Pag-iwas sa mga Aksidente.	13
Pagresponde sa mga Emergency.	15
Pagpapadala ng Basura Off Site	17
Pagpili ng Pasilidad sa Treatment, Pag-iimbakat Pagtatapon	17
Paghahanda para sa Pagpapadala ng Basura	17
Paghahanda ng mga Manipesto ng Mapanganib na Basura	18
Mga Kinakailangan ng Pag-uulat sa Paghihigpit sa Pagtatapon sa Lupa	18
Abiso sa Pag-export	18
Pagsasara	18
BUOD NG MGA KINAKAILANGAN PARA SA MGA GENERATOR NG MARAMING DAMI o MGA LARGE QUANTITY GENERATOR	20
SAAN HIHINGI NG HIGIT NATULONG	21
EPA at Iba Pang Center ng Pederal na Pinagkukunan	22
Mga Panrehiyong Opisina ng EPA	23
MGA PAGDADAGLAT AT KAHULUGAN	25

-------
iv

-------

INTRODUKSYON
Nakakagawa ba ng mapanganib na basura ang iyong negosyo? Marami
sa maliliit na negosyo ang mayroon nito. Kung kailangan mo ng tulong
para maunawaan kung aling mga pederal na regulasyon sa pamamahala
sa mapanganib na basura ang naaangkop sa iyong negosyo, para sa iyo
ang handbook na ito. Ihihanda ito Environmental Protection Agency (EPA)
ng U.S. upang matulungan ang mga may-ari at operator ng maliliit na
negosyo na maunawaan kung paano pinakamainam na makasunod sa
mga pederal na regulasyon sa pamamahala sa mapanganib na basura.
Nagbibigay ang handbook na ito ng pangkalahatang-ideya tungkol
sa mga regulasyon upang mabigyan ka ng pangunahing kaunavvaan
sa iyong mga responsibilidad kapag gumagavva at namamahala ng
mapanganib na basura. Hindi ito dapat gamitin bilang kapalit ng
mga aktvval na kinakailangan. Ang lahat ng pederal na regulasyon sa
mapanganib na basura ay makikita sa Titulo 40 ng Code of Federal
Regulations (CFR), Part 260 hanggang 299 (vvvvvv.ecfr.gov).
Tinutukoy ng EPA ang tatlong kategorya ng mga generator ng
mapanganib na basura batay sa dami ng mapanganib na basurang
nagagavva ng mga ito kada buvvan:
1.	Mga generator ng napakakaunting dami (very small quantity
generator oVSQG), na nakakagawa ng vvala pang 100 kilo (kg) o
220 libra (lbs) kada buvvan.
2.	Mga generator ng kaunting dami (small quantity generator o
SQG), na nakakagawa ng 100 hanggang 1,000 kg (220 at 2,200 lbs)
kada buvvan.
3.	Mga generator ng maraming dami (large quantity generators
oLQGs), na nakakagawa ng 1,000 kg (2,200 lbs) kada buvvan.
Ang mga salita at pangungusap na makikitang may letrang pula
at naka-bold sa buong gabay na ito ay tinukoy sa seksyong
"Mga Pagdadaglat at Kahulugan," na nagsisimula sa pahina 25.
Ang bavvat kategorya ng generator ay dapat sumunod sa mga tuntunin
sa mapanganib na basura na partikular sa bavvat kategorya. Layunin ng
handbook na ito na pangunahing matulungan ang mga SQG at VSQG
(ibig sabihin, negosyong nakakagawa ng kaunting dami ng mapanganib
na basura) na alamin ang tungkol sa mga regulasyong naaangkop sa mga
ito.
Ipinapalivvanag ng handbook na ito ang mga kinakailangan para sa
pamamahala sa mapanganib na basura. Marami sa mga nagpapatupad
na ahensya (haI., estado) ay mayroong mga kani-kanilang regulasyon
sa mapanganib na basura batay sa mga pederal na regulasyon sa
mapanganib na basura. Ginagamit ng ilan ang mga pederal na
kinakailangan at kahulugan; ang iba naman ay nakagawa ng mas mahigpit
na mga kinakailangan. Kung tama ang huling nabanggit sa inyong
nagpapatupad na ahensya, dapat kang sumunod sa mas mahihigpit na
mga regulasyong iyon. Upang maging pamilyar sa mga kinakailangan
sa iyong lugar, kumonsulta sa iyong ahensya na nagpapatupad sa
mapanganib na basura. Para sa address o numero ng telepono ng inyong
nagpapatupad na ahensya, bisitahin ang www.epa.aov/hvvaenerators/
links-hazardous-waste-programs-and-us-state-environmental-agencies.
Ang ilang generator ay kumukuha ng kompanya para sa pamamahala sa
basura upang matugunan ang lahat ng obligasyon sa pamamahala sa
mapanganib na basura. Tandaan, kahit na nakikipagtulungan sa panlabas
na ahensya, ikaw pa rin sa huli ang may pananagutan para sa tamang
pamamahala sa iyong mapanganib na basura sa buong siklo mula sa
paggawa hanggang sa pagtatapon.
ALITUNTUNIN SA MGA PAGPAPABUTI PARA SA GENERATOR NG MAPANGANIB NA BASURA
Noong Nobyembre 28, 2016, pinagtibay ng EPA ang malavvakang pagbabago ng mga regulasyon sa generator ng mapanganib na basura, na
tinatawag na Alituntunin sa Pagpapabuti sa Generator ng Mapanganib na Basura (Elazardous Waste Generator Improvements Rule). Ang panghuling
alituntuning ito ay nagdagdag ng mga naiaangkop na pamantayan para sa paggawa at pagsasama-sama mula sa mga VSQG at LQG, na tinalakay
sa pahina 3 at 9 sa handbook na ito. Nagsagawa rin ng iba pang pagbabago ang panghuling alituntunin sa buong regulasyon sa generator ng
mapanganib na basura, kung saan binago ang mga pamantayan para matukoy ang mapanganib na basura, pagmamarka at pagtatatak sa mga unit
ng mapanganib na basura, pagpaplano at pagiging handa sa emergency, at pagsasara, bukod sa iba pa. Ang ilan sa mga binagong pamantayan ay
kailangang sundin ng mga estado, dahil mas mahigpit ang mga ito kaysa sa mga nakaraang regulasyon. Para sa higit pang impormasyon, tingnan
ang webpage para sa panghuling alituntunin (www.epa.gov/hvvgenerators/final-rule-hazardous-waste-generator-improvements) o basahin ang
mismong alituntunin sa Federal Register sa 81 FR 85732.

-------
PAGPAPASYA KUNG NAAANGKOP BA SAIYO
ANG MGA REGULASYON SA MAPANGANIB
NA BASURA
Ang mga regulasyon sa pamamahala sa mapanganib na basura
ay naaangkop sa karamihan ng mga negosyong nakakagawa ng
mapanganib na basura. Para matukoy kung ang mga regulasyong
ito ay naaangkop sa iyong negosyo, dapat mo munang tukuyin kung
nakakagawa ka ng mapanganib na basura.
MGA UNANG HAKBANG
•	Tukuyin kung gumagawa ka ba ng mapanganib na basura.
•	Sukatin ang dami ng mapanganib na basurang iyong
nagagawa kada buwan.
•	Tukuyin ang iyong kategorya bilang generator upang
malaman ang mga kinakailangan sa pamamahala na
naaangkop sa iyo.
Pagbibigay-kahulugan sa Mapanganib
na Basura
Ang basura ay anumang solido, likido, o naglalaman ng de-gas na
materyal na itinatapon, sinusunog, o nireresiklo. (May ilang exception
para sa mga niresiklong materyal.) Maaaring ito ay byproduct ng
proseso sa pag-manufacture o isang produktong pangkomersiyo lang
na ginagamit mo sa iyong negosyo—tulad ng likido sa paglilinis o asido
ng baterya—at nadi-dispose. Kahitang mga materyal na maireresiklo o
maaaring gamiting muli sa ilang paraan (tulad ng mga nasusunog na
solvent para sa fuel) ay maituturing na basura.
Ang mapanganib na basura ay maaaring isa sa dalavvang uri:
• Nakalistang basura. Ang iyong basura ay itinuturing na
mapanganib kung makikita ito sa isa sa apat na listahan na
inilathala sa CFR (40 CFR Part 261 Subpart D). Sa kasalukuyan,
mahigit sa 500 basura ang nakalista gamit ang apat na character
na code na binubuo ng isang letra at tatlong numero. Ang
mga basura ay nakalista bilang mapanganib dahil kilala ang
mga ito na nakakapinsala sa kalusugan ng tao at sa kapaligiran
kapag hindi napamahalaan nang maayos. Ang ilang karanivvang
nakalistang mapanganib na basura ay mga nagamit nang solvent
(F001-F005) at latak mula sa treatment ng mga electroplating
wastewater (F006). Kahit na napamahalaan nang maayos, ang ilan
sa mga nakalistang basura ay napakamapanganib at maaaring
nakamamatay ang mga ito para sa mga tao kahit sa kaunting dosis
lang; ang mga ito ay tinatawag na mga lubhang mapanganib
na basura. Kabilang sa mga halimbawa ng mga lubhang
mapanganib na basura ang beryllium powder at ilang partikular na
itinapong pestisidyo.
• Mga basura ayon sa katangian. Kung hindi makikita ang iyong
basura sa listahan ng mapanganib na basura, maaaring itinuturing
pa rin itong mapanganib kung nagtataglay ito ng isa o higit pa sa
mga sumusunod na katangian:
» Nagiging sanhi ito ng sunog sa ilalim ng ilang partikular na
kondisyon. Kilala ito bilang nagliliyab na basura. Ang mga
halimbawa ay mga pintura at ilang partikular na pantanggal
ng grasa at mga solvent.
» Nalulusaw nito ang mga metal at mayroong napakataas
o napakababang pH. Kilala ito bilang mapaminsalang
basura. Ang mga halimbawa nito ay ang mga pantanggal ng
kalawang, mga asido o alkaline na likidong panlinis, at asido
ng baterya.
» Hindi ito matibay o sumasabog at naglalabas ng mga
nakakalasong usok, gas, at singaw kapag naihalo sa tubig o
sa ilalim ng ibang kondisyon tulad ng init o pressure. Kilala
ito bilang reaktibong basura. Ang mga halimbawa ay ilang
partikular na cyanide o mga basurang naglalaman ng sulfide.
» Mapanganib ito o nakakamatay kapag nalunoko na-absorb,
o nagkakapagtagas ito ng mga nakakalasong kemikal sa lupa
o sa tubig sa ilalim ng lupa kapag itinapon ito sa lupa. Kilala
ito bilang nakakalasong basura. Ang mga halimbawa nito ay
ang mga basurang naglalaman ng mataas na konsentrasyon
ng matitinding metal, gaya ng cadmium, lead, o mercury.
Matutukoy mo kung nakakalason ang iyong basura sa pamamagitan ng
pagpapasuri dito gamit ang Toxicity Characteristic Leaching
Procedure (TCLP), o sa pamamagitan lang ng pag-alam kung
mapanganib ang iyong basura o kung nakakagawa ng mapanganib na
basura ang iyong proseso. Para sa higit pang impormasyon tungkol sa
TCLP at iba pang pamamaraan sa pagsusuri, tingnan ang www.epa.aov/
hw-sw846.
PAGTUKOY SA IYONG BASURA
Para matulungan kang tukuyin ang ilan sa mga daloy ng basura
na karaniwan sa iyong negosyo, ang talahanayan sa pahina 4
ay nagbibigay ng listahan ng mga karaniwang mapanganib na
basura na nagagawa ng maliliit na negosyo.
2

