oEPA
United States	Office of Land & Emergency Management
Environmental Protection	12/1/2019
Agency
Iminungkahi ng Coal Combustion
Residuals (CCR) na Tuntunin sa Federal
Permitting Program
Kasaysayan
Noong Abril 2015, ipinahayag sa media ng U.S.
Environmental Protection Agency (EPA) ang isang
komprehensibong set ng mga kahilingan para sa
pamamahalang coal combustion residuals (CCR) sa
mga landfill at mga impoundment. Kabilang sa CCR
ang iba't ibang mga daluyan ng itinapon, tiyak na
dito ang ash (abo), bottom ash, boiler slag, at flue
gas desulfurization na materyal na likha mula sa
utility na gamit ang kuryenteng pinapagana ng coal;
ang mga daluyan ng waste na ito ay karaniwang
kilala bilang coal ash. Ang tuntunin na itinatag ng
kilos ng pagwawasto, pagsasara ang gawain
makalipas ang pagsasara, mga pamantayang
teknikal, at inspeksyon, mga kahilingan sa
pagbabantay, pagtatabi ng mga rekord at pag-uulat.
Paglilikha ng CCR Permit Programs ng
Estado
Kinikilala ng Kongreso ang mahalagang tungkuling
ginagampanan ng mga estado sa pamamahala ng
coal ash nang pinasa nila ang 2016 Water
Infrastructure Improvements for the Nation (WIIN)
Act. Ang WIIN Act, kabilang ng iba pang mga
pagbabago, ay nagbibigay sa mga estado ng
awtoridad na magsagawa ng mga coal ash
management permit program bilang kaugnayan sa
mga pederal na kahilingan, sa kondisyon na
nagpasya ang EPA na ang mga kahilingan ng estado
ay nagbibigay ng katulad na proteksyon tulad nang
pederal na itinatag na mga pamantayan. Ang EPA ay
kasalukuyang nakikipagtrabaho sa ilan pang mga
estado para makapagtatag ng sarili nilang mga
permit program. Inaprubahan ng EPA ang coal ash
program ng Oklahoma noong isang taon at
inaprubahan ang programa ng Georgia ngayong
taon.
Ano ang Iminumungkahi ng EPA?
Tulad ng hinihiling sa ilalim ng WIIN Act,
iminumungkahi ng EPA ang isang maayos, mabisa,
pinapahintulutan ng pederal na programa para sa
pagtatapon ng CCR sa mga surface impoundment at
landfill, na kinabibilangan rin ng electronic na
pagpapahintulot. Natuto ang EPA mula sa mga
natutunan na leksyon sa loob ng mga taong
nakalipas sa pagkilos para sa mga gawaing may
kinalaman sa mapeligrong basura at pagpapahintulot
sa ibang mga programa na magdisenyo ng mabisa at
pederal na proseso na pinapahintulutan ng CCR.

-------
Ano ang kabilang sa proposal na ito?
Ang proposal na ito ay kinabibilangan ng mga
kahilingan para sa application para sa pederal na CCR
permit, pahintulot at pagbabago, at pati na rin mga
kahilingan sa pagsasagawa ng proseso. Nais na
ipatupad ng EPA ang programa para sa permit na ito
nang direkta sa Indian Country, tulad nang ginagawa
nito sa iba pang mga programa ng Resource
Conservation and Recovery Act (RCRA), at sa mga
unit ng CCR na matatagpuan sa mga estado na hindi
nag-sumite ng sarili nilang CCR permit na programa
para maaprubahan. Ang pagpapalabas ng permit ay
magkakaloob ng lubusang kalinawan sa mga may-ari
at operator ng mga unit tungkol sa kanilang mga
obligasyon dahil ang mga kahilingan ng tuntunin ay
maaaring mapasadya ayon sa mga tiyak na
kondisyon na unit. Ang proseso ng permit ay
magbibigay rin ng oportunidad para sa paglalahok ng
publiko.
Saan Ako Makakahanap ng Mas Maraming
Impormasyon sa Proposal na Ito?
Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa
iminungkahing patakaran, makipag-ugnayan kay
Stacey Yonce sa 703-308-8476 o
yonce.stacev(a)epa.aov.
Tatanggap ang EPA ng komento mula sa publiko
hinggil sa mungkahing ito nang 60 araw sa sandaling
ang tuntunin ay nalathala sa Federal Register sa
Regulations.gov.
Ang EPA ay magsasagawa ng isang virtual na
pampublikong pagdinig tungkol sa iminungkahing
patakaran. Ang karagdagang impormasyon ay
available sa epa.gov/coalash.

-------