oEPA
United States	Van Phong Quan LyDat Dai &Tru,ong Hop Khan Cap
Environmental Protection	December2019
Agency
Phien dfeu tran cong khai ao ve de xuat: Cach
tiep can toan dien de ket thuc phlan A
Ve de xuat
EPA dang cfe xuat thay doi cac dfeu khoan due ket
trong quy tac cuoi cung cua nam 2015 doi voi viec
thai bo so dir lirgng dot than tu" cac cong ty dien
lu"c va cac nha san xuat dien doc lap. Hanh dong
nay de ra cac sira doi cho thoi han chot hien tai khi
cac noi chira chat thai b< mat tro than phai ngirng
nhan chat thai, dong thoi giai quyet mot so van de
tu" phan quyet cua toa an hoi thang 8 nam 2018.
EPA se chap nhan gop y cua cong chung ve cac sira
doi dirge de xuat thong qua
https://www.regulations.gov (Bang tieng Anh) (so
bien ho so EPA-HQ-OLEM-2019-0172) phai dirge
nhan vao hoac triroc ngay 31 thang 1 nam 2020.
Ngoai viec chap nhan cac y kien bang van ban, EPA
se to chCfc mot buoi dfeu tran cong khai tryc tuyen
hoac ao. Phien dfeu train cong khai ao se cho nhftng
ngiroi quan tam co co hoi trinh bay thong tin, nhan
xet hoac cac quan diem co lien quan den d< xuat
cua EPA.
Chi Tiet Dieu Tran Cong Khai Ao
EPA se to chCrc mot buoi dfeu train cong khai ao ve
de xuat nay vao ngay 7 thang 1 nam 2020. Phien
dfeu train se trieu tap luc 9:00 sang theo gio mfen
Dong (ET) va ket thuc luc 6:00 chfeu gio ET. Neu
cain thiet, phien dfeu train co the thu"c hien sau de
cho phu hop voi tat ca nhCfng ngiroi muon len
tieng.
Khai bao bang loi noi se dirge gioi han trong nam
(5) phut cho moi ngiroi. Neu EPA du" doan so ngiroi
tham dir cao, thoi gian phan bo cho moi loi khai co
the dirge rut ngan xuong khong qua ba (3) phut de
cho phu hgp voi tat ca nhCrng ngiroi muon khai
bao. EPA co the dat cau hoi de lam ro trong cac bai
thuyet trinh bang loi noi, nhirng se khong tra loi
chinh thirc trong phien dfeu train cho bat ky y kien
hoac thong tin nao dirge dira ra tai phien dfeu train.
Mot ban ghi nguyen van cua phien dfeu train se
dirge dira vao so ghi chep cho hanh dong nay.
Ghi chu: Khong trinh bay hoac gCti tai phien dieu
tran bat ky thong tin nao ma ban coi la thong tin
kinh doanh bao mat hoac thong tin khac ma viec
tiet 16 bj giai han bai quy che.
Dang ky
Dang ky tham gia phien dfeu train cong khai ao
thong qua mau dang ky GoToWebinar tai day:
https://attendee.gotowebinar.com/register/78079
10648118710796. (Bang tieng Anh)
Neu ban muon khai bao tai phien dieu tran: Yeu
caiu phat bieu tai phien dfeu train cong khai phai
dirge thirc hien khong muon hon 5:00 chfeu gio ET
vao ngay 3 thang 1 nam 2019. Dang ky dam bao
cho ban mot lirgt noi. Vui long cho biet so thich
cua ban cho mot lirgt thoi gian khi dfen vao mau
dang ky. Hirong dan bo sung v< each noi chuyen
trong phien dfeu train se dirge giri qua email sau khi
dang ky.
Neu ban khong dang ky triroc thoi han chot va
muon khai bao bang loi noi, EPA co the cho phep,
neu con thoi gian, mot so hoac tat ca nhCrng ngiroi
chira dang ky dirge khai bao bang loi noi tai phien
dfeu train cong khai. EPA se xem xet cac yeu caiu
nhir vay tren co so ai den triroc thl dirge phuc vu
triroc trong phien dfeu train khi thoi gian cho phep.
Ban se cain phai dang ky thong qua bieu mau dang
ky GoToWebinar de co dirge hirong dan dang nhap

-------
va sau do gCfi tin nhan den ngiroi to chCfc phien
dfeu train de yeu caiu dirge phat bieu.
Neu ban muon nghe phien phien dieu tran: Ban co
the dang ky bat cu" luc nao de nghe phien dfeu train
cong khai ao. Vui long dang ky thong qua mau dang
ky GoToWebinar.
Cac thich nghi dac biet
Neu ban muon co mot thong d.ich vien, chung toi
yeu caiu ban xin cac d.ich vu do qua bieu mau dang
ky GoToWebinar khong muon hon 5:00 chfeu gio
ET vao ngay 23 thang 12 nam 2019 de co du thoi
gian sap xep cho su" thich nghi nhu" vay.
Neu ban yeu caiu phu d< hoac bat ky tien ich dac
biet nao khac, vui long yeu caiu cac d.ich vu do qua
bieu mau dang ky GoToWebinar khong muon hon
5:00 chfeu gio ET vao ngay 30 thang 12 nam 2019.
Cau Hoi
De biet thong tin v< quy tac d< xuat, hay truy cap
trang web cua chung toi:
https://www.epa.gOv/coalash/coal-ash-rule#PartA.
(Bang tieng Anh)
GCfi cau hoi v< phien dfeu train cong khai ao thong
qua trang web cua chung toi:
https://www.epa.gov/coalash/forms/virtual-
pu blic-hea ring-proposal-holistic-a pproach-closu re-
pa rt#questions (In English)

-------