-------
Ang mga produktong pangkomersiyo na itinapon ay maaari ding
maging mapanganib na basura. Para sa kumpletong listahan ng mga
mapanganib na basura, tingnan ang 40 CFR 261.33 (mga P- at U-waste
code).
Kung mapanganib ang iyong basura, kakailanganin mong pamahalaan
ito ayon sa angkop na mga pederal na regulasyon o regulasyon ng
estado. Kapag hindi sigurado kung mapanganib ba ang basura, palaging
pinapayagang pamahalaan ito bilang mapanganib na basura.
Paghahanap sa Iyong Kategorya bilang
Generator
Sa sandaling lumikha ka ng mapanganib na basura, kailangan mong
bilangin ang dami na nagagavva mo kada buwan.Tinutukoy ng dami nito
ang iyong kategorya bilang generator.
Ang marami sa mapanganib na basura ay mga likido at sinusukat gamit
ang galon—na nangangahulugang kailangan mong i-convert ang mga
galon sa kilo o libra para bilangin ang mga basurang iyon. Para magavva
ito, kailangan mong malaman ang densidad ng likido. Sa pagtataya, ang
30 galon (mga kalahati ng 55-galon na drum) ng basurang may densidad
na katulad ng tubig ay tumitimbang ng mga 100 kg (220 lbs); ang 300
galon ng basura na may densidad na katulad ng tubig na tumitimbang ng
mga 1,000 kg (2,200 lbs).
Nagtatag ang EPA ng tatlong kategorya ng pagiging generator, na bavvat
isa ay may iba't ibang regulasyon:
• VSQGs (Very Small Quantity Generators). Itinuturing kangVSQG
kung nakakagavva ka ng vvala pang 100 kg (220 lbs) ng mapanganib
na basura kada buvvan. Hindi ka sakop ng mga regulasyon sa
pamamahala sa mapanganib na basura, basta sumusunod ka sa mga
pangunahing kinakailangang inilaravvan sa pahina 8.
TIP
Isang paraan para makatulong na matukoy kung may
alinmang katangiang nakalista sa pahina 2 ang iyong basura
ay ang suriin ang Safety Data Sheets (SDSs), na nakalagay
sa lahat ng produktong naglalaman ng mga mapanganib
na materyal (tingnan ang www.msdsonline.com para sa
impormasyon). Bilang karagdagan, ang iyong national trade
association o ang lokal na sangay ay maaaring makatulong
sa iyo.
Kung isa kang VSQG at nakakagawa ka ng wala pang 1 kg (2.2 lbs) ng
lubhang mapanganib na basura—o 100 kg (220 lbs) ng mga latak
ng natapong lubhang mapanganib na basura—sa isang buwan ng
kalendaryo, maaari mong pamahalaan ang lubhang mapanganib na
basura ayon sa mga kinakailangan para sa VSQG.
•	SQGs (Small Quantity Generators). Itinuturing kang SQG kung
nakakagawa ka ng mapanganib na basura mula 100 hanggang 1,000
kg (220 at 2,200 lbs) kada buwan. Dapat sumunod ang mga SQG sa
mga kinakailangan ng EPA para pamahalaan ang mapanganib na
basura na inilarawan sa dokumentong ito.
•	LQGs (Large Quantity Generators). Itinuturing kang LQG kung
nakakagawa ka ng higit sa 1,000 kg (2,200 lbs) ng mapanganib
na basura kada buwan o 1 kg (2.2 lbs) ng lubhang mapanganib
na basura kada buwan. Dapat sumunod ang mga LQG sa mga
mas malawak na panuntunan sa mapanganib na basura kaysa
sa nakabuod sa handbook na ito. Tingnan ang pahina 20 para sa
pangkalahatang-ideya.
MGA EPISODIKONG KAGANAPAN
Minsan, may mga insidente kung saan ang isang generator na karaniwang SQG o VSQG ay pumapasok sa kategorya ng pagiging mas malaking
generator sa maikling panahon. Tinatawag itong "episodikong kaganapan" ng EPA at maaari itong mangyari dahil sa nakaplanong paglilinis,
maliit na proyekto, o hindi nakaplanong recall, o kahit ang isang pagkatapon.
Kung mangyari ito sa iyo, maaari kang maging karapat-dapat sa nakabalangkas na hanay ng mga kinakailangan na idinisenyo para hindi
na kailangang sumunod ang mas maliliit na generator sa mga regulasyon para sa mas malawak na generator dahil sa hindi karaniwang
kaganapan. Gayunpaman, ang lahat ng mapanganib na basurang nagawa mo ay kailangang ipadala na may kasamang manipesto sa pasilidad
sa treatment ng mapanganib na basura at pagtatapon o sa isang nagreresiklo.
Ang ilang kinakailangan na naaangkop sa SQG o VSQG ay nag-aabiso sa estado (o EPA) gamit ang Site ID form (tingnan ang pahina
11-12) kung magsasagawa ka ng kaganapan, nagtatataksa basura, pinamamahalaan ang basura para maiwasan ang mga pagkatapon at
pagpapakawala, at kinukumpleto ang buong kaganapan at inilalabas sa site ang basura sa bob ng 60 araw. Ang mga kumpletong regulasyon
para sa mga episodikong kaganapan ay matatagpuan sa 40 CFR Part 262 Subpart L.
Paunawa: Hindi lahat ng kaso ng tumaas na produksyon ng basura ay papasok bilang kwalipikado sa episodikong kaganapan. Siguraduhing
kwalipikado ang iyong sitwasyon.
Bilang karagdagan, dapat mo munang alamin mula sa iyong estado kung ipinapatupad nito ang bahaging ito ng mga regulasyon, dahil
maaaring mas mahigpit ang mga kinakailangan ng estado kaysa sa mga pederal na kinakailangan.
3

-------
PANGKARANIWANG MAPANGANIB NA BASURANG NAGAGAWA NG MALILIIT NA NEGOSYO
Uri ng Negosyo
Paano Nagawa
Mga Karaniwang Basura
Mga Code ng Basura
Paglilinisgamit ang
kimiko (dry cleaning)
Proseso ng pangkomersyong paglilinis gamit
ang kimiko
Mga latak ng distilasyon, mga nagamit
na filter cartridge, latak ng nilutong
pulbos, mga nagamit nang solvent, hindi
nagamit na perchloroethylene
D001, D039, F002, F005, U210
Pag-manufacture at
pagpapakinis ng
muwebles
Konstruksyon at paghahanda ng ibabavv,
pag-stain at pagpipinta, pagpapakinis,
paglilinis gamit ang brush at spray brush
Mga basurang nagliliyab, mga
nakakalasong basura, mga basurang
solvent, mga pintura ng basura
D001-D003, D007, D008, D035, D040
F001-F003, F005, U002, U080, U159, U161,
U220, U223, U239
Konstruksyon,
demolisyon, at
pag-aayos
Paglilinis ng lupa, pagwawasak, at
demolisyon; matinding konstuksyon,
pagkakarpintero at pagsasahig; paghahanda
ng pintura at pagpipintura; mga
espesyalidad na isinasagavvang aktibidad
Mga basurang nagliliyab, mga
nakakalasong basura, mga basurang
solvent, nagamit nang langis, mga asido/
base
D001, D002, D004, D006-D009, D018,
D021, D023-D026, D034, D035, D037,
D040, F001-F003, F005, U002, U037, U080,
U131, U159, U161, U220, U239
Mga Laboratoryo
Diagnostiko at iba pang pagsusuri sa
laboratoryo
Mga nagamit nang solvent, mga hindi
nagamit na reagent, mga produktong
reaction, mga sample ng pagsusuri, mga
kontaminadong materyal
D001, D002, D003, F001-F005, U211
Pagpapanatili ng
sasakyan
Pagpapanatili ng aircon; pagkukumpuni
sa katavvan at pagpapakinis; paghuhugas
ng sasakyan; pagpapalit ng baterya at ng
langis/likdo; pag-rustproof, pagpipintura,
at pagtatanggal ng pintura; paghuhugas
at pagtatanggal ng grasa ng piyesa;
pagkukumpuni sa radiator, pag-iimbak ng
produkto at paglilinis ng tangke ng imbakan;
paglilinis ng shop
Mga asido/base, solvent, nagliliyab na
basura, nakakalasong tubig, basurang
pintura, nagamit nang basahan at
pamunas, baterya, nagamit nang langis,
pansala ng langis, hindi nagamit na
kemikal na panlinis, airbag inflator
D001, D002, D003, D006-D008, D018,
D035, D040, F001-F002, F005, U002, U075,
U080, U134, U154, U159, U161, U220, U228,
U239
Pag-iimprenta
Paggamit ng tinta sa lithography, letterpress,
pag-iimprenta sa screen, flexography, at
gravure; pagpoproseso ng plate; paglilinis sa
kagamitan sa pag-iimprenta; pag-develop
ng mga negative at print; mga proseso ng
pag-iimprenta
Mga asido/base, basurang matitinding
metal, nagamit nang organikong solvent,
nakakalasong basura, basura at hindi
nagamit na ink, hindi nagamit na kemikal
D001, D002, D005-D007, D008, D011,
D018, D019, D021, D035, D039, D040, D043,
F001-F005, U002, U019, U043, U055, U056,
U069, U080, U112, U122, U154, U159, U161,
U210, U211, U220, U223, U226, U228, U239,
U259, U359
Pagkukumpuni ng
kagamitan
Pagtatanggal ng grasa, paglilinis ng mga
kagamitan, pagtatanggal ng kalavvang,
paghahanda ng pintura, pagpipintura,
pagtatanggal ng pintura, spray booth, mga
spray gun, at paglilinis ng brush
Mga asido/base, nakakalasong basura,
nagliliyab na basura, pinturang basura,
solvent
D001, D002, D006, D008, F001-F005
Mga end user/
serbisyo sa paggamit
ng pestisidyo
Paggamit at paglilinis ng pestisidyo
Mga nagamit/hindi gamit na pestisidyo,
basurang solvent, nagliliyab na basura,
kontaminadong lupa (mula sa natapon),
kontaminadong tubig na ipinambanlavv,
vvalang lamang lalagyan
D001, F001-F005, U129, U136, P094, P123
Mga shop na
pang-edukasyon at
bokasyonal
Makina ng sasakyan at pagkukumpuni sa
katavvan, paggavva ng metal, mga grapikong
sining-paghahanda ng plate, paggavva gamit
ang kahoy
Mga basurang nagliliyab, basurang
solvent, asido/base, pinturang basura
D001, D002, F001-F005
Pagpoproseso ng
litrato
Pagpoproseso at pag-develop ng mga
negative/print; paghuhugas, pagpapatibay,
paglilinis sa sistema
Mga regenerant ng asido, batay sa
dichromate at sistema na panlinis,
photographic activator, basurang
nakakalusavvat nagliliyab, silver
D001, D002, D007, D011
Pag-manufacture ng
balat o leather
Pagbababad; pagtatanggal ng balahibo,
pag-delime, pag-bate; pag-tan; muling pag-
tan, pagkukulay, pag-fatliguor; pagpapahid
ng pampakintab
Mga asido/base, nagliliyab na basura,
nakakalasong basura, basurang solvent,
hindi nagamit na kemikal, maruming
tubig (wastewater), latak, alkohol
D001, D002, D003, D007, D035, F001-F005

-------
ANONG MAPANGANIB NA BASURA ANG
IBIBILANG MO PARA MATUKOY ANG IYONG
KATEGORYA BILANG GENERATOR?
1
IBILANG ana...
Lahat ng dami ng nakalista at katangian ng mga mapanganib na basura
na:
•	Naipon sa ari-arian sa anumang panahon bago ang pagtatapon o
pagreresiklo. (Sa mga pangkomersiyong panlinis gamit ang kimiko,
bilang halimbavva, dapat ibilang ang tira-tirang natanggal sa mga
makina, pati na ang mga nagamit na cartridge filter.)
•	Ibinalot at inalis mula sa iyong negosyo.
•	Direktang inilagay sa kinokontrol na treatment o unit ng
pagtatapon sa iyong lugar ng negosyo.
•	Nagavva bilang mga still bottom o mga latakat tinanggal mula
sa mga tangke na imbakan ng produkto.
HUWAG BILANGIN ana ...
Mga basurang:
•	Partikular na na-exempt mula sa pagbibilang. Kabilang sa
mga halimbavva ang mga bateryang lead-asido na babawiin,
pirasong metal na maaaring iresiklo, nagamit nang langis na
pinapamahalaan sa ilalim ng mga probisyon sa nagamit nang
langis sa 40 CFR Part 279, at sa mga unibersal na basura (hal., mga
baterya, pestisidyo, thermostat, lampara) na pinapamahalaan sa
ilalim ng 40 CFR Part 273.
•	Maaaring naivvan sa ilalim ng mga lalagyan na lubusang
tinanggalan ng laman sa mga pangkaranivvang paraan,gaya ng
pagbubuhos o pagbobomba. Pakitandaang naaangkop ito sa
hindi lubhang mapanganib na basura.
•	Naivvan bilang tira-tira sa ilalim ng mga tangke sa pag-iimbak ng
mga produkto, hanggang sa ang tira-tira ay matanggal mula sa
tangke ng produkto.
•	Tuloy-tuloy na nababavvi on site nang hindi naiimbak bago ang
pagbabavvi,tulad ng mga solvent sa pangkemikong paglilinis.
•	Pinamamahalaan sa isang pangmababang unit ng
neutralisasyon, isang lubusang saradong unit ng treatment,
o unit ng treatment ng maruming tubig na hindi muna
iniimbak. (Tingnan ang "Mga Pagdadaglat at Kahulugan" sa pahina
25 para sa palivvanag sa mga uri ng mga unit na ito.)
Direktang inilalagay sa mga treatment work na pag-aari ng
publiko (publicly owned treatment work o POTW) nang
hindi muna iniimbako iniipon. Ang gayong mga paglalagay sa
POTW ay dapat na sumunod sa Clean Water Act. Ang mga POTW
ay mga pampublikong utility, na kadalasang pagmamay-ari ng
lungsod, county, o estado, na namamahala sa pang-industriya at
domestikong pagtatapon ng dumi sa imburnal.
Minsan nang nabilang sa bob ng buvvan ng kalendaryo, at
pinamahalaan sa site o nabavvi sa ilang pamamaraan, at ginamit
muli.
Natugunan ang mga espesyal at limitadong kinakailangan para sa
pamamahala sa ilang partikular na karanivvang nagavvang basura.
Ang mga basurang ito ay maaaring pamahalaan sa pagsunod sa
mga hindi masyadong mabibigat na kinakailangan na binanggit sa
ibaba sa halip na sa mga karanivvang kinakailangan sa mapanganib
na basura. Tingnan sa ahensya sa iyong estado para matukoy kung
ang iyong estado ay may gayunding mga regulasyon.
» Pira-pirasong metal na niresiklo—40 CFR 261.6(a)(3).
» Mga hindi nagamit na produktong kemikal at ibang
hindikanais-nais na materyal na nagavva sa ilalim ng
mga espesyal na kinakailangan para sa paglilinis ng isang
akademikong laboratoryo—40 CFR Part 262 Subpart K.
» Mapanganib na basura na pinapamahalaan bilang bahagi
ng isang pambihirangepisodikong kaganapan—40 CFR
Part 262 Subpart L.
» Mga bateryang lead-asido na nabavvi—40 CFR Part 266
Subpart G.
» Mgaparmasyutiko na pinamamahalaan ng mga pasilidad sa
pangangalaga sa kalusugan at mga reverse distributor—40
CFR Part 266 Subpart P.
» Mga unibersal na basura (hal., ilang partikular na baterya,
mga binavvi at kinolektang pestisidyo, mga kagamitang
naglalaman ng mercury, mga lampara)—40 CFR Part 273
(tingnan ang pahina 6).
» Nagamit nang langis—40 CFR Part 279 (tingnan ang mga
pahina 6-7).
5

-------
MGA UNIBERSAL NA BASURA AT NAGAMIT

NANG LANGIS

Mga Unibersal na Basura
Ang mga unibersal na basura ay mga psterisyal na mapanganib na
bagay na kadalasang itinatapon sa basura ng mga sambahayanat
maliliit na neg#sjg>,Ang programa sa unibersal na basura ay binuo
para balangkasin ahg mga regulasyong pangkapaligiran para sa mga
basurang ito na nagawa ng maraming negosyo sa medyo kaunting dami.
Idinisenyo ito para mabawasan ang dami ng mapanganib na basurang
itinatapon bilang parigmunisipyong solidong basura, maghikayat ng
pagreresiklo attamang pagtatapon ng ilang partikular na karaniwang
mapanganib na basura, at bawasan ang pasanin pangregulasyon para sa
mga negosyong gumagawa sa mga basurang ito.
Bagaman ang mga handler sa mga unibersal na basura ay makakatugon
sa hindi maspdong mahigpit na mga pamantayan sa pag-iimbak
pagdadala, pagkokolekta ng mga basurang ito,dapat pa ring sumunod
ang handler sa lahat rig kinakailangan sa mapanganib na basura para:
sa huling pagreresiklo, treatment, o pagtatapon. Sa pagbibigay ng
balangkas sa pamamahala sa basura ria nag-aahs sa mga basurang ito
mula sa mga landfill at siinUgan ng munisipyo, tinitiyak ng programang
itoang mas matibay na pangangalaga parasa pampublikong kalusugan
at sa kapaligiran.
Kabilang sa mga unibersal na basura ang;
•	Ang mga baterya, tulad ng nickel-Cadmium (Ni-Cd), ma'iliit
na bateryang selyadong lead-asido, at bateryang ]:ithium-:ion,
na natagpuansa maraming karaniwang bagay, kabilang ang
slektronikong kagamitan, mga eel I phorie,. portable ha computer,
power tool, at: back-up na ilawsaemergeDcy:
•	Ang mga pestisidyong pang-agrikultura ria binawi o
ipinagbawal gamitin, lipas ria, napinsala na, o hindi na kailarigan
dahil sa mga pagbahago: Saestilo ng pagtatanim o1 iba pang salik.
Kadalasang iniimbak ang mga ito nang matagal na panahon sa
mga shed 0 kamalig,
•	Ang mga kagamitang naglalaman ng mercury, kabilang arig
mga thermostat, termometro at iba pang aparato> na maaaring
rnaglarnan ng hanggang 3 gramo ng likidong merc-ury at
natatagpuan sa halosalinmang gUsali parigkomersiyo, pang-
industriya, pang-agrikultura, sa komunidad at ng sambahaya'n.
•	Ang mga lampara, na maaaring maglarrian ng mercury at minsan
ng lead, gaya ng fluorsa:erit, high-intehsity discharge (HID),
rieori, singaw ng mercury, mataaS na pressure na sodium, at mga
metal halidena lampara na matatagpuan sa mga negesye at
samba hayan.
Maaaring idagdag sa iba pang uri ng mga basura sa listahan ng
unibersal na basura ngEPAo ng mga awtorisadong mgae;stado:. Para
sa mga update.'tingnan ang www.epa.aov/hw/universal-waste para sa
pinakabagong impormasyon.
Ang unibersal na programa Sa basura aynaghihikayat din sa mga'
komunidad at riegssyona magtatag ng mga programang sa
parigongoiektao makibahagi sa mga programa sa mga manufacturer
sa' pagbawi na kinakailangan sa ilang estado. Maraming malalaking
manufacturer at asosasyong pangkalakalan ang namamahala sa mga
pambansa at rehiyonal na programa ng parigongolekta para sa kanilang
mga unibersal na produktortg basura. Parasa higit pang impormasyon,
tingnan ang 40 CFR Part 2:?s.
Nagamit Nang Langis
Ang mga pamantayan sa pamamahala sa nagamit nang langis ng EPA
ay isa'ng hanay ng "fnahusay na pa'gpapanatili" na mga'kinakailangan
na naghihikayat sa mga handler ng nagamit nang langis na iresiklo ang
nagamit nang langi'ssa halip na itapon ito. Ang nagamit nang langis
ay maaaring kolektahin, salain at iresiklo, at gamiting tiluJj—para sa
gayunding trabaho0 sa lubusang naiibang gamit.
Ang nagamit nang langis ay tinukoy bilang 'anumang langis na nasala
mula sa krudo o iba pang sintetikong langis na nagamit ha at, bilang
resulta ng paggamit, kontaminado ito ng pisikal o kemikal na mga
dumi." Para matuguran ang kahulugan ng EPArsa nagamit nang langis,
6

-------
da pat matugunan ng substansiya ang bawat isa sa mga sumusunod na
pamantayan:
•	Pinagmulan. Ang nagamit nang langis ay dapat na nasala mula sa
krudo o gawa mula sa mga sintetikong materyal. Ang paggamit ng
mga mantika mula sa hayop at gulay ay hindi kasama sa kahulugan ng
EPA sa nagamit nang langis.
•	Paggamit. Ang mga langis bilang pampadulas, mga hydraulic na
likido, mga likidong umiinit, mga buoyant, at para sa ibang katulad na
layunin ay itinuturing na nagamit nang langis. Ang mga langis mula sa
ilalim ng paglilinis ng basura mula sa mga imbakang tangke ng virgin
fuel oil na nabawi mula sa natapon ay hindi tumutugon sa kahulugan
ng EPA sa nagamit nang langis dahil ang mga langis na iyon ay
hindi pa nagagamit. Hindi rin kasama sa kahulugan ng EPA ang mga
produktong ginamit na panlinis o dahil lang sa mga katangian nito
bilang solvent, gayundin ang ilang partikular na produkto mula sa
petrolyo tulad ng antifreeze at gaas.
•	Mga kontaminante. Para matugunan ang kahulugan ng EPA,
ang nagamit nang langis ay dapat kontaminado bilang resulta sa
paggamit dito. Kabilang dito ang mga tira-tira at kontaminante na
nalikha mula sa pangangasiwa, pag-iimbak, at pagpopreso sa nagamit
nang langis. Maaaring kabilang sa pisikal na mga kontaminante
ang dumi, mga piraso ng metal, o pinong kusot. Ang mga kemikal
na kontaminante ay maaaring may mga solvent, mga halogen, o
tubig-alat.
Ang mga sumusunod ay mga uri ng mga handler ng nagamit nang langis:
•	Ang mga generator ay mga negosyong humahawak sa nagamit
nang langis sa pamamagitan ng mga komersiyal o pang-industriyang
operator o mula sa mga pagpapanatili ng mga sasakyan at kagamitan.
Kabilang sa mga halimbawa ang mga shop sa pagkukumpuni sa
sasakyan, estasyon panserbisyo, motor pool ng gobyerno, tindahan ng
grocery, industriya sa paggawa ng metal, at bangkang pandagat. Ang
mga magsasakang karaniwang nakakagawa ng wala pa sa average
na 25 galon ng nagamit nang langis kada buwan ay hindi kasama sa
katayuan ng pagiging generator. Ang mga indibidwal na nakakagawa
ng nagamit nang langis sa pamamagitan ng pagpapanatili ng
kanilang mga personal na sasakyan at kagamitan ay hindi sasailalim sa
regulasyon sa ilalim ng mga pamantayan sa pamamahala sa nagamit
nang langis.
•	Ang mga center sa pakolekta at lugar na pinag-iipunan ay mga
pasilidad na tumatanggap ng kaunting dami ng mga nagamit nang
langis at iniimbak ito hanggang sapat na ang dami ng nakokolekta
para ipadala sa ibang lugar para sa pagreresiklo.
•	Ang mga transporter ay mga kompanyang kumukuha ng nagamit
nang langis mula sa lahat ng mapagkukunan at inihahatid ito sa mga
tagasalang-muli, tagaproseso, o tagasunog.
•	Ang mga pasilidad sa paglilipat ay ang anumang istruktura o lugar
kung saan inilalagay ang mga nagamit nang langis nang mahigit sa
24 oras, ngunit hindi lalampas sa 35 araw.
•	Ang mga tagapagsalang-muli (re-finer) at mga tagaproseso
(processor) ay mga pasilidad na naghahalo o nagtatanggal ng mga
dumi mula sa nagamit nang langis upang maaari nang sunugin ang
langis para sa pagbawi ng enerhiya o muling paggamit.
•	Ang mga tagasunog (burner) ay gumagamit ng nagamit nang
langis para sa pagbawi ng enerhiya sa mga boiler, mga pang-
industriyang horno, o mga incinerator ng mapanganib na basura.
•	Ang mga marketer ay mga handler na alinman sa (a) direktang
pagpapadala ng nagamit nang langis para sunugin bilang
panggatong sa mga kontroladong device o (b) pagpapahayag na ang
ilang partikular na detalye ng EPA ay natugunan para sa paggamit ng
nagamit nang langis na susunugin para sa pagbawi ng enerhiya sa
mga device na hindi kontrolado.
Bagaman ang iba't ibang handler ng nagamit nang langis ay may ilang
partikular na kinakailangan, ang mga sumusunod na kinakailangan ay
karaniwan sa lahat ng uri ng handler:
Pag-imbak
•	Tatakan ang lahat ng lalagyan at tangke ng "nagamit nang langis
(used oil)."
•	Panatilihin sa maayos na kondisyon ang mga lalagyan at tangke.
Eluwag hayaang magkaroon ng kalawang, tagas, o yupi ang mga
tangke. Ayusin kaagad ang mga depekto sa istruktura.
•	Eluwag iimbakang mga nagamit nang langis sa ibang lalagyan
maliban sa mga tangke at imbakang lalagyan. Maaari ding iimbakang
langis sa mga unit na pinapayagang imbakan ng mga kontroladong
mapanganib na basura.
Mga Tumagas o Natapong Langis
•	Magsagawa ng mga hakbang para maiwasan ang mga pagtagas at
pagkatapon. Panatilihing nasa maayos na kondisyon ang makinarya,
kagamitan, mga lalagyan, at mga tangke, at maging maingat sa
pagsasalin ng nagamit nang langis. Panatilihin ang sorbent na
available sa site.
•	Kung magkaroon ng tagas o matapon, pigilang dumaloy ang langis sa
pinagmulan. Kung hindi mapigilan ang pagtagas, ilagay ang langis sa
ibang lalagyan o tangke.
•	Sugpuin ang natapong langis gamit ang mga sorbent berm o sa
pamamagitan ng pagkakalat ng sorbent sa natapong langis at sa
paligid nito.
•	Linisin ang nagamit nang langis at iresiklo ito kung paano mo sana
ito gagamitin bago ito natapon. Kung hindi posible ang pagresiklo,
dapat mo munang siguraduhing ang nagamit nang langis ay hindi
mapanganib na basura at itatapon ito nang wasto. Dapat mo ring
pangasiwaan ang lahat ng nagamit na materyal sa paglilinis na
naglalaman ng nagamit nang langis, kabilang ang mga basahan at
sorbent boom, ayon sa mga pamantayan ng pamamahala sa nagamit
nang langis.
•	Alisin, kumpunihin, o palitan kaagad ang sirang tangke o lalagyan.
Ang mga kinakailangan sa nagamit nang langis ay idinetalye
sa 40 CFR Part 279. Para sa higit pang impormasyon,
tingnan ang mga regulasyon o ang www.epa.gov/hw/
manaaina-used-oil-answers-freguent-guestions-businesses.

-------
BUOD NG MGA KINAKAILANGAN PARA SA
MGA GENERATOR NG NAPAKAKAUNTING DAMI

Kung nakakagawa ka ng wala pang 7 00 kg (220 lbs) ng mapanganib
na basura kada buwan, ikaw ay isang VSQG. Dapat larig sumunod sa
tat long pangunahing kinakailangan sa pamamahala sa basura upang
manatHing Hindi sakop ng mga regulasyon ng buong mapanganib na
basura na naaangkop sa mga generator ng mas maraming dami (mga
SQG at LQG). (Paunawa: may iba't ibang limitasyon sa dami para sa
lubhang mapanganib na basura.)
Una, dapat mong matukpy'ang lahat ng mapanganib na basura
na iyang nagagawa. Pangalawa, hindi ka maaaring mag-imbak ng
1,000 kg (2,200 lbs) ng mapanganib na basura sa site apumang pra:s,
Panghuli, dapat mong matiyakang paghahatid ng iyong mapanganib
na basura sa isang off-site na treatment o pasilidad ng pagtatapon
na isa sa sumusunod (o kung pinamamahalaan p itinatapon mo ang
iyong mapanganib na basura sa site,, ang iyang pasilidad ay dapat na)-:
•	Isang kontrolado ng estado o ng pederal na treatment, pag-
iimbak, o pagtatapon na pasilidad (treatment, storage, or
disposal facility oTSDF) sa pamamahala ng mapanganib na
basura,
•	Isang pasilidad na pjnayagan, lisensyade, Binirehistro ng estado
para pamahalaan ang munisipal 6 industriyal na solidong basura.
•	Isang pasilidad na gumagamit, muling gumagamit, p lehltimong
nagferesiklo ng mga basura (6 nagsasailalim sa treatment sa
basura bagp gamitin, gamiting muii, o iresSklo),
•	Isang handler o patutunguhang pasilidad ng unibersal na
basura na sumasailalim sa mga kinakailangan para sa unibersal
na basura ng40CfR Partlf3-(Ang mga unibersal na baSufa ay
mga basurang tulad ng mga baterya, nabawi at nakolektang
pestisidyo, thermostat na nagjalaman ng mercury at lba pang
kagamitan, o lampara;)
•	Ang LQG sa ilalim ng kontrol ng kaparehpng tao tulad ng VSQC,
basta minamarkahan ng VSQG ang mga lalagyan nitp ng mga
salitang 'Mapanganib na Basura" at ng mga panganib ng mga
nilalaman ng lalagyan {Hal, nagliliyab, nakakalusaw, nakakalason,
o reaktibaa iba pang tatak ng panganib na kinikilala sa
pambansang antas).
MGA KINAKAILANGAN NG ESTADO
Ang ilang estadpay may karagdagang mga kinakailangan
para sa mga VSQG, Halimbawa, kinakailangan ng
ilang estadp sa mga VSQG na sumunpd'SB ilan sa mga
kinakailangan para sa SQG, gaya ng pagkuha ng mga
numerp ng pagkakakilanlan sa EPA P pagsunpd sa mga
pamantayan sa pag-iimbak.Tingnan ang pahina 13'para sa
mga kinakailangan sa pag-iimbak para sa SQG,
Mungkahi:
Isang magandang jdeya na tgwagan ang naaangkpp na:ahensya
sa pagpapatupad para i^SSrify ang TSDF na pinili mo ay may mga
kinakailarlgarig permit, atbp. Maaari mp ring tingnan na angkpp ang
pasilidad sa isa sa mga kategprya sa itaas. (Isang magandang ideya na
idpku rTientp a ng gaypng mga tawag para sa fypng mga fekpfd,)
""•'OiiiKEKS
8

-------
PAGSASAMA-SAMA NG BASURA MULA SA MGA VSQG
Kung isa kang VSQG na bahagi ng mas malaking kompanya, maaaring majaawasan ma ang iyong pangkalahatang pananagutan sa kapaligiran,
pahusayin ang pamamahala sa iyong mapanganib na basura, at bawasah ang halaga ng pangkalahatang pamamahala sa basura sa pamamagitan
ng pagsasama-sama ng iyong VSQG na mapanganib na basura saiisang LQGsa loob ng iyong kompanya, Una, suriin sa'iyong estado pata makita
kung ginamit nitoang mga probisyong VSQG-LQG na pagsasama-sama. Kung ang lokasyo.n ng iyong LOG ay nasa ibang estado/dapat na
gamitin ng pareHongfitadoahg mga regulasyoh sa pagsasama-safna bago mo magamit ang pfobisyohg Ito Dapat na kontrolado ng lahat ng
VSQG at LQG ang parehong kompanya para makilahoksa opsyong SS pagsasama-sama na ito.
Para simulan ang pagsasama-sSma, ang LQG ay m'ag-aabiso sa: nagpSpatupad na ahensya na: pinaplano nitong pagsama-samahin ang basura sa:
VSQG at sa pasilidad nito na gu magamit ng EPA Sit? ID form na binanggit sa pahina 10, Dapat na isumitgang abisong itong hindi bababa sa 30
arayv matapos matanggap ang uhahg kargamento mula sa isa sa mcja VSQG nito, Pupunan din hg LiQG ang addendum sa mga listahan hgSJte ID
form na mga: VSQG na lalahoksa: programa,
Ang kailangan lang ga»in ng VSQG ay markahan ang lalagyan nito ng mga 'salitang "Mapanganib na Basura" at: fSang paiatandaan ng mga
panganib na mga .nilalaman, (Vlasisiguro nito ngaypn ang paghahatid ng basura nito sa lokasyon ng LQG, siguraduhing mananatili ito: sa laob
hg pangkalahatang limitasyon ng naipon pafa sa mgaVSQG Cwala pang 1,000 kg ng hindi lubhahg mapanganib na basura o 1 kg ng lubhang
mapanganib na basura). Pagkatapos nito, papamahaiaan ng LQG ang basura ng VSQG ka'sama ang nagawang sariling mapanganib na: basura
kasunod ng lahat ng kinakailangan ng LQG.
[thisekd wl
'liil
9

-------
BUOD NG MGA KINAKAILANGAN PARA SA
MGA GENERATOR NG KAUNTING DAMI

Kung ang iyong negosyo ay nakakagawa ng mapanganib na basura
sa pagitan ng 100 at 1,000 kg (220 at 2,200 lbs) kada buwan, ikaw
ay nasa SQG at dapat kang kumuha at gumamit ng numero ng
pagkakakilanlan sa EPA. Ginagamit ng EPA at mga estado ang 12
character na mga numero para bantayan at subaybayan ang mga
aktibidad sa mapanganib na basura. Kakailanganin mong gamitin
ang iyong numero ng pagkakakilanlan sa EPA kapag magpapadala
ka ng basura sa off site para pamahalaan.
Pagkuha ng Numero ng Pagkakakilanlan
sa EPA
Para makakuha ng numero ng pagkakakilanlan sa EPA, dapat mong:
•	Tavvagan ang ahensya na namamahala sa mapanganib na
basura sa inyong estado o dibisyon ng mapanganib na basura
sa inyong panrehiyong opisina ng EPA at humingi ng kopya
ng EPA Form 8700-12, "RCRA Subtitle C Site Identification
Form" (Site ID form). Ang mga panrehiyong opisina ng EPA
ay nakalista sa pahina 23. (Maaari mo ring i-download ang
form at mga tagubilin kasama ng mga bahagi ng regulasyon
na makakatulong sa iyong tukuyin ang iyong basura sa www,
epa.aov/hwaenerators/how-hazardous-waste-aenerators-
transporters-and-treatment-storaae-and-disposal.) Ang sample
na sipi ng kumpletong Site ID form—ipinapakita ang dalavvang
pahina mula rito—ay makikita sa mga pahina 11-12.Tandaang
ang ilang estado ay gumagamit ng iba't ibang form; sa mga
estadong iyon, kakailanganin mong kumuha ng angkop na form
mula sa ahensya ng iyong estado.
•	Punan ang Site ID form gaya ng ipinapakita sa halimbavva. Para
makumpleto ang Item 10.B, kakailanganin mong tukuyin ang
iyong mapanganib na basura ayon sa EPA Hazardous Waste
Code nito. (Para sa kumpletong listahan ng mga code ng basura,
konsultahin ang 40 CFR Part 261 o tavvagan ang inyong pang-
estado o panrehiyong opisina ng EPA.) Ang form na natanggap
mo mula sa iyong estado ay maaaring naglalaman ng
karagdagang pahina na nagbibigay ng mas maraming puvvang
para sa mga code ng basura. Kumpletuhin ang isang kopya ng
form para sa bavvat site ng negosyo kung saan ka nakakagawa
o namamahala ng mapanganib na basura. Ang bavvat site ay
makakatanggap ng sarili nitong numero ng pagkakakilanlan sa
EPA.Tiyaking lagdaan ang sertipikasyon sa Item 19 sa Site ID
form.
• Isumite ang kumpletong form sa iyong contact sa mapanganib
na basura ng ESTADO (available sa https://rcrapublic.epa.aov/
rcrainfovveb/modules/main/state contacts.html).
Inirerekord ng EPA—o ng estado—ang impormasyon sa form at
nagtatalaga ng numero ng pagkakakilanlan sa EPA sa site na tinukoy
sa iyong form. Nananatili ang numero ng EPA sa ari-arian kahit na
nagbago ang may-ari. Kapag inilipat mo ang iyong negosyo, dapat
mong abisuhan ang EPA o ang estado tungkol sa iyong bagong
lokasyon at magsumite ng bagong form. Kung dating namamahala
ng mapanganib na basura sa lokasyong ito ang isa pang negosyo at
kumuha ng numero ng pagkakakilanlan sa EPA, itatalaga sa iyo ang
kaparehong numero pagkatapos mong abisuhan ang EPA na lumipat
ka sa lokasyong ito. Kung hindi man, bibigyan ka ng EPA ng bagong
numero ng pagkakakilanlan.
Kapag nagbago ang daloy ng basura na nagagavva mo o ikaw
ay naging LQG, dapat kang magsumite ng bagong form. Bilang
karagdagan, Simula 2021, dapat muling maabisuhan ang mga SQG
tuvving ikaapat na taon gamit ang parehong form.
AVAILABLE ANG MGA OPSYON SA
ELEKTRONIKONG PAG-UULAT
Ang EPA ay mayroong available na opsyon ng elektronikong
pag-uulat para sa 8700-12/Site ID form sa estado na piniling
gamitin ang elektronikong sistema, Alamin sa iyong ahensya
ng estado sa kapaligiran para malaman kung available sa iyo
ang elektronikong sistema ng MyRCRAID.
10

-------
SIPI MULA SA SAMPLE NA RCRA SUBTITLE C SITE IDENTIFICATION FORM
OMB# 2050-0024, Expires 05/31/2020
United States Environmental Protection Agency
RCRA SUBTITLE C SITE IDENTIFICATION FORM

PrO"^
1. Reason for Submittal (Select only one.)
&
Obtaining or updating an EPA ID number for an on-going regulated activity that will continue for a
period of time. (Includes HSM activity)
~
Submittina as a component of the Hazardous Waste Report for (Reoortina Year)

D Site was aTSD facility and/or generator of > 1,000 kg of hazardous waste, > 1 kg of acute
hazardous waste, or > 100 kg of acute hazardous waste spill cleanup in one or more months of
the reporting year (or State equivalent LQG regulations)
~
Notifying that regulated activity is no longer occurring at this Site
~
Obtaining or updating an EPA ID number for conducting Electronic Manifest Broker activities
~
Submitting a new or revised Part A Form
2. Site EPA ID Number
V
A
P
1
2
3
4
S
(o
7
S
1
3. Site Name
General Metal Processing
4. Site Location Address
Street Address SOX Main Street
City,Town, orVillage SWiall lOWn
county: Arlington
State VA
country United States
Zip Code 3.2.34-5
5. Site Mailing Address


Q^>ame as Location Address
Street Address
City,Town, orVillage

State
Country
Zip Code
6. Site Land Type
^Private EH County EH District EH Federal EH Tribal EH Municipal EH State D Other
7. North American Industry Classification System (NAICS) Code(s) for the Site (at least 5-digit codes)
A. (Primary) 33i4
-------
SIPI MULA SA SAMPLE NA RCRA SUBTITLE C SITE IDENTIFICATION FORM (IPINAGPATULOY)
OMB# 2050-0024, Expires 05/31/2020
EPA ID Number
V
A
P
1
a
3
4
5
(b
7
2

-------
Pamamahala sa lyong Mapanganib na
Basura sa Site
Karamihan sa maliliit na negosyo ay nakakaipon ng ilang mapanganib na
basura sa site sa bob ng maikling panahon at pagkatapos ay ipinapadala
ito off site sa isang TSDF.
Pag-iipon ng lyong Basura
Ang pag-iipon ng mapanganib na basura on site ay maaaring maging
sanhi ng banta sa kalusugan ng tao at sa kapaligiran, kaya maaari mo lang
itong panatilihin sa maikling panahon nang vvalang permit sa mapanganib
na basura mula sa RCRA. Bago ipadala ang basura para itapon o iresiklo,
pananagutan mo ang ligtas na pamamahala rito, kabilang ang ligtas na
pag-iimbak, tamang pagtatatak, ligtas na treatment, pag-ivvas sa mga
aksidente, at pagtugon sa mga emergency alinsunod sa mga pederal na
regulasyon.
Ang SQG ay maaaring makaipon ng hindi lalampas sa 6,000 kg (13, 228 lbs)
ng mapanganib na basura on site ng hanggang 180 aravv nang vvalang
permit. Maaari kang makaipon ng ganito karaming basura hanggang 270
aravv kung kailangan mo itong ibyahe ng higit sa 200 milya papunta sa
pagbavvi, treatment, o pagtatapon. Ang mga limitadong pagpapalavvig
ay maaaring ipagkaloob ng direktor ng estado o ng administrador ng
panrehiyong EPA. Kapag lumampas ka sa mga limitasyong ito, itinuturing
kang TSDF at dapat kumuha ng operating permit. Ang mga basurang
nalikha sa kaunting dami sa iyong buong pasilidad ay maaaring iimbak
sa mga satellite na lugar ng pinag-iipunan sa o malapit sa lugar ng
pinagmumulan ng basura. Ang mga lalagyan sa satellite na mga lugar
na pinag-iipunan ay dapat panatilihing sarado sa lahat ng panahon at
dapat markahan ng mga salitang "Mapanganib na Basura" at ng mga
panganib ng mga nilalaman.
Ang kabuuang dami ng basura na maaaring maipon sa satellite ay
limitado sa 55 galon. Sa sandaling lumampas sa dami, mayroon kang
tatlong aravv ng kalendaryo para mailipat ang iyong basura sa itinalagang
central accumulation area (CAA) na tinutukoy din minsan bilang iyong
"180-aravv [o 270-aravv] na lugar-imbakan").
Paunavva: Ang iba't iba attalagang mas kaunting dami na mga limitasyon
ay naaangkop sa mga basurang lubhang mapanganib.
Dapat ipunin ng SQG ang basura sa mga tangke o lalagyan, gaya ng
mga 55-galon na drum. Ang iyong mga tangke at lalagyan ay dapat
pamahalaan alinsunod sa mga kinakailangan ng EPA na ibinuod sa
pahina 14.
Pamamahala sa lyong Basura para Matugunan
ang mga Paghihigpit sa Pagtatapon sa Lupa
Karamihan sa mga mapanganib na basura ay hindi maaaring itapon sa
lupa maliban kung nakakatugon ang mga ito sa "mga pamantayan sa
treatment." Hinihingi ng programang Land Disposal Restrictions
(LDR) na ang basura ay alinman sa (a) na-treat para mabavvasan ang
mapanganib na mga sangkap sa mga antas na itinakda ng EPA o (b)
na-treat gamit ang isang partikular na teknolohiya. Pananagutan mong
tiyakin na ang iyong basura ay nakatutugon sa LDR na mga pamantayan
sa treatment bago ito itapon sa lupa (tingnan ang pahina 19 para sa
BUOD NG MGA KINAKAILANGAN SA
PAMAMAHALA
•	Ipunin ang mga basura ayon sa mga limitasyong itinatag
ng EPA para sa mga SQG.
•	Sundin ang mga pamamaraan sa pag-iimbak at pag-
aasikaso na hinihingi ng EPA para sa mga SQG.
•	Sundin ang mga kinakailangan ng EPA para sa mga
pagsusuri at pagpapanatili sa mga kagamitan, access sa
mga pakikipag-usap o mga alarma, espasyo sa pasilyo,
at pakikipag-ayos sa mga lokal na avvtoridad para sa
emergency.
paglalaravvan sa mga abisong kinakailangan ng LDR). Ang karamihan
sa mga SQG ay kadalasang may TSDF para pamahalaan ang kanilang
basura. Kung pinili mong ikavv mismo ang mag-treat ng iyong basura
para matugunan ang mga pamantayan sa LDR treatment, may mga
karagdagang kinakailangan kabilang ang mga piano, abiso, at sertipiko sa
pagsusuri sa basura. Para alamin ang tungkol sa mga kinakailangan na ito,
tavvagan ang ahensya sa inyong estado o panrehiyong opisina ng EPA at
ikonsulta ang 40 CFR Part 268.
Pag-iwas sa mga Aksidente
Sa tuvving mag-iimbak ka ng mapanganib na basura sa iyong site, dapat
mong pababain ang potensyal na panganib mula sa mga apoy, pagsabog,
at iba pang insidente.
Alinmang SQG na nag-iimbak ng mapanganib na basura on site ay dapat
na mayroong:
•	Mga internal na komunikasyon o sistema ng alarma na kayang
makapagbigay ng agarang tagubilin sa emergency (boses o signal)
sa lahat ng tauhan.
•	Isang device, tulad ng telepono (agarang magagamit sa mga
lugar ng operasyon) o handheld at two-way na radyo, na kayang
makapagtawag ng tulong pang-emergency mula sa lokal na pulis at
mga bombero o mga team sa pagresponde sa emergency.
•	Madaling bitbitin na mga pamatay-sunod (fire extinguisher),
mga device na pangkontrol sa apoy (kabilang ang espesyal
na kagamitang pamatay gamit ang foam, inert gas, o mga dry
chemical) mga materyal sa pagsugpo sa natapon, at mga supply sa
decontamination.
•	Tubig na may sapat na dami at pressure para tustusan ang hose
ng tubig ng daloy ng tubig, kagamitang gumagawa ng foam, mga
avvtomatikong sprinkler, o sistemang pag-spray ng tubig.
Dapat mong suriin at panatilihin ang lahat ng kagamitan para masiguro
ang tamang operasyon. Maglaan ng sapat na espasyo para sa hindi
nahaharangan na pagkilos ng mga tauhan, kagamitang proteksyon sa
sunog, kagamitang pampigil sa tagas, at kagamitan sa decontamination sa
anumang bahagi ng pasilidad sa operasyon. Pagsisikap na makakuha ng
mga kaayusan sa mga bombero,
13

-------
PARA SA MGA TANGKE
DAPAT MONG
PARA SA MGA LALAGYAN
DAPAT MONG
•	Markahan ang bawat lalagyan ng mga salitang
"Mapanganib na Basura," at ang mga panganib ng
nilalaman ng mga lalagyan (hal., nagliliyab, nakakalusaw,
nakakalason, o reaktiboo Jbang tatak ng panganib na kilala
sa buong bansang).
•	Gumamit ng lalagjyang gavtt^G nakalinya sa—materyal
na akma sa mapanganib na basurang iiimbak. Pipigilan
nito ang basura sa pagkaroon ng reaksyon o pagkalusaw
ng lalagyan.
•	Panatilihing nakasara ang lahat ng lalagyan ng
mapanganib na.basura sa pahanon ng pag-iimbak,
maliban kung magdadag-dag at kapagtatanggalin
ang basura. Huwag buksan, hawakan,0iimbak(hal.,
pagpatungin) ang mga lalagyan sa paraang maaaring
masira ang mga ito, maging sanhi ng pagtagaSjO kung
hindi man ay bumagsak.
•	Inspeksyunin ang mga lugar ng imbakan ng lalagyan
kahit man lang: lingguhan. Hanapin ang mga tagas at
deteryorasyon na sanhi ng pagkalusaw oba pang salik,
•	Panatilihing nasa rnaayos na kondisyon ang mga.lalagyan,
Kapag tumagas ang lalagyan, ilipat ang mapanganib na
basura saibang lalagyan, silagay it© saibang paraan na
nakakatugon sa mga Tegulasyon ng EPA.
•	Gavwn ang mga pag-iingat para rnaiwasan ang
paghahalo ng mga hindi magkakatugmang basura
-o mga materyal sa iisang lalagyan para maiwasan ang
mapanganib na mga sityyasyon.
HAZARDOUS WASTE
FEDERAL LAW PROHIBITS IMPROPER 0ISP0SAL.
IF FOUND CONlfcCT THE NEAREST POLICE
PUBLIC SAFETY AUTHORITY OR THE
| U.S. ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY.
CAUTION:	BZ
THIS CONTAINER HOLOS HAZARDOUS OR TOXIC WASTE
HANDLE WITH CARE! ^
•	Markahan ang bawat tangke ng mga salitang
"Mapanganib na Basura,"ang petsa nang nagawa ang
basura,at sftg mga panganib ng nilalaman ng tangke
(hal., nagliliyab, nakakalusaw, nakakalason, © reaktib© o
ibang tatak ng panganib na kilala sa buong bansajh;
•	lirnbak larnangang mga basurang hindi magigingsanhi
ng pagkasira ng loob ng tangke, pagtagas, pagkalusaw, ©
pagkabagsak;
•	Lagya'n ang rhga tangke na mayawtomatikong
paglalagayng basura ngsisfefnang pag^eutoff n ]
fgedfo sisitemang sa pag-bypass na gagamitin kung
sakaling magkatagaso Umapaw.
•	Inspeksyunin ang kontrol sa pagdidlskargaatkagamitan
sa, pagsubaybay at ang taas ng basura sa walang takip
na mga tangke kahit isang beses sa bawataraw ng
operasyon. Inspeksyunin ang mga tangke at ang paligid
para Sa mga tagas at iba pang problema (gaya ng
pagkalusaw) kahit minsan sa isang linggo;
•	Gamitin ang mga kinakailangan sa buffer zone ng
National Fire Protection Association (NFPA) para
sa mga maytakip natangke na naglalaman ng mga
nagliliyab atteaktibong basura. Ang mga kinakailangang
ito ay tu m utu koy sa mga distansya ng iti n uturing na mga
ligtas na buffet zone para Si iba't ibang reaktibong basura.
Matatawagan mo,ang NFPAsa 800-344-1555..
•	Huwag paghaluin ang mga hindi magkatugmang basura
o materyal maliban kung isinagawaang1 pagLiingat para
maiwasan ang mga mapanganib na sitwasyon.
•	Huwag ilagay ang mga nagliliyabo reaktibong basura sa
tangke maliban kung may isiriagawang ilang paftikular na
pag-iingat.
•	Maglaan ng hindi bababa 5a 60 sentimetro p talampakan)
na freabaard (espasyo sa itaas ng bawat tangke)sa
Walang takip na mga'tangke, maliban kungang tangke
ay mayroong istrukturasa pag*-contain, isang sistema ng
pagkontrol sa paagusan, o standby na tangke: na may
sapat na kapasjdad.
14

-------
TIP
Mahusay na kasanayan ang hindi paghahalo hg mga basura, Ang
paghahaio ng mga basura ay rnaaaring gUmawa ng hindi ligtas na
kapaligiransa trabaho at rnaaaring magresulta sa mas magastos na
pagtatapon.
pulis, mga team sa pagtugon sa emergency, mga supplier ng kagamitan,
at mga lokal na ospital, gaya ng naaangkop, para magbigay ng mga
seffctpesa panahon ng emergency, Sigu radu hi n na ang mga ta uhang
humahawak sa mapanganib na basura ay may agarang access sa alarm o
dfeyiteaa BSSfiHCf na pakikipag-ugnayan.
Hindi mo kinakailangang magkaroon ng pormal na progfama ng
pagsasanay sa mga tauhan, ngu nit dapat mo.ng tiyakin na pamilyarang
mga empleyadong humahawak sa mapanganib na basura sa tamang
pamamahala at mga prcssesosa emergency: Bilang karagdagan, dapat
kang; magkaroon ng emergency coordinator sa lugar o on call sa lahat ng
oras, at mayfoong pangunahing impormasyon sa kaIigtasan ngpasilidad
na nakahanda at magagamit.
Pagresponde sa mga Emergency
Bagaman hindi hinihingi ng EPA sa; mga SQG na magkaroon ng nakasulat
na mga plahong continc|enCypdapat kang maging handa para sa
emergency sa iyong pasilidad. Dapat handa ka ring sagutin ang hanay
ng mga katanungang "paano kung." Halimbawa; "Paano kung mayroong
sunog sa lugar kung saan nakaimbak ang mapanganib na basura?"o
"Raanokung natapon ang mapanganib na basura, otumagasang isa sa'
aking mga lalagyan?" Kung may sunog, pagsabog, o pagpapakawala ng
nakakalasohg materyal, ang pagkakaraon ng gayohg piano ay nagbibigay
ngorganisado at magkakatugmang pagkilos, Dapat magtatag atsumunod
sa mga pangunahing gabay sa kaligtasan ang mga SQCat magkaroon ng
mga hapapanahong pamamaraan sa pagtugon na susundin sa panahon
ngsmergency;
Ang mga Workshaet 1 at2{sa pahina 16),ay makakatulong saiyo na
jtakda ang mga pamamaraang ftp. Ang impormasyon sa Worksheet: 1 ay
dapat nakapaskil malapit sa iyohg telepono. Dapat mong-siguraduhin na
pamilyarang mga empleyado M mga pamamaraang ito.
KUNG SA TINGIN MO AY MAYROON KANG
EMERGENCY, TUMAWAG KAAGAD SA 911 AT
CENTER NG PAMBANSANG PAGTUGON SA
800-424-8802
Kung magkaroon ng sunog, pagsabog, o iba pang pagpapakawala
ng mapanganib na basura na rnaaaring maging banta sa
kalusugan ngtaosa labas ng pasilidad,o kung satihgin moang
natapon.ay umabot:sa ibabaw ng tubig, tumawag sa National
Response Cfnter (Center ng Pambansang Pagtugon) para iulat
ang emergency.Susuriin ng ResponseCente'rang sitwasyol at
tutulungan kang magkatoon ng naaangkop na mga desfsyong
pang^emergency. fylaaaring malarnan mo na ang problemang
kinakaharap mo ay hindi talaga emergency, ngunit mas
mainam na tumawag kung hindi ka sigurado May
m.atitinding parusa kung hindi maiulat ang mga emergency o mga
pagpapakawala ng mapanganib na basura.
15

-------
Worksheet 1: Punan at ipaskil ang impormasyong ito malapit sa inyong telepono.
IMPORMASYON SA PAGTUGON SA
EMERGENCY
Emergency Coordinator
Pangalan:	
Telepono:
Fire Extinguisher
(Mga) Lokasyon:
Mga Materyal sa Pagkontrol sa Natapon
(Mga) Lokasyon:	
Alarma sa Sunog (kung mayroon)
(Mga) Lokasyon:	
Fire Department
Telepono:	
Worksheet 2: Punan at ipaskil ang impormasyong ito malapit sa inyong telepono. Siguraduhing pamilyar ang mga empleyado sa nilalaman nito.
MGA PAMAMARAAN SA PAGTUGON SA EMERGENCY
Kung magkaroon ng pagkatapon:
Pigilan ang pag-agos ng mapanganib
na basura hangga't posible, at sa
lalong madaling panahon, linisin ang
mapanganib na basura at anumang
kontaminadong materyal o lupa.
Kung magkaroon ng sunog:
Tawagan ang bombero, kung ligtas,
subukang patayinangapoygamitang
fire extinguisher.
Kung magkaroon ng sunog, pagsabog,
iba pang pagtagas na maaaring maging
banta sa kalusugan ng tao sa labas ng
pasilidad, o kung alam mong umabot sa
katubigan ang tumagas:
Tumawag sa National Response Center
sa 24 na oras na numero nito (800-
424-8802). Ibigay ang sumusunod na
impormasyon:
Pangalan ng ating kompanya:
Ating address:
Ang ating numero ng pagkakakilanlan sa EPA sa U.S.:
Petsa ng aksidente:
Oras ng aksidente: _
Uri ng aksidente (hal., pagtagas o sunog):
Dami ng kasangkot na mapanganib na basura:.
Antas ng pinsala, kung mayroon:	
Tinatayang dami at pagtatapon ng mga nakuhang materyal, kung mayroon:
I
16

-------
PAGPAPAUNTI NG BASURA: ANG SUSI SA MAS MAINAM NA PAMAMAHALA SA BASURA
Ang pinakamabilis, at pinakamurang paraan upang pamahalaan ang anumang basura ay huwag na lamang lumikha nito, Maaari mong
pababain ang dami rig rnapahgahib na basura na nagagawa ng iyong negosyo sa pamamagitan ng pagbuo ng ilang kaugalian ng "mahusay na
pagpapanatili." Nakakatipid ngpera sa negosyo sa pangkalahatan ang mahusay na mga pamamaraan sa pagpapanatili, at pinipigilan rin nito ang
mga aksidenteat basura. Para makatulong na mabawasanang dami ng basurang iyong nagagawa, subukangsundin ang mga kasanayang itosa
lyong negosyo.
•	Huwag paghaluin ang mga basura. Huwag ihalo ang mapanganib na basura sa hindi mapanganib na basura. Sa sandaling ihalo mo
ang anumang bagay sa nakalistang mapanganib na basura, magiging mapanganib na ang buong batch. Magiging napakahirap din ng
pagreresiklo kapag pinaghalo ang mga basura, o kayaay imppsible pa nga. Angtipikal na halimbawa ng paghahalong mga.basura ay ang
paglalagay ng mga hindi mapanganib na mga panlinis ia lalagyan ng ginamit na mapanganib na solvent.
•	Palitan ang mga materyal, proseso, o pareho. Maaaring makatipid ang mga negosyo at mapataas ang kahusayan Sa pamamagitan
ng pagpapalit ng mga maferyal at prgsesg ng iba nagumagawa ng mas kaunting basura. Halimbawa, maaari kanggumamit ng plastic
blast media para sa pagtatanggal ng mga pintura sa mga bahagihg metal kaysa sa karaniwang pantanggal na soteent Bilang karagdagan,
nagsagawa na ang ilang kompanya ng mga pagkiloS para sa pagpapaunti ng basura tulad ng paggamit ng maS kaunting pantunawsa
pagsasagavwa ng: parehong gawain, paggamjt ng mga solvent na hindi masyado nakakalaspn, o paggamjt na lang ng detergent solution.
•	Iresiklo at gamiting muli ang mga materyal sa pag-manufacture. (yiarami sa mga kompanya ang .regular na gumagamit mull sa mga
kapaki-pakinahang na sangkappara magamit muli kaysa itapon ang mga iyon. Ang mga bagay tulad ng langis, mga solvent, mga aside,.at
mga bakal ay kadalasang nireresiklo at ginagamit muli.
•	Ligtas na iimbakang mga produktong mapanganib at mga lalagyan nito. Maaari mong iwasan ang paggsvva ng mas-:maraming
mapanganib na basura sa pamamagitan ng pag-iwassa pagkatapon o pagtagds. Iimbakang mga mapanganib na produkto at mga lalagyan
ng basura sa mga ligtas na lugar. at inspeksyunin ang mga iyon nang madalas parasa mga tagas. Kapag tumagaso tumapon, nagiging
mapanganib na basura rin ang mga materyal na ginamjt sa paglilinis ng mga ito:.
•	Magsagawa ng matapat na pagsisikap. Hindi na kinakailahgang idokumento ng mga SQGang kanilang mga aktibidad sa pagpapaunti
o gumavva ng piano para sa pagpapaunti ng basura. Gayunman, kailangan mong patunayan sa iy
-------
mga regulasyon ng DOT (49 CFR Part 172 at 173) o tavvagan ang linya para
sa impormasyon sa mga mapanganib na materyal ng DOT sa 800-467-
4922 o sa infocntr@dot.aov.
Paghahanda ng mga Manipesto ng Mapanganib
na Basura
Ang Sistemang Manipesto sa Mapanganib na Basura ay isang hanay ng
mga form, ulat, at pamamaraang dinisenyo para lubusang masubaybayan
ang mga mapanganib na basura mula sa oras na umalis ito sa generator
hanggang makarating ito sa pasilidad ng namamahala sa basura off-site
na siyang mag-iimbak, mamamahala, o magtatapon sa mapanganib na
basura. Pinapayagan ng sistema ang generator ng basura na i-verify na
ang basura nito ay naihatid nang maayos at vvalang basura na navvala o
hindi nabilang sa proseso.
Ang pangunahing bahagi ng sistemang ito ay ang Di-nagbabagong
Manipesto ng Mapanganib na Basura, isang form na maraming bahagi
na inihahanda ng karamihan sa mga generator na naghahatid ng
mapanganib na basura off-site na treatment, pagreresiklo, pag-iimbak,
o pagtatapon. Ang manipesto ay hinihingi ng DOT at ng EPA. Kapag
nakumpleto, naglalaman ito ng impormasyon sa uri at dami ng basurang
dinadala, mga tagubilin sa paghavvak sa basura, at mga lagda ng lahat
ng partidong sangkot sa off-site na treatment, pagreresiklo, pag-iimbak,
o pagtatapon ng basura. Ang bavvat partido ay dapat mayroong kopya
ng manipesto. Sinisiguro ng prosesong ito ang kritikal na pananagutan sa
buong transportasyon at pagtatapon. Sa sandaling makarating ang basura
sa destinasyon, ibabalik ng pasilidad ang kopya ng nilagdaang kopya ng
manipesto sa generator, na kinukumpirma na natanggapang basura.
Mga Kinakailangan ng Pag-uulat sa Paghihigpit
sa Pagtatapon sa Lupa
Saan man ipinadala ang basura, ang unang pagpapadala ng basura
na sumasailalim sa mga LDRay dapat ipadala sa tatanggap na TSDF
otagapagresiklo kasama ng abiso ng LDR. Dapat kang magpadala ng
karagdagang abiso ng LDR kung magbago ang iyong basura o pasilidad
na tumatanggap. Ang abisong ito ay dapat magbigay ng impormasyon
BUOD NG MGA KINAKAILANGAN SA
PAGPAPADALA
•	l-pack, tatakan, at markahan ang iyong ipapadala, at lagyan
ng placard ang sasakyang magdadala sa iyong basura gaya
ng tinukoy sa mga regulasyon ng DOT.
•	Maghanda ng manipesto ng mapanganib na basura na
ipapadala kasama ng iyong ipinadalang basura.
•	Isama ang abiso at sertipiko sa unang pagpapadala ng
basura.
•	Tiyakin ang tamang pamamahala sa anumang mapanganib
na basura na ipinadala mo (kahit hindi mo na ito havvak).
AVAILABLE ANG E-MANIFEST SA BUONG BANSA
Ang elektronikong manipesto ay isa na ngayong opsyon kahit
saan! Inilunsad ang e-Manifest sa buong bansa noong Hunyo
30, 2018. Ang lahat ng generator ay may opsyon sa paggavva at
pagsusumite ng kanilang mga manipesto ng mapanganib na
basura nang elektroniko sa e-Manifest. Patuloy na magagamit
ng mga generator ang papel na manipesto, pero mas mura
at mas mabilis magsumite ng pare-parehong manipesto sa
elektroniko. Para gamitin ang e-Manifest, ang mga generator ay
dapat mayroong numero ng pagkakakilanlan (tingnan ang pahina
10 para sa kung paano makukuha ang iyong EPA ID number) at
magrehistro sa e-Manifest. Para sa higit pang impormasyon at para
magrehistro sa e-Manifest, pumunta sa www.epa.aov/e-Manifest.
tungkol sa iyong basura, gaya ng code ng mapanganib na basura sa EPA
at ang pamantayan sa LDR treatment. Ang layunin ng abisong ito ay para
ipaalam saTSDF na dapat nakakatugon ang basura sa mga pamantayan sa
treatment bago ito itapon sa lupa. Walang kinakailangang EPA form para
sa abisong ito, ngunit maaaring magbigay ang TSDF ng form para gamitin
mo. Maaaring kailanganin din ang sertipiko sa mga partikular na sitvvasyon.
Tavvagan ang ahensya sa inyong estado o panrehiyong opisina ng EPA,
at ikonsulta ang 40 CFR Part 268 para sa tulong sa abiso sa LDR at mga
kinakailangan sa sertipiko.
Abiso sa Pag-export
Kung pinili mong i-export ang iyong mapanganib na basura, dapat mong
abisuhan ang EPA 60 aravv bago ang nilalayong petsa ng paghahatid para
humiling ng pahintulot sa pag-export. Ipinagbabavval ang pag-export
hanggang sa makatanggap ka ng sulat na "Pagkilala sa Pahintulot
(Acknowledgement of Consent)" ng EPA na nagdodokumento ng
pahintulot mula sa mag-i-import na bansa at alinmang bansang dadaanan
nito. Para sa higit pang impormasyon kung paano makakakuha ng
pahintulot sa pag-export ng mapanganib na basura at sumunod sa mga
karagdagang kinakailangan sa mapanganib na basura, pumunta sa
www.epa.aov/hwaenerators/information-exporters-resource-
conservation-and-recoverv-act-rcra-hazardous-waste.
Pagsasara
Kapag isinara mo ang iyong pasilidad, dapat mong tiyaking natanggal ang
lahat ng mapanganib na basura sa iyong mga lalagyan ng mapanganib
na basura at/o tangke, kagamitan sa pagkontrol ng pagtapon, at mga
istruktura sa pagkukulong sa pagtapon. Bilang karagdagan, ang anumang
kontaminasyong maaaring naidulot mo ay dapat na linisin at pamahalaan
sa ilalim ng lahat ng naaangkop na regulasyon sa mapanganib na basura.
18

-------
PAGPILi NG TRANSPORTER, TSDF/TAGARESiKLO, O KOMPANYANG NAMAMAHALA SA BASURA
Bilang Isang maliit na negosyo, maaaring hindi ka eksperto sa paggawa ng ilan
ong [ahat ngtungkuling kinakailangan para sundin ang mga regulasyon sa
mapanganib na basura, Dahil maaaring malaking probfemaang mga resulta ng
hindi pagsunod, maaaring kahg macjdesisyonng kumuha ng propesyonal na
kompanyang namamahala sa basura. Dependekung sa gaano kakumplikado
ang paggawa mong basura at sa antas ng iyong pagiging in bouse na eksperto,
maaafi kang magdesisyong kumontrata rig hiwalay sa transportefatTlQF/
tagaresiklo © kumuha ngkompanya na nagbibigay ng kumpletong serbisyo sa
pamamahala sa basura na hahawa.ksa lahat ng pananagutan mosa mapanganib
na basura. Sa sandaling makapagdesisyon ka kung alin ang nakakatugOn sa
iyong mga pangangailagan, mahalaga na maingatna piliin ang iyong mga
Vfndor—ikaw pa rin ang may pananagutan sa wastong pamamahala ng iyong
mapanganib na basura kahit pa nakaalis na ito sa iyohg site, Ang paggawa ng
mgatamang tanong at pagsasagawa ngyvastong pag-iingat nang patiuna ay
maaaring makadagdag sa iyong kapanatagan na ang iyong mapanganib na
basura ay mapapamahalaan nang ligtas, epektibo, at alinsunod sa mga regulasyon:
•	Mabibigyan ka ba ng kompanya ng malinaw na paglalarawah ng history ng negosyo at pagsunod nito?
•	Mailalarawan ba ng lahat ng mga tagaresiklo ang.kanilang mga proseso at pamamaraan sa pagreresiklo, muling pagga.mit, o muling
pagbebenta?
•	ftng operasyon ba ng vendor ay regular na nao-audit ng third party at naa-a
-------
BUOD NG MGA KINAKAILANGAN PARA SA
MGA GENERATOR NG MARAMING DAMIO
MGA LARGE QUANTITY GENERATOR
Kung isa kang LQG (nakakagawa ng higit sa 1,000 kg [2,200 lbs] kada buwan), dapat kang sumunod sa buong hanay ng mga regulasyon para sa
generator ng mapanganib na basura. Ibinuod ng talahanayang ito ang mga kinakailangan ng pederal sa LQG; buod lamang ito at hindi kasama ang
lahat ng kinakailangan ng LQG. Para sa higit pang detalye, tingnan ang 40 CFR Part 262. Siguraduhing magtanong din mula sa iyong estado, dahil
ang ilan sa mga estado ay may karagdagan o mas mahigpit na mga kinakailangan kaysa sa pederal na pamahalaan.
Mga Kinakailangan sa LQG
Buod
Pagtutukoy sa Mapanganib na Basura
(40 CFR 262.11)
Pagtutukoy sa Kategorya ng Generator
(40 CFR 262.13)
Tukuyin ang lahat ng mapanganib na basurang iyong nagagawa. Bilangin ang dami ng mapanganib na
basurang iyong nagagavva kada buwan para matukoy ang iyong kategorya bilang generator (hal„ LQG).
Numero ng Pagkakakilanlan sa EPA
(40 CFR 262.18)
Kumuha ng kopya ng EPA Form 8700-12, punan ang form, at ipadala ito sa iyong estado. Ang numero ng
pagkakakilalan sa EPA para sa iyong lokasyon ay ibabalik sa iyo.
Paghahanda ng Mapanganib na Basura
para sa Pagpapadala Off Site
(40 CFR 262.30-262.33)
Pag-pack, pagtatatak, pagmamarka, at paglalagay ng placard sa mga basura nang sinusunod ang mga
kinakailangan ng Department of Transportation (Kagawaran ng Transportasyon). Ipadala ang basura gamit
ang transporter ng mapanganib na basura.
Ang Manipesto (40 CFR Part 262 Subpart
B at 262.42)
Ipadala ang basura para sa treatment, pag-iimbak, pagtatapon, o pasilidad sa pagreresiklo sa mapanganib
na basura. Ipadala ang mapanganib na basura off site gamit ang sistema ng manipesto (EPA Form 8700-22)
o katumbas sa estado.
Pamamahala sa Mapanganib na Basura
On Site
(40 CFR 262.17 at Part 262 Subpart M)
Ipunin ang basura nang hindi lalampas sa 90 aravv ng walang permit. Ipunin ang basura sa mga lalagyan,
tangke, drip pad, o gusaling imbakan. Sumunod sa mga tinukoy na teknikal na pamantayan para sa bawat
uri ng unit. Kumpletuhin ang planong contingency at sumunod sa ibang pagpaplano sa emergency at mga
kinakailangan sa pagiging handa.
Pag-iingat ng Rekord at Pandalawang
Taong Ulat
(40 CFR 262.40-262.41)
Ingatan ang mga tinukoy na rekord sa loob ng tatlong taon. Isumite ang pandalawang taong ulat
hanggang Marso 1 ng mga taon na even number na sumasaklaw sa mga aktibidad ng generator para sa
nakaraang taon.
Sumunod sa mga Paghihigpit sa
Pagtatapon sa Lupa (40 CFR Part 268)
Tiyaking ang mga basura ay nakakatugon sa mga pamantayan ng treatment bago itapon sa lupa. Ipadala
ang mga abiso at sertipiko sa TSDF kung kinakailangan. Panatilihin ang planong pagsusuri sa basura kung
pinamamahalaan on site.
Mga Kinakailangan sa Pag-export/
Pag-import
(40 CFR Part 262 Subpart H)
Sundin ang mga kinakailangan para sa mga pag-export at pag-import, kabilang ang mga abiso ng balak sa
pag-export at pagkilala sa pahintulot mula sa tatanggap na bansa.
Mga Emisyon sa Hangin
(40 CFR Part 265 Subpart AA, BB, at CC)
Kung naaangkop, gamitin ang iba't ibang pagsubaybay at mekanismo ng pagkontrol sa:
Pagkontrol sa mga emisyon ng volatile organic compound (VOC) mula sa mga aktibidad ng
pamamahala sa mapanganib na basura.
Bawasan ang organikong paglalabas mula sa mga vent ng proseso na nauugnay sa ilang partikular
na aktibidad sa pagreresiklo at kagamitan na nalalapatan ng mapanganib na basurang marami ang
organikong nilalaman.
Pagkontrol sa mga VOC mula sa mga tangke ng mapanganib na basura, mga surface impoundment,
at mga lalagyan gamit ang nakapirming mga bubong, nakalutang na bubong, o mga sistemang
closed-vent na ipinapadala para kontrolin ang mga device.
Pagsasara
(40 CFR 262.17)
Kumpletuhin ang abiso sa pagsasara. l-decontaminate at tanggalin ang lahat ng kontaminadong
kagamitan, istruktura, at lupa, at bawasan ang pangangailangan para sa higit pang pagpapanatili sa iyong
site. Tugunan ang mga pamantayan sa pagsasara na partikular sa unit para sa mga lalagyan, tangke, mga
gusali ng imbakan, at mga drip pad.
20

-------
SAAN HIHINGI NG HIGH NA TULONG

Para sa higit pang tulong para unawain ang mga regulasyon sa
mapanganib na basura na naaangkop sa iyo, tawagan ang ahensya
sa mapanganib na basura sa inyong estado. Kabilang sa ibang
mapagkukunan para sa tulong ang website ng EPA (www.epa.aov/
hwaenerators), headquaters ng EPA at iba pang center sa pederal na
mapagkukunan (pahina 22), o ang panrehiyong opisina ng iyong EPA
(pahina23).
Tingnan din ang ibang pontensyal na mga may kaugnayang seksyon
ngCFR:
• Ang RCRAOnline website, kung saan may mga
pagpapakahulugang memo sa iba't ibang paksang RCRA:
https://rcrapublic.epa.gov/rcraonline/.
• 40 CFR Part 761 (paghavvak ng mga PCB, o mga polychlorinated
biphenyl)
Kabilang sa iba pang mapagkukunan na EPA ang:
• 40 CFR Part 372 (pag-uulat sa Imbentaryo sa Pagpapakavvala ng
mga Nakakalasong Materyal)
• Ang Imbakan ng Kaalaman para sa mga Madalas
Itanong (Frequent Questions Knowledge Base), kung
saan may mga Q&A tungkol sa iba't ibang paksa sa mapanganib
na basura, kabilang ang mga generator at pagkakakilanlan ng
mapanganib na basura: https://vvvvvv.epa.aov/hvvaenerators/
frequent-questions-hazardous-vvaste-aenerators
• 40 CFR Part 403 (pag-uulat sa domestikong pagtatapon ng basura
ng imburnal)
• 49 CFR Part 171 -180 (pagpapadala ng mga mapanganib na
materyal)
AVAILABLE ANG RCRA IN FOCUS NA PULYETO
Ang RCRA in Focus ay isang serye ng mga pulyetong may maikling impormasyong naglalaravvn sa mga regulasyon ng RCRA habang inilalapat
ang mga ito sa mga partikular na sektor ng industriya. Ipinapalivvanag ng mga dokumento kung ano ang RCRA, sino ang kinokontrol, at
ano ang mapanganib na basura; nagbibigay ng sample na siklo ng buhay ng basurang RCRA sa bavvat industriya; ilagay ang maikling chart
na sanggunian ng lahat ng naaangkop na regulasyon sa RCRA at serye ng mga mungkahi para sa pagbavvas ng basura para sa iba't ibang
partikular na prosesong pang-industriya; at magbigay ng impormasyon sa ibang kaugnay na mga batas pangkapaligiran, mga contact, at mga
mapagkukunan.
Ang mga indibidvval na isyu ng RCRA in Focus ay isinulat para sa mga sumusunod na industriya:
•	Konstruksyon, demolisyon, at pag-aayos (EPA 530-K-04-005)
•	Paglilinis na ginagamitan ng kimiko (EPA 530-K-99-005) {available din sa Korean)
•	Pag-manufacture at pagpapakinis ng muvvebles (EPA 530-K-03-005)
•	Pag-manufacture ng balat (leather) (EPA 530-K-00-002)
•	Kargamentong motor at transportasyon sa panriles (EPA 530-K-00-003) {available din sa Spanish)
•	Pagpoproseso ng litrato (EPA 530-K-99-002)
•	Pag-iimprenta (EPA 530-K-97-007) {available din sa Spanish)
•	Pag-manufacture ng tela (EPA 530-K-02-028)
•	Pagpapanatili ng sasakyan (EPA 530-K-99-004) {available din sa Spanish)
Maaari mong tingnan ang RCRA in Focus na mga dokumento online sa www.epa.oov/hvvoenerators/resource-conservation-and-recovery-
act-rcra-focus-hazardous-vvaste-aenerator-guidance. Nagbibigay din ang EPA ng tulong sa pagsunod sa sector-by-sector na batayan upang
mahusay na maabot ang mga pasilidad na may mga katulad na operasyon, proseso, o kasanayan:
www.epa.gov/regulatorv-information-sector.
21

-------
c
n
c
o>
n
c
Q.
n
c
"J5
«
¦o
«
Q.
O)
c
«
c
«
u
o>
c
n
Q.
n
£
n
<
Q.
03	03
£	^
- 03
£	H3
£ Q-
03 "O
£	ro
E	S
3 5
03 ;"=
_Q —
m

i_

O

a;

t j

tyi

(0

CD

i_(U

(

(0

m

i/i

9
<
o_
CD

i_
CD
_>
J_

_Q

U
CD

ro ^
Q. ro
QJ
00 VO
VO VO
m lo
o
CD
o -
(U Ul ^
E g1 £
J3 cl 21
O CD ^
"o c E
o LLJ
6»"g
CD
X < ro
CD >s
C CD 1=?
>n c ro
03 03 _j
CD -Q
lo O
Id
CD
03
r> ~Vo cu
8 o
_Q

< y
O	u
-	Q
~	c
y>	O
o	p
U	£
<

cc
£
u ^
0
cc a>

_
TO (j
D
Ol o
o
S a
Q_

03 ^
£ §
03
£ £
T "O
CD 	vo
<	X
. ro	S
I	Q
21
< 8 1
Q_ r\i ;>
C
O
'¦P u
- a>
¦4->
o
i_
Q_
D
0
ai
c
i u
u
Q_
Q_
SB
c <
03 Cl_
1/1
03
c
To "
a;
03
CD
CL "
CD
U
"a
QJ	O
>	VO
<	X
ro	s
I	Q
a- rr
"O t
< u
o
CD
>S
1-
TO
1-
-Q
>v 03
03 ^
CD I—
_g o
"" Q
03
CD
a;
CD
c -.
03 _ro
CD
c
O 03
^ CD
=3 Q_
CD 03
0J C
E E
a!S ®
E c c
>* O
^ fa >.
A—1 /— 1/1
° R ro
CD ^ t
c c
5 g ro
on £= i:
O

rsi
00
rsi
00
Oi
-nT
-xT
-xT"
r^.
v£>
vo
VO
'nT
ro
o
r\i
o
O
00
rsi
>
Q
CD -
<
"2 H
03 O
X	Q
a3 cd {--
-^ £	o
S ?	6.
z ^	.E
o m	^
S ^	ro

c

0


+¦>
aj
E
&_
(0
£

0
<73
M-
X
c
C
a>
u
22

-------
O Q
QJ

LO
'nT
r\
ro
LO
r^
'nT
rsi
,—
r\
LO
ro
fNl
00
r*^
00
r\
00
00
03	On
=5	O
oo	r\i
QJ	°
.y	<
fc=	5
2	c
i/i	O
<£	-
O
LO	CD
<
Q.
LU
Oi
c
n
c
V)
a.
O
O)
c
o
Sn
c
(0
0.
(0
O)
£
<
b
c
o
.>*
IE
d>
DC
ro
1/1
2
ro —
ro c
S5 O
CM q
^ £
2 £
W)
~o

c

ro

i/i

c

'oi

>
<
u
>
QC
<
O
Q_


0)
cT
3
o_
5
>
z
LU
Q
—r
U
z
Q
fN
C
o
.>*
IE
d>
DC
(U
l/l
2
£ ®]
CM ro
LO O
4
>
00
LO
fs
rsl	*nT
cni	r\
<—	'nT
lo	rsl
"4"	oo
<—	ro
00	*nT
LO	O
«—	o
rsl	oo•fN

o

fN

ro

o


"S
<
a;
o_
Ol
_ro
c~
j=
u
Q_
<
*
IE
d>
DC
ro
i/i
2
>
o
. o
O S
2 S
 (§.
rsl	^
vo	ro
^	£
'nT	v
§ i
'nT
o
LO
o
r^.
o
*—
fNl
J-
ro
'nT
LO
fNl
ro
o
rsl
o

00
ro
CD
"O
QJ
¦£ £ o
s -
-i	^ (13
^	° C
F	u- ro
ro	<— +h
OO	vO <
U
oo
U
<
<
•3"
c
o
.>*
IE
<1)
DC
(U
i/i
2
<""^1	„
C\l	&
CO	(§.
VO	LO
VO	

* IE d> DC (U l/l 2 vO vO o rsi vo lo r\ vo oo KO 00 4- o «— o rsi oo QJ o ^ ° o * IE <1) DC (U i/i 2 > o CTN s (a ^ £ ro lo o rsi o r-^ o ro o o oo QJ 3 o £ s g 52 rrT ro «— x O QJ rsi c «— QJ o £ rv c o .>* IE <1) DC ro i/i 2 ^ © CM 00 r\ a O w> rsi r\ ro o o o ro oo ^ rsi oo o o" ° Ss U > QJ Q O U 00 £ o .>V IE d> DC ro i/i 2 s s >s j= jZ V IE a; < u J= ro Q_ vO O O ro rsi Q_ ! 7T V IE d> DC ro i/i 2 23


-------
Worksheet 3: Ang mga katanungang ito ay bilang paghahanda sa mga kinakailangan ng pederal para sa mga SQG ngunit
maaaring makatulong sa iba pang generator ng mapanganib na basura. Gamitin ang mga ito para makatulong sa paghahanda
para sa pagbisita sa pederal, estado, o lokal na ahensya.
p--" ¦ ¦
Oo Hindi
~ ~
Mayroon ka bang dokumentasyon sa dami at mga uri ng mapanganib na basura na iyong nagagawa at paano mo
nalaman na mapanganib ang mga iyon?
May mga kopya ka ba ng mga kumpletong manipesto na ginamit para ipadala ang iyong mga mapanganib na basura sa
loob ng nakaraang 3 taon?
~	~
~	~	Mayroon ka bang numero ng pagkakakilanlan sa EPA sa U.S.?
~	~	Nagpapadala ka ba ng basura off site?
~	~	Kung mayroon, alam mo ba ang pangalan ng transporter at ang nakatalagang TSDF/tagaresiklo na iyong ginagamit?
~	~
~	~	Napunan ba ang mga iyon nang tama?
~	~	Nilagdaan ba ang mga iyon ng nakatalagang TSDF/tagaresiklo at transporter?
~	~
~	~	Nakaimbak ba ang iyong mapanganib na basura sa mga tamang lalagyan attangke?
~	~	Ang mga lalagyan ba at tangke ay may petsa at minarkahan nang tama?
~	~	Sinunod mo ba ang mga kinakailangan sa pangangasiwa (handling) na inilarawan sa handbook na ito?
~	~	Nagtalaga ka ba ng isang emergency coordinator?
~	~	Nagpaskil ka ba ng mga numero ng telepono pang-emergency at ang lokasyon ng mga kagamitan pang-emergency?
~	~
~	~	Nauunawaan mo ba kung kailan mong kailangang tawagan ang National Response Center?
Kung hindi mo natanggap ang iyong nalagdaang kopya ng manipesto mula sa TSDF/tagaresiklo, nag-file ka ba ng ulat
para sa exception?
Lubusan bang pamilyar ang iyong mga empleyado sa wastong pangangasiwa sa basura at mga pamamaraan sa
emergency?
Iniimbak mo ba ang iyong mapanganib na basura nang hindi lumalampas sa 180 araw, o 270 araw kung ipinapadala mo
ang iyong basura nang mahigit sa 200 milya?
L _ _ _ _ _______________________________
24

-------
MGA PAGDADAGLAT AT KAHULUGAN

Ang seksyong ito ay nagpapaliwanag sa mga terminong ginamit
sa buong gabay na ito. Ang mga terminong naka-italicize sa ibaba
ay makikita rin sa mga pederal na regulasyon sa mapanganib na
basura. (Paunawa: ang ilan sa mga terminong pangregulasyon ay mas
detalyado sa mga regulasyon.)
lubhang mapanganib na basura (acute hazardous waste)
Mga partikular na mapanganib na basura na partikular nang
mapanganib sa kaiusugan ng tao at, sa gayon, ay mas mahigpit
kinokontroi sa mas kakaunting dami. Ang Hang partikular na basurang
nakaiista sa 40 CJR 261.31 na may nakataiagang mapanganib na code na
(H) atangPna mga code sa mapanganib na basura sa 40 CJR 261.33(e)
ay mga lubhang mapanganib na basura. (40 CJR 260.10)
byproduct
Ang materyal na hindi isa sa mga pangunahing produkto ng proseso ng
produksyon. Ang mga halimbawa ng byproduct ay ang mga latak tulad
ng mga slag o mga dis tillation column bottom. (40 CJR 261.1 (c))
CAA (central accumulation area)
Isang mapanganib na basura onsite na naipon sa lugar ng basura na
naiipon sa mga unitna sumasailali, sa mga kinakailangan ng SQGatLQG.
(40 CFR 260.10)
CFR (Code of Federal Regulations)
Ang paglalagay ng code sa mga pangkalahatan at permanenteng
alituntunin na inilathala sa Federal Register ng mga ehekutibong
kagavvaran at mga ahensya ng pederal na pamahalaan. Ang CFR ay
nahahati sa 50 "mga titulo," na kumakatavvan sa malavvak na saklavv
sa ilalim ng pederal na regulasyon. Ang bavvat titulo ay nahahati sa
mga kabanata, na kadalasang may mga pangalan ng ahensyang
nagpalabas.
komersyal na produktong kemikal (commercial chemical product)
Ang kemikal na substansya na mina-manufacture o na-formulatepara sa
paggamitpangkomersyo o sa pag-manufacture. (40 CJR 261.33(d))
lalagyan (container)
Anumang portable na device kung saan iniimbak, hinahatid, tini-treat,
itinatapon, o kung hindi man ay inilalagay ang materyal. (40 CJR 260.10)
DOT (Department of Transportation)
Ang pederal na ahensyang nangangasivva sa lahat ng sistema ng
pambansang transportasyon at kinokontroi ang pagdadala ng mga
mapanganib na materyal.
elementary neutralization unit
Isang tangke, sistema ng tangke, lalagyan, sasakyangpambiyahe, o
sasakyang pandagat (kabilang ang mga barko) na dinisenyo para lagyan
ati-neutralize ang nakakalusawna basura. (40 CJR260.10)
ahensyang nagpapatupad (implementing agency)
Ang panrehiyong opisina ng EPA o estado o lokal na ahensya na may
pananagutan sa pagpapatupad ng mga regulasyon sa mapanganib na
basura.
hindi magkatugmang basura (incompatible waste)
Ang mapanganib na basura na maaaring maging sanhi ng pagkalusavv
o pagkasira ng mga materyal ng pinaglalagyan, o na hindi angkop
ihalo sa iba pang basura o materyal dahil maaaring may mangyaring
mapanganib na reaksyon.Tingnan ang 40 CFR Part 265 Appendix V
para sa mga halimbawa.
LDR (Land Disposal Restrictions)
Sinisigurado ng LDR na ang mga nakakalasong sangkap na
matatagpuan sa mga mapanganib na basura ay pinapamahalaan nang
angkop bago itapon ang basura sa lupa (tulad ng sa landfill).
LQG (large quantity generator)
Ang negosyong nakakagawa ng higitsa 1,000 kg (2,200lbs) ng
mapanganib na basura kada buwan o 1 kg (2.2 lbs) ng lubhang
mapanganib na basura kada buwan. (40 CJR 260.10)
NFPA (National Fire Protection Association)
Ang NFPA ay isang nonprofit na organisasyong nakatuon sa pag-iwas
sa pagkamatay, pinsala, pagkavvala ng ari-arian, at pagkalugi dahil sa
sunog, elektrikal, at mga kaugnay na panganib. Ang NFPA ay may mga
code ng pamantayan para sa pag-iimbak ng mga mapanganib na
basura.
hindi lubhang mapanganib na basura (non-acute hazardous
waste)
Ang lahat ng mapanganib na basura na hindi lubhang mapanganib na
basura. (40 CFR 260.10)
POTW (publicly owned treatment works)
Isang munisipal na planta sa treatment ng maruming tubig na
tumatanggap ng maruming tubig mula sa pampublikong imburnal
mulasa mga tahanan, gusaling opisina, pabrika atpasilidad na pang-
industriya, at iba pang lugar kung saan naninirahan at nagtatrabaho ang
mga tao. (40 CFR 260.10)
25

-------
nabawing materyal (reclaimed material)
Materyal na muling ginawa o naprosesopara makakuha ng magagamit na
produkto. Ang mga halimbawa ay ang mulingpagkuha ng dami ng lead
mula sa mga nagamit nang baterya atpagpapanibago sa mga nagamit
nang solvent. (40 CFR 261.1(c))
na-recover na materyal (recovered material)
Ang materyal o byproduct na na-recover o nanggaling sa solidong
basura. Hindi kasama ang mga materyal o byproduct na nakuha mula, at
karanivvang ginagamit sa, isang orihinal na proseso ng pag-manufacture.
niresiklong materyal (recycled material)
Ang materyal na nagamit, muling ginagamit, o nabawi. (40 CFR 261.1 (c))
muling ginamit na materyal (reused material)
Ang materyal na ginamit bilang sangkap sa pang-indus triyang proseso para
gumawa ng produkto, o bilang isang epektibong kahalili ng produktong
pangkomersyo. (40 CFR 261.1 (c))
SDS (Safety Data Sheet)
Isang detalyadong teknikal na bulletin, inihanda ng manufacturer at
importer ng kemikal, tungkol sa mga panganib ng kemikal. Dapat kang
padalhan ng iyong supplier ng SDS sa unang beses na ipinadala ang
kemikal at sa anumang oras na i-update nito ang SDS para sa bago at
mahalagang impormasyon tungkol sa mga panganib. Isinasama ng mga
SDS ang impormasyon tungkol sa mga bahagi at kontaminasyon, kabilang
ang mga limitasyon sa pagkalantad, pisikal na data, panganib sa sunog at
pagsabog, panganib sa pagkakalason, at data ng panganib sa kalusugan.
Tinalakay din ng mga ito ang emergency at pamamaraan para sa
paunang lunas, impormasyon tungkol sa pag-iimbakat pagtatapon, mga
pamamaraan sa natapon attumagas na materyal. Gayunman, maaaring
hindi sapat ang impormasyon ng SDS para magsagavva ng angkop na
pagtukoy sa mapanganib na basura. PAUNAWA: Ang mga SDS ay dating
tinatavvag na IV1SDS (Material Safety Data Sheets).
latak (sludge)
Anumang solido, medyo solido, o likidong basura na nakuha mula sa
munisipal, komersyal, o pang-industriyang planta sa treatment ng maruming
tubig,planta ng treatment sa supply ng tubig, o pasilidad sa pagkontrol ng
polusyon sa hangin, eksklusibo sa mabisang pinamahalaan mula sa planta sa
treatment ng maruming tubig. (40 CFR 260.10)
nagamit nang materyal (spent material)
anumang materyal na nagamit at, bilang resulta ng kontaminasyon, ay hindi
na gagana sa layunin kung bakit ito ginawa nang hindi muna ipoproseso. (40
CFR 2 61.1(c))
SQG (small quantity generator)
Ang negosyong nakakagawa ng mapanganib na basura sa pagitan ng 100
at 1,000 kg (220 at 2,200 lbs) kada buwan at mas mababa sa 1 kg (2.2 lbs) ng
lubhang mapanganib na basura kada buwan. (40 CFR260.10)
still bottom
Latak o byproduct ng proseso ng distilasyon tulad ng pagreresiklo sa
solvent.
tangke
Isang nakapirming device na nakatalaga para lagyan ng naipong
mapanganib na basura atpangunahing gawa sa mga materyal na hindi
mula sa lupa (hal, kahoy, semento, bakal,plastik). (40 CFR 260.10)
TCLP (Toxicity Characteristic Leaching Procedure)
Ang pamamaraang ginagamit sa pagsubok para matukoy kung
mapanganib ang basura. Tinutukoy ng pamamaraan ang basura na
maaaring maglabas ng mapanganib na mga sangkap sa ibabavv ng tubig
kung hindi mapapamahalaan nang maayos.
pasilidad sa treatment na lubusang nakasara (totally enclosed
treatment facility)
Ang pasilidad para sa treatment ng mapanganib na basura na direktang
konektado sa proseso ng produksyong pang-industriya atitinayo at
pinapatakbo para maiwasan ang pagpapakawala sa mapanganib na basura
sa kapaligiran sa panahon ng treatment. Isang halimbawa ay ang tubo kung
saan ninu-neutralize ang basurang asido. (40 CFR260.10)
TSDF (treatment, storage, and disposal facility)
Ang pasilidad na nagti-treat, nag-iimbak, o nagtatapon sa mapanganib na
basura. Ang mga TSDF ay may mga partikular na kinakailangan sa ilalim ng
RCRA, kabilang ang pagkuha ng permit sa RCRA.
VOC (volatile organic compound)
Ang mga VOC ay mga organikong gas na mabilis na sumisingavv na
maaaring magavva sa panahon ng pag-manufacture o paggamit ng mga
kemikal tulad ng mga pintura, solvent, at panlinis. Maaaring pigilan ng iba't
ibang device na pangkontrol ng polusyon ang pagsingavv ng VOC kapvva
sa mga outdoor at indoor.
1/SQG (very small quantity generator)
Ang negosyong nakakagawa ng mapanganib na basura na wala pang
100 kg (220 libra) kada buwan o mas mababa sa 1 kg (2.2 libra) ng lubhang
mapanganib na basura kada buwan. (40 CFR 260.10)
unitng treatment sa maruming tubig (wastewater treatment unit)
Isang tangke o sistema ng tangke na bahagi ng pasilidad na treatment sa
maruming tubig na saklaw ng regulasyon sa ilalim ng alinman sa Section
402 o 307(b) ng Clean Water Act, atna nagti-treat o nag-iimbak ng umaagos
na maruming tubig na isang mapanganib na basura, o na nagti-treat at
nag-iimbak ng treatment sa latak ng maruming tubig na mapanganib. (40
CFR 260.10)
26

-------
27

-------
United States
Environmental Protection
M % Agency
Opisyal na Negosyo
Multa para sa Pribadong Paggamit, $300
Oktubre'2019
EPA £30*19-00-1
www.epa.aov/hwaenerat.ors/manaaina-vour-hazardous-waste-au:ide-small-busine5se5
Inimprenta sa 100% n'iresikiong hiblapagkataposgamitin.
TOXIC
mubihe pouutaHL
CI. van
Xr 39.10.
['li(K0n)i
: 755 «z

-